« Back to Search« Back to SearchSearch » Delivery of fully electronic chetiriprovodnikov three phase meter for measurement of active energy in 2 directions with load profile and recognition of manipulation.  „ЕВН България Електроразпределение“ EАД

Delivery of fully electronic chetiriprovodnikov three phase meter for measurement of active energy in 2 directions with load profile and recognition of manipulation.

  Plovdiv Bulgaria — „ЕВН България Електроразпределение“ EАД
Published December 16, 2015
|
Notice type
Award notice
Delivery of fully electronic chetiriprovodnikov three phase meter for measurement of active energy in two directions with load profile and recognition of manipulations

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
320 000320000
320 000320000

България-Пловдив: Електромери

2015/S 243-442538

Обявление за възложена поръчка – специални сектори

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„ЕВН България Електроразпределение“ EАД
115552190
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
На вниманието на: Георги Георгиев
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 882834625

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/556.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.2)Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в 2 посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Склад Електромерно стопанство, гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 5.

код NUTS BG

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
„Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в 2 посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации“, по система за предварителен подбор № С-14-НМ-Д-106, с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в 2 посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации“.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

38554000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 320 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне с обявяване на конкурентно възлагане на поръчка
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
С-14-НМ-Д-106
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за наличие на квалификационна система

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 049-082538 от 11.3.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 4600003343
Заглавие на обособената позиция: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в 2 посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
6.11.2015
V.1.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.1.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Еллаб“ ООД ЕИК 130969675
ул. „Цветан Вучков“ № 8
1614 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 28185610
Факс: +359 28185611

V.1.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 320 000 BGN
Без да се включва ДДС
V.1.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
V.1.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB