« Back to Search« Back to SearchSearch » Houses construction work  Werken Glorieux

Houses construction work

  Ronse Belgium — Werken Glorieux
Published September 23, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
THV Delmulle-Alheembouw

Building assistance for housing WZC The Samaritan fate buildings including technical equipment.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Ronse: Bouwen van woningen

2016/S 184-330371

Aankondiging van een gegunde opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Werken Glorieux
Glorieuxlaan 55
Ter attentie van: Dhr. Luc Hantson
9600 Ronse
België
Telefoon: +32 55233633
E-mail: luc.hantson@azglorieux.be

I.2)Soort aanbestedende dienst
I.3)Hoofdactiviteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Bouwen van assistentiewoningen voor WZC De Samaritaan lot bouwwerken inclusief technische uitrusting.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Glorieuxstraat te 9681 Nukerke (Maarkedal).

NUTS-code BE235

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Bouwen van assistentiewoningen voor WZC De Samaritaan lot bouwwerken inclusief technische uitrusting.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45211300

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Inschrijvingsbedrag. Weging 70
2. E-peil. Weging 20
3. Uitvoeringstermijn. Weging 10
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 132-241845 van 11.7.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
V.2)Informatie over inschrijvingen
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

THV Delmulle-Alheembouw
Waregemseweg 146
9790 Wortegem
België

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
@Ref:00706327/2016001370.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
21.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB