« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial quality control services  INA – Industrija nafte d. d.

Industrial quality control services

  Zagreb Croatia — INA – Industrija nafte d. d.
Published July 27, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€707.46k
Control services drilling equipment and pipe material

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
6 145 486,256145486.25
2525
5 300 0005300000
6 145 486,256145486.25

Hrvatska-Zagreb: Usluge industrijske kontrole kvalitete

2016/S 143-259805

Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektorska nabava

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

INA – Industrija nafte d. d.
27759560625
Avenija V. Holjevca 10
Služba(e) za kontakt: Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Rubeša
10020 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 914972824
E-pošta: arijana.rubesa@ina.hr
Telefaks: +385 16452145

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+006-0016654

I.2)Glavna djelatnost
Istraživanje i vađenje plina i nafte
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Usluga kontrole bušotinske opreme i cijevnog materijala.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Europa, Amerika, Azija.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Usluga kontrole bušotinske opreme i cijevnog materijala.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71731000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 6 145 486,25 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački bez prethodne objave
Ugovor (radovi, roba, usluge) može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt iz sljedećih razloga: tehnički
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
SN-487/16/AR
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Broj objave u SLEU: 2016/S 122-219740 od 28.6.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

V.1)Sklapanje i vrijednost ugovora
Ugovor br.: 4600011400
Grupa br: 1 - Naziv grupe: Usluga kontrole bušotinske opreme i cijevnog materijala
V.1.1)Datum sklapanja ugovora :
21.7.2016
V.1.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.1.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Croatiainspect d. o. o.
17295810199
Tkalčićeva 7/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14874777
E-pošta: info@croatiainspect.hr
Telefaks: +385 14873728

V.1.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 5 300 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 6 145 486,25 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 24
V.1.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
V.1.6)Cijena plaćena kod prigodne kupnje

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
25.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB