« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  „Южноцентрално Държавно предприятие“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак“

Electricity

  Batak Bulgaria — „Южноцентрално Държавно предприятие“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак“
Published April 6, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€17.18k
Winner
„Мост Енерджи“ АД

"Supply of electricity - low voltage needs of TP" DGS Batak. "


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
33 60033600
33 60033600

България-Батак: Електрическа енергия

2016/S 067-116860

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„Южноцентрално Държавно предприятие“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак“
2016195800141
ул. „Партизанска“ № 1
Място/места за контакт: ТП „ДГС Батак“
На вниманието на: Иванка Върбанова — юрисконсулт
4580 Батак
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 35532036
Адрес за електронна поща: dgsbatak@ucdp-smolian.com
Факс: +359 35532087

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=840

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Друго: стопанисване на горите
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
“Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП „ДГС Батак“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Обекти на ТП „ДГС Батак“.

код NUTS BG423

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
"Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП „ДГС Батак“.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

09310000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 33 600 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 236-427616 от 5.12.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 68 Заглавие на обособената позиция: Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП „ДГС Батак“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
10.2.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 2
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Мост Енерджи“ АД
бул. „България“ № 118, бизнес център Абакус, ет. 2
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 24169843

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 33 600 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
1.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB