« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Katowice Poland — Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Published October 5, 2016 — Deadline October 20, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
I. To provide technical support for the manufacturer of the software and Oracle servers.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2016/S 192-345741

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji 44-253 Rybnik ul. Jastrzębska 10
Tel.: +48 327166645
E-mail: p.kozub@pgg.pl
Faks: +48 327293633
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji
ul. Jastrzębska 10
Rybnik
44-253
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kozub
Tel.: +48 327166645
E-mail: p.kozub@pgg.pl
Faks: +48 327293633
Kod NUTS: PL227

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego ORACLE.

Numer referencyjny: 531600108
II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zapewnienie wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego ORACLE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10.

II.2.4)Opis zamówienia:

I. Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania oraz serwerów Oracle.

II. Zapewnienie przez okres co najmniej 1 roku od podpisania umowy usług Zaawansowanej Asysty Technicznej dla oprogramowania ORACLE.

III. Minimalny zakres prac objęty zaawansowaną asystą techniczną

1. Usługi techniczne dla oprogramowania Oracle Enterprise Manager 13c (dalej OEM)

a) Opracowanie architektury OEM 13c

b) Przygotowanie serwerów pod OEM 13c

c) Instalacja oprogramowania OEM 13c

d) Instalacja agentów na wybranych celach

e) Dołączenie wybranych celi do OEM 13c [host, database, listener, WLS, itd.]

f) Konfiguracja wybranych celi w OEM 13c [metryki, plugin, connector, users, rule, etc..]

g) Przegląd zdarzeń i pomoc w konfiguracji w 3-cim i 6-ym miesiącu po zakończeniu instalacji.

2. Organizacja warsztatów z korzystania z opcji Diagnostic and Tunning Pack do optymalizacji zapytań bazodanowych

3. Organizacja warsztatów z opracowywania rozwiązań wysoko dostępnych dla środowiska bazy danych Oracle (rozwiązania DRC z wykorzystaniem Oracle RAC, Oracle Data Guard i Oracle

Active Data Guard).

4. Organizacja warsztatów z wykorzystania portalu supportowego MOS ze szczególnym uwzględnieniem:

a) Zasobów wiedzy i bezpłatnych, webowych seminariów technicznych dostępnych w MOS

b) Możliwości proaktywnych portalu MOS w tym wykonywaniu health check, przygotowywaniu poprawek, planowaniu i wykonywaniu upgrade produktów Oracle

5. Usługi techniczne w zakresie Disaster Recovery Center (dalej DRC)

a) Usługa techniczna dla instancji bazy danych z użyciem Oracle Data Guard/Active Data Guard w środowisku DRC

b) Opracowanie docelowej architektury rozwiązania DRC dla instancji bazy danych w oparciu o mechanizmy Oracle Data Guard/Active Data Guard

c) Sprawdzenie gotowości serwerów i storage

d) Instalacja niezbędnych poprawek i wymaganego oprogramowania

e) Konfiguracja wybranej instancji bazy danych Oracle w trybie Standby w środowisku DRC z użyciem mechanizmów Oracle Data Guard/Active Data Guard

f) Dołączenie do OEM 13c

g) Testy potwierdzające działanie rozwiązania

h) Organizacja warsztatów dotyczących użycia i eksploatacji środowisk DRC z wykorzystaniem mechanizmów Oracle Data Guard/Active Data Guard z uwzględnieniem zarządzania rozwiązaniem

przy pomocy OEM 13c.

W ramach usługi zaawansowanej asysty technicznej musi być zapewniony dedykowany specjalista koordynujący usługi świadczone dla Zamawiającego.

Warsztaty, o których mowa powyżej (pkt b, c, d, e) – co najmniej jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe zostały zawarte w części XXIX SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Sytuacji finansowej

2. Zdolności technicznej lub zawodowej

określone w Części IX oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt.3.wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp,

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty zgodnie z częścią XI SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.

2. W przypadku Wykonawcy, który wykaże środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia

poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

3. Wymagane dokumenty: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w Części VIII, w stopniu niezbędnym dla należytego

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów

(zobowiązania o treści), z których będzie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania stosownego wezwania:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy,została uznana za najkorzystniejszą Wykonawca ten przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Części XI SIWZ potwierdzające brak podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Wszystkie oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem.

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego ORACLE

o wartości brutto powyżej 1 000 000 PLN.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych)

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014

r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 z późn. zm. ).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Pozostałe zapisy zgodnie z częścią XII pkt 6, 7, 8 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie kryterium cena

Minimalna wysokość postąpienia 10 000 PLN.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 093-167978
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Polska Grupa Górnicza Sp. z o. o. Oddział Zakład informatyki i telekomunikacji, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, budynek C, I piętro,Sala nr 14-15.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Szczegóły określone zostały w części XVIII, pkt. 4-9 SIWZ.

2. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty i zobowiązania zawarte w części XVII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB