« Back to Search« Back to SearchSearch » Energy and related services  Městská část Praha 9

Energy and related services

  Prague Czech Republic — Městská část Praha 9
Published July 26, 2016 — Deadline August 31, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.48M

The subject of the tender is the implementation of energy saving measures by Energy Performance Contracting (hereinafter "EPC") at 15 selected objects the Prague 9 (2 centers of social services, 4 kindergartens, 5 primary schools, one secondary school, one hostel, town hall, clinic) . The Contractor shall propose individual objects appropriate energy saving measures, which will reduce the cost of heat, electricity or water, or other savings in operating costs. Measures that are foreseen in individual buildings, include: regulation of heating, energy efficient lighting, saving on water.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
26 000 00026000000
40 000 00040000000

Česká republika-Praha: Energetické a související služby

2016/S 142-257633

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Městská část Praha 9
00063894
Sokolovská 14/324
Kontaktní místo: Úřad městské části části Praha 9
K rukám: Kamil Matuszny
180 49 Praha 9
Česká republika
Tel.: +420 283091111
E-mail: matusznyk@praha9.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.praha9.cz

Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5

Další informace lze získat: A.I. Consulting s.r.o.
28163974
Na Klaudiánce 781/19
Kontaktní místo: A.I. Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, Praha 4
K rukám: Ing. Petr Lis
147 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 778074996
E-mail: lis@aiconsulting.cz
Internetová adresa: http://www.aiconsulting.cz

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: A.I. Consulting s.r.o.
28163974
Na Klaudiánce 781/19
Kontaktní místo: A.I. Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, Praha 4
K rukám: recepce
147 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 245009791
E-mail: recepce@aiconsulting.cz
Internetová adresa: http://www.aiconsulting.cz

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Městská část Praha 9.

Kód NUTS CZ010

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting (dále také „EPC“) u 15 vybraných objektů MČ Prahy 9 (2 střediska sociálních služeb, 4 mateřské školy, 5 základních škol, 1 gymnázium, 1 ubytovna, radnice, poliklinika). Dodavatel navrhne po jednotlivých objektech vhodná energeticky úsporná opatření, kterými dojde k úspoře nákladů na teplo, elektřinu nebo vodu, případně ostatních k úspoře provozních nákladů. Opatření, která jsou v jednotlivých objektech předpokládána, zahrnují zejména: regulaci vytápění, úsporné osvětlení, úspory na vodě.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71314000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 26 000 000 a 40 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
dnech: 4383 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel upozorňuje, že pouze zájemci, kteří budou vyzváni k podání nabídky, mohou být také vyzváni ke složení jistoty.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Vybraný dodavatel navrhne a realizuje ve vybraných objektech takový soubor energeticky úsporných opatření, aby cena projektu byla zadavatelem splácena po dobu smluvního vztahu z investicí dosažených a dodavatelem garantovaných úspor nákladů zejména na paliva a energie.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace. Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;
b) dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
— provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
— projektová činnost ve výstavbě;
c) dle § 54 písm. d) zákona: doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů:
— osvědčení autorizovaného inženýra nebo osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle § 7 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru technika prostředí staveb, technická zařízení vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění, nebo
— osvědčení autorizovaného inženýra nebo osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle § 7 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru technologická zařízení staveb vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění, nebo
— osvědčení autorizovaného technika nebo osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle § 7 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel doložit dle § 56 zákona:
Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona Dodavatel předloží seznam minimálně třech významných služeb na realizaci energeticky úsporných opatření se zaručeným výsledkem v minimální výši roční garantované úspory 1 000 000 CZK bez DPH (za každou významnou službou) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.
Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky min:
a) 1 osoba na pozici „vedoucí“ prokáže odbornou způsobilost minimálně v tomto rozsahu:
— VŠ vzdělání,
— osvědčení o praxi min. 3 let,
— doložení zkušenosti s prováděním projektů metodou EPC;
b) 1 osoba na pozici „stavbyvedoucí“ prokáže odbornou způsobilost minimálně v tomto rozsahu:
— min. SŠ vzdělání,
— osvědčení o praxi min. 3 let,
— doložení zkušenosti s prováděním projektů metodou EPC.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel doložit: Viz odstavec vlevo.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Vyjednávací
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení) ne
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ano
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 086-152523 ze dne 3.5.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 31.8.2016 - 16:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
31.8.2016 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 150 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31.8.2016 - 16:00

Místo:

Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Přítomnost: uchazeči, jejichž žádosti o účast byly doručeny ve lhůtě pro podání žádostí – za každého uchazeče max. 1 os. + zástupci společnosti A.I. Consulting. s.r.o. a Enviros, s.r.o.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: https://www.uohs.cz
Fax: +420 542167112

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: V rozsahu § 110 a § 113 a § 114 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: https://www.uohs.cz
Fax: +420 542167112

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB