« Back to Search« Back to SearchSearch » Banking and investment services  Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Banking and investment services

  Szczecin Poland — Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Published April 20, 2016 — Deadline May 16, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€13.37M

1. The contract is the choice of Fund of Funds Manager for the implementation of Financial Instruments for action: 1.9 - Investments in enterprises through financial instruments and 1.17 - Strengthen support companies in the development phase and 6.4 - Support for entrepreneurship, self-employment and job creation through the financial resources to start a business and support advisory and training within the framework of the Regional Operational Programme of the Zachodniopomorskie 2014-2020 as described in Annex 9 to the IDW (Instructions to Bidders).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
57 543 445,9657543445.96

Polska-Szczecin: Usługi bankowe i inwestycyjne

2016/S 077-137394

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
Osoba do kontaktów: Joanna Dudka
70-540 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914467169
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Faks: +48 914467185

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przetargi.wzp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 343
Osoba do kontaktów: Joanna Dudka
70-421 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914467169
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Faks: +48 914467185
Adres internetowy: www.wzp.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 343
Osoba do kontaktów: Joanna Dudka
70-421 Szczecin
POLSKA
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Adres internetowy: www.wzp.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 343
Osoba do kontaktów: Joanna Dudka
70-421 Szczecin
POLSKA
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Adres internetowy: www.wzp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
NIP: 851-26-80-829; REGON: 810 144 462
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Wybór Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Instrumentów Finansowych dla działań: 1.9 – Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe i 1.17 – Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju oraz 6.4 – Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL42

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Instrumentów Finansowych dla działań: 1.9 – Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe i 1.17 – Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju oraz 6.4 – Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 opisany w załączniku nr 9 do IDW (Instrukcja dla Wykonawców).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
123376201.08 PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 57 543 445,96 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1) Przedłużenie umowy o finansowaniu na kolejne 3 lata: 2027 – 2029. Opcjonalną wartość zamówienia na te 3 lata oszacowano na 17 504 861,36 PLN netto;
2) Zwiększenie kwoty wkładu o maksymalnie 200 000 000 PLN na priorytety inwestycyjne RPO WZ. Opcjonalną wartość zamówienia od tej kwoty na lata 2016 – 2026 oszacowano na 29 996 064,08 PLN netto.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.12.2026

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert w kolejnym etapie postępowania w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Całkowita Wartość Projektu – obejmuje bezpośredni wkład finansowy z RPO WZ w wysokości 383 673 310 PLN w tym dla działania 1.9 w wysokości 304 350 210 PLN, dla działania 1.17 w wysokości 18 787 050 PLN, dla działania 6.4 w wysokości 60 536 050 PLN oraz wkład krajowy i wynosi minimum 451 380 364,71 PLN;
Na zasadach uzgodnionych w przyszłej Umowie o Finansowaniu z Województwem Zachodniopomorskim, Wykonawca jako Menadżer Funduszu Funduszy utworzy strukturę Funduszu Funduszy i będzie zarządzał nią alokując środki Funduszu Funduszy w sposób zwrotny w działające lub uruchamiane na rynku Instrumenty Finansowe udostępniane Ostatecznym Odbiorcom działającym w województwie zachodniopomorskim przez Pośredników Finansowych. Środki wydatkowane na rzecz Ostatecznych Odbiorców i zwrócone do Funduszu Funduszy będą udostępniane do powtórnego inwestowania na wsparcie Ostatecznych Odbiorców.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Podstawy wykluczenia z postępowania:
1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do IDW – instrukcja dla wykonawców).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował należycie, co najmniej dwie usługi polegające na udzielaniu wsparcia zwrotnego (pożyczek, kredytów, poręczeń lub wejść kapitałowych) lub zarządzaniu wyborem pośredników finansowych udzielających wsparcia zwrotnego w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich o łącznej wartości wsparcia co najmniej 100.000.000,00 PLN brutto (sto milionów złotych) dla każdej usługi.
Pojęcie funduszy europejskich uwzględnia fundusze strukturalne a także programy i mechanizmy takie jak: Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, 7 Program Ramowy, Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programy zarządzane przez EBI i EFI. Przedmiotowa definicja ma odniesienie do całego dokumentu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 10 osób, posiadających wyższe wykształcenie, które wykonywać będą zamówienie, w tym:
3a)
a) jednej osoby pełniącej rolę kierownika projektu, która legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) i która udokumentuje co najmniej 36-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami/programami (tj. pełnienie roli dyrektora/kierownika realizowanego projektu/ programu) finansowanymi z funduszy europejskich w obszarze wsparcia zwrotnego.;
Suma miesięcy doświadczenia musi wynieść minimum 36 miesięcy. Stąd doświadczenie osoby powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
Przy obliczaniu długości okresu doświadczenia, w sytuacji równolegle realizowanych projektów/realizacji/zadań, Zamawiający uwzględni doświadczenie tylko z jednego projektu/realizacji/zadania, mającego najdłuższy okres doświadczenia.
b) co najmniej dwóch osób posiadających co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie oceny i wyboru projektów lub ostatecznych odbiorców, finansowanych z funduszy europejskich;
Suma miesięcy doświadczenia każdej z osób musi wynieść minimum 12 miesięcy. Stąd doświadczenie osób powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
Przy obliczaniu długości okresu doświadczenia, w sytuacji równolegle realizowanych projektów/realizacji/zadań, Zamawiający uwzględni doświadczenie tylko z jednego projektu/realizacji/zadania, mającego najdłuższy okres doświadczenia.
c) co najmniej dwóch osób posiadających co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie sprawozdawczości i monitoringu związanego z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich;
Suma miesięcy doświadczenia każdej z osób musi wynieść minimum 12 miesięcy. Stąd doświadczenie osób powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
Przy obliczaniu długości okresu doświadczenia, w sytuacji równolegle realizowanych projektów/realizacji/zadań, Zamawiający uwzględni doświadczenie tylko z jednego projektu/realizacji/zadania, mającego najdłuższy okres doświadczenia.
d) co najmniej dwóch osób posiadających co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i rozliczania wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich;
Suma miesięcy doświadczenia każdej z osób musi wynieść minimum 12 miesięcy. Stąd doświadczenie osób powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
Przy obliczaniu długości okresu doświadczenia, w sytuacji równolegle realizowanych projektów/realizacji/zadań, Zamawiający uwzględni doświadczenie tylko z jednego projektu/realizacji/zadania, mającego najdłuższy okres doświadczenia.
e) co najmniej dwóch osób posiadających co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli/audytów/wizyt monitorujących projekty finansowane z funduszy europejskich;
Suma miesięcy doświadczenia każdej z osób musi wynieść minimum 12 miesięcy. Stąd doświadczenie osób powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
Przy obliczaniu długości okresu doświadczenia, w sytuacji równolegle realizowanych projektów/realizacji/zadań, Zamawiający uwzględni doświadczenie tylko z jednego projektu/realizacji/zadania, mającego najdłuższy okres doświadczenia.
f) co najmniej jednej osoby posiadającej co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i informacji programów lub projektów finansowanych z funduszy europejskich;
Suma miesięcy doświadczenia osoby musi wynieść minimum 12 miesięcy. Stąd doświadczenie osoby powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
Przy obliczaniu długości okresu doświadczenia, w sytuacji równolegle realizowanych projektów/realizacji/zadań, Zamawiający uwzględni doświadczenie tylko z jednego projektu/realizacji/zadania, mającego najdłuższy okres doświadczenia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez poszczególnych członków Zespołu Wykonawcy.
Uwaga!!! Żaden z członków Zespołu Wykonawcy nie może być pracownikiem ani doradcą w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Audytowej i Instytucji Certyfikującej w ramach systemu realizacji RPO WZ oraz nie może być członkiem Komitetu Monitorującego RPO WZ a także innych grup i zespołów dotyczących realizacji RPO WZ.
3b) dysponowania potencjałem technicznym (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego) w postaci biura Menadżera Funduszu Funduszy na terenie województwa zachodniopomorskiego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) tj. w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnęli przychód roczny w wysokości nie mniejszej niż 300.000.000,00 PLN (trzystu milionów złotych);
b) tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN (jednego miliona złotych) w banku lub Spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej,
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ,które winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do IDW.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym zapisem odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda w przypadku warunku o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) lit a) i b) (sytuacja ekonomiczna i finansowa) dokumentów potwierdzających spełnianie przedmiotowego warunku (wskazanych w Rozdziale IX ust. 8 i 9),
4. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (rozdział VIII ust. 1 pkt 2) do 4), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, żąda dodatkowo, dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w Rozdziale IX ust. 2, ust. 4, ust. 11 i ust. 12.
6. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty – dokumentach i oświadczeniach.
8. Uwaga!!! W przypadku warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) oraz pkt 4), w sytuacji gdy wartość dotycząca usług/sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie wyrażona w walucie obcej – Zamawiający przeliczając, czy wyrażona kwota w walucie obcej odpowiada kwotom wskazanym w ww. warunkach, zastosuje średni kurs dla danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem publikacji ogłoszenia.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazania, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy PZP:
1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII ust. 1 pkt od 1) do 4) IDW, niepodlegania wykluczeniu oraz potwierdzenie, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.), a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mającego moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy– Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) IDW należy przedstawić informacje o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu
pn.: „Doświadczenie wykonawcy” – załącznik nr 5 do IDW.
Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) IDW. Do informacji muszą być dołączone dowody potwierdzające należyte wykonanie usług (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru itp.). Jeżeli usługa jest w trakcie realizacji, to dowody potwierdzające jej należyte wykonywanie nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3a) IDW niniejszego ogłoszenia należy przedstawić informacje o osobach, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na formularzu p.n.: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dla potrzeb oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 6 do IDW.
Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3a) IDW. Informacja musi zawierać w szczególności: imiona i nazwiska osób wyznaczonych do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykształcenie, doświadczenie osób, powierzony im zakres wykonywanych czynności oraz podstawy dysponowania tymi osobami.
7. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3b) IDW należy przedstawić informacje o posiadanym/ch przez Wykonawcę biurze/biurach lub dostępnym/ch Wykonawcy biurze/biurach. W przypadku udostępnienia potencjału technicznego przez inny podmiot, Wykonawca winien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia biura/biur np. umowy najmu, dzierżawy, promesy umów najmu, promesy umów dzierżawy itp.) Informację należy przedstawić na formularzu p.n.: „Wykaz biur Menadżera Funduszu Funduszy” – załącznik nr 7 do IDW.
8. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) lit. a) IDW należy przedstawić rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające przychody za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z których można uzyskać dane, o których mowa powyżej potwierdzające spełnienie opisanego powyżej (w lit. a)) warunku.
Uwaga!!! Z uwagi na treść art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. , poz. 330), która jest następująca: „Roczne sprawozdanie finansowe jednostki,[…] podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”, podmioty, które nie mają zatwierdzonego rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, w celu weryfikacji niniejszego warunku udziału w postępowaniu winny przedstawić rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy podpisane przez upoważnione osoby zgodnie z dyspozycją art. 52 przywołanej ustawy.
9. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) lit. b) IDW należy przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 Rozdziału IX IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy PZP.
12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
13. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Dokumenty wymienione w ust. 2, 3 i 10 Rozdziału IX IDW musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź pełnomocnik występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Dokumenty wymienione w ust. 4 Rozdziału IX IDW albo odpowiadające im dokumenty określone w ust 11 i 12 Rozdziału IX IDW, winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
3) W celu wykazania spełnienia warunków szczegółowych, dokumenty wymienione w ust. 5, 6, 7, 8 i 9 Rozdziału IX IDW, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie spełniają dany warunek.
16. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
19. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
20. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wyjątkiem w tym zakresie jest dokument pełnomocnictwa oraz oświadczenia składanego zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Dla obydwu dokumentów wymaga się zachowania formy pisemnej.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
22. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) tj. w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnęli przychód roczny w wysokości nie mniejszej niż 300.000.000,00 PLN (trzystu milionów złotych);
b) tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN (jednego miliona złotych) w banku lub Spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej,
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) lit. a) IDW należy przedstawić rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające przychody za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z których można uzyskać dane, o których mowa powyżej potwierdzające spełnienie opisanego powyżej (w lit. a)) warunku.
Uwaga!!! Z uwagi na treść art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. , poz. 330), która jest następująca: „Roczne sprawozdanie finansowe jednostki,[…] podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”, podmioty, które nie mają zatwierdzonego rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, w celu weryfikacji niniejszego warunku udziału w postępowaniu winny przedstawić rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy podpisane przez upoważnione osoby zgodnie z dyspozycją art. 52 przywołanej ustawy.
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) lit. b) IDW należy przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
dysponowania potencjałem technicznym (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego) w postaci biura Menadżera Funduszu Funduszy na terenie województwa zachodniopomorskiego.
7. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3b) IDW należy przedstawić informacje o posiadanym/ch przez Wykonawcę biurze/biurach lub dostępnym/ch Wykonawcy biurze/biurach. W przypadku udostępnienia potencjału technicznego przez inny podmiot, Wykonawca winien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia biura/biur np. umowy najmu, dzierżawy, promesy umów najmu, promesy umów dzierżawy itp.) Informację należy przedstawić na formularzu p.n.: „Wykaz biur Menadżera Funduszu Funduszy” – załącznik nr 7 do IDW.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. 2. Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przyjął zasadę, że Wykonawca będzie otrzymywał punkty tylko za dodatkowe usługi/ doświadczenie osób ponad spełniające warunki udziału w postępowaniu. 3. W myśl wyżej wymienionej zasady za każdą kolejną usługę odpowiadającą wymaganiom opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) Wykonawca otrzyma 1 pkt (np. za wykazanie 3 usług spełniających warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca otrzyma 1 pkt). 4. Kontynuując ww. zasadę w przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia wymienionych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3a), w stosunku do każdej z osób spełniającej warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdy kolejny rok doświadczenia (12 miesięcy) danej osoby (np. za wykazanie 36 miesięcy doświadczenia przy danej osobie poza kierownikiem projektu, Wykonawca otrzyma 2 pkt). 5. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (słownie: pięciu) Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia wniosków przez więcej niż 5 (słownie: pięciu) Wykonawców zamawiający wybierze Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków w oparciu o ww. zasady przyznawania punktów. 6. W przypadku uzyskania przez kilku Wykonawców takiej samej liczby punktów, która będzie plasowała ich na 5 miejscu Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który uzyskał najwięcej punktów w warunku opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2). 3. Jeżeli zastosowanie instrumentu wskazanego w poprzednim pkt nie będzie możliwe z uwagi na zdobycie przez kilku Wykonawców takiej samej liczby pkt w warunku opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2), to kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu będzie okres (liczony w miesiącach) doświadczenia jakim legitymuje się kierownik projektu. 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza lub równa 5 (słownie: pięć), Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu przedmiotowego postępowania wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 5. Uwaga!!! Poleganie na potencjale podmiotów trzecich jest dopuszczalne w odniesieniu do minimalnych warunków udziału w postępowaniu, ale nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przyznawania dodatkowych punktów za ich spełnianie na etapie prekwalifikacji do kolejnego etapu procedury. Dodatkowe punkty na etapie prekwalifikacji będą przyznawane tylko tym Wykonawcom, którzy dysponują własnym potencjałem dotyczącym doświadczenia lub kadry w zakresie wyższym niż wymagane minimum.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Proponowany sposób realizacji usługi w tym adekwatność koncepcji realizacji zamówienia zgodnie z założeniami zawartymi w SIWZ oraz zgodnie z kryteriami wynikającymi w szczególności z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Waga 60

2. Cena za świadczoną usługę. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WOiRZL.II.272.11.2016.JD
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 036-058242 z dnia 20.2.2016

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.5.2016 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego).
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości do 16 % wartości zamówienia podstawowego. Skorzystanie z zamówień uzupełniających będzie polegało na zlecaniu usług podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego w szczególności na zwiększeniu środków, w odniesieniu do działań objętych pierwotnym zamówieniem. Świadczenie usług uzupełniających w swojej zasadniczej treści będzie realizowane na warunkach wynikających z umowy zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania.
Proponowany termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2026r. z możliwością prawa opcji do dnia 31 grudnia 2029r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lubmiał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art., 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na które jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB