« Back to Search« Back to SearchSearch » Services related to printing  Województwo Śląskie

Services related to printing

  Katowice Poland — Województwo Śląskie
Published October 18, 2016 — Deadline November 2, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
1. The contract is for service leasing, service and maintenance of printing and copying, in 2 ranges:

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Usługi związane z drukowaniem

2016/S 201-363447

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 180-322907)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kurek, Rafał Kamiński, Grzegorz Rybak, Rafał Menszek, Maciej Gepfert, Rafał Leśniak
Tel.: +48 322078571
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Faks: +48 322078578
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa dzierżawy, serwisu i utrzymania urządzeń drukujących i kopiujących.

Numer referencyjny: OP-ZP.272.1.00065.2016.AKU
II.1.2)Główny kod CPV
79820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy, serwisu i utrzymania urządzeń drukujących i kopiujących, w 2 zakresach:

Zakres I: „Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”,

Zakres II: „Usługa odczytu liczników ilości wydruków/kopii dla 146 szt. drukarek laserowych i atramentowych wraz z usługą serwisu, rozliczania kosztów oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3a/3b do siwz. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umów stanowiące załącznik nr 2a/2b do siwz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 180-322907

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Powinno być:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Powinno być:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Powinno być:

Nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/12/2016
Powinno być:
Data: 31/12/2016
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB