« Back to Search« Back to SearchSearch » Consultant support Noise Investigations.  Inköpssamverkan Motala

Consultant support Noise Investigations.

  Motala Sweden — Inköpssamverkan Motala
Published March 22, 2016 — Deadline April 27, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Contracting authorities intend by this request procure framework agreements for later call-off regarding noise surveys.

Contracting authorities have a need to secure access to consultants for noise surveys in various projects. Investigations can move both on road traffic noise, community noise and industrial noise. Projects can be exploitation and transformation of areas, investigations at the traffic diversions in the municipal land and investigations relating to industrial noise in different activities.

Purchasing Volume for the next contract period is unknown and depends on the number of projects implemented in the coming agreement period. Estimated annual value is about 400 000 SEK for Motala, 300 000 SEK for Mjölby municipality and SEK 100 000 for Vadstena Municipality.

The stated volume is for information only and comes without obligation. Call-off from the frame agreement will be made gradually as the need arises.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Motala: Konsulttjänster för bullerkontroll

2016/S 057-096192

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Inköpssamverkan Motala
Drottningg. 2
Att: Jimmy Petersson
SE-591 86 Motala
SVERIGE
E-post: jimmy.petersson@motala.se

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=28727

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Konsultstöd Bullerutredningar.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Motala.
Motala, Mjölby, Vadstena.

NUTS-kod SE123

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlande myndigheter avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop avseende Bullerutredningar.
Upphandlande myndigheter har ett behov av att säkra tillgången till konsulter för bullerutredningar i olika projekt. Utredningar kan röra sig både om vägtrafikbuller, samhällsbuller och industribuller. Projekten kan vara exploatering och omvandling av områden, utredningar vid trafikomläggningar inom kommunal mark samt utredningar avseende industribuller inom olika verksamheter.
Inköpsvolym för kommande avtalsperiod är okänd och beror på antal projekt som genomförs under kommande avtalsperiod. Uppskattat årligt värde är ca 400 000 SEK för Motala kommun, 300 000 sek för Mjölby kommun och 100 000 sek för Vadstena kommun.
Angivna volymer tjänar endast som information och gäller utan förbindelse. Avrop från ramavtal kommer att ske successivt vartefter behov uppstår.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

71313100, 71313000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
28727
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
27.4.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 24.10.2016
IV.3.8)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB