« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  WZC Witte Meren VZW

Construction work

  Mol Belgium — WZC Witte Meren VZW
Published August 5, 2016 — Deadline September 27, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The special conditions provides for the phased demolition and new building for WZC White Lakes VZW Mol, College Street 69. The project will be implemented in four stages whereby each demolished part of the building and then realized part of the new building. The existing building lags in use, the parts shall be phased into use. The works include the complete adoption: demolition, closed structure, finishing techniques and infrastructure.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
5050

België-Mol: Bouwwerkzaamheden

2016/S 150-271456

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

WZC Witte Meren VZW
Collegestraat 69
Ter attentie van: Dhr. Davy Wans
2400 Mol
België
Telefoon: +32 14315861
E-mail: td@wzcwittemeren.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Architects in Motion BVBA
Parklaan 146
Ter attentie van: Architect Fréderic Wattecamps
2300 Turnhout
België
Telefoon: +32 14413232
E-mail: frederic.wattecamps@architectsinmotion.be

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Architects in Motion BVBA
Parklaan 146
Ter attentie van: Architect Fréderic Wattecamps
2300 Turnhout
België
E-mail: frederic.wattecamps@architectsinmotion.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: woonzorgcentrum
I.3)Hoofdactiviteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervangingsnieuwbouw WZC Witte Meren VZW.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Collegestraat 69, 2300 Mol.

NUTS-code BE213

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het bijzonder bestek voorziet de gefaseerde sloop en vervangende nieuwbouw voor WZC Witte Meren VZW te Mol, Collegestraat 69. Het project wordt uitgevoerd in 4 fases waarbij telkens een deel van het gebouw gesloopt wordt en vervolgens een deel van de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Het bestaande gebouw blijft hierbij in gebruik, de nieuwe delen worden gefaseerd in gebruik genomen. De werken omvatten een totale aanneming: sloop, gesloten ruwbouw, afwerking, technieken en infrastructuur.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45000000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 44 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie bijzonder bestek VH0893-PR01-P01.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie bijzonder bestek VH0893-PR01-P01.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie bijzonder bestek VH0893-PR01-P01.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijzonder bestek VH0893-PR01-P01.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijzonder bestek VH0893-PR01-P01.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie bijzonder bestek VH0893-PR01-P01.
Eventuele minimumeisen:
Klasse 8, categorie D (bepaald op basis van kostenraming).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AIM bvba-VH0893-PR01 WZC-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26.9.2016 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 50 EUR
Betalingstermijnen en -methode: 50 EUR (incl. btw) voor het verkrijgen van een link waarmee de documenten kunnen worden gedownload. 350 EUR (incl. btw) voor een hardkopie. Bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE29-3200-6260-3264 van BVBA Architects In Motion, Parklaan 146 te 2300 Turnhout.
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.9.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27.9.2016 - 10:00

Plaats:

Grote Vergaderzaal van WZC Witte Meren, Collegestraat 69, 2400 Mol.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Dossier gekend bij het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) van de Vlaamse Overheid onder het nummer BZ578-A-PN.
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
2.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB