« Back to Search« Back to SearchSearch » Works for complete or part construction and civil engineering work  Gemeente Bussum namens de gemeente Gooise Meren

Works for complete or part construction and civil engineering work

  Bussum Netherlands — Gemeente Bussum namens de gemeente Gooise Meren
Published December 2, 2015 — Deadline January 21, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Scope of the contract: The municipality Gooise Lakes intends to award a contract for the renovation of the Town Hall located at the address: Brinklaan 1 Bussum. This relates to the following aspects: - demolition internal B, E, and W (in part); - Replacement window frames; - Repair / restoration / cleaning of the exterior (stone cladding panels) and repair of any concrete rot on the spot; - structural adjustments; - Adjustments to building-related E- and W-installations; - Data infrastructure; - Custom made furniture; - Flooring; - Wall finishes; - Lighting; - ceiling; - Work on lifts; - Pantries + equipment. Fall outside the scope of the contract: - furniture; - Delivering audiovisual means.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Bussum: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2015/S 233-422868

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gemeente Bussum namens de gemeente Gooise Meren
31629320
Brinklaan 35
Ter attentie van: Karin Reitsma-Hooijmans
1400 EP Bussum
NEDERLAND
Telefoon: +31 617680328
E-mail: karin@karinreitsma.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bussum.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=70230

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=70230

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Renovatie gemeentehuis Bussum t.b.v. de gemeente Gooise Meren.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Bussum.

NUTS-code NL,NL327

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Scope van de opdracht:
De gemeente Gooise Meren is voornemens een opdracht te verstrekken voor het renoveren van het stadhuis gelegen aan het adres: Brinklaan 1 te Bussum.
Het betreft de navolgende aspecten:
— sloop intern B, E en W (gedeeltelijk);
— vervanging gevelkozijnen;
— reparatie/herstel/schoonmaak van de buitengevel (natuursteen gevelplaten) en reparatie van eventuele betonrot ter plaatse;
— bouwkundige aanpassingen;
— aanpassingen aan gebouw-gebonden E- en W- installaties;
— data-infrastructuur;
— maatwerkmeubilair;
— vloerafwerking;
— wandafwerking;
— verlichting;
— plafond;
— werkzaamheden aan liften;
— pantry's + apparatuur.
Buiten de scope van de opdracht vallen:
— meubilair;
— het leveren van audiovisuele middelen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45200000, 45200000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
6 600 m² bvo exclusief 2 800 bvo m² van de kelder.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 2.5.2016. Voltooiing 31.12.2016

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Eis: duurzaam inkopen.
Beschrijving: criteria duurzaam inkopen kantoorgebouwen (minimum eis).
Gegadigde verklaart zich te committeren aan de PIANOo publicatie „Criteria voor duurzaam inkopen van renovatie kantoorgebouwen”.
Gegadigde dient hiervoor het formulier in de bijlage „Akkoord verklaring duurzaam inkopen” in te vullen en bij te voegen bij het verzoek tot deelname.

Zie ook: http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/volledigecriteriadocumentkantoorgebouwenrenovatie.pdf

Toelichting op bewijsstuk: akkoord verklaring duurzaam inkopen.
Eis: social return.
Beschrijving: de inschrijver verklaart door ondertekening van de eigen verklaring, dat hij — na definitieve gunning — zal voldoen aan de uitvoeringsvoorwaarde ten aanzien van social return.
Social return:
De gemeente Gooise Meren heeft een eigen aanpak ten aanzien van social return en duurzaamheid.
Kenmerkend voor de gekozen aanpak is de maatwerk „bouwblokken”-structuur met een transparante waardebepaling.
Voor onderliggende aanbesteding hanteert de gemeente Gooise Meren een social return van tenminste 3 % op de loonsom.
Toelichting op bewijsstuk: social return.
Eis: gestanddoeningstermijn.
Toelichting op bewijsstuk: 120 dagen.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Eis: geen crimineel verleden.
Beschrijving: de onderneming of een bestuurder ervan is in de afgelopen 4 jaar niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van de volgende artikelen van het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater.
Toelichting op bewijsstuk: de onderneming of een bestuurder overlegt de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG).
Eis: geen gerechtelijke uitspraak.
Beschrijving: tegen de onderneming of een bestuurder ervan is in de afgelopen 4 jaar niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel.
Toelichting op bewijsstuk: de onderneming of een bestuurder overlegt de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG).
Eis: geen faillissement of surseance van betaling.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, en de gegadigde of inschrijver verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.
Wetsverwijzing: geen faillissement of surseance van betaling.
Bewijsstuk: handelsregister.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Eis: geen ernstige beroepsfout.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt.
Wetsverwijzing: geen ernstige beroepsfout.
Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Eis: betalingen belastingen en premies.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen.
Wetsverwijzing: betalingen belastingen en premies.
Bewijsstuk: verklaring belastinginspecteur.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.
Eis: geen valse verklaringen.
Beschrijving: de gegadigde of inschrijver heeft zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbestedende dienst van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.
Wetsverwijzing: geen valse verklaringen.
Bewijsstuk: eigen verklaring.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver verklaart door middel van een eigen verklaring dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt.
Eis: eigen verklaring.
Beschrijving: er wordt eerst beoordeeld of op de gegadigde niet 1 of meer van de in artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet genoemde omstandigheden van toepassing zijn.
Door het ondertekenen van de bijlage eigen verklaring verklaart de gegadigde dat de hieronder vermelde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn:
— de in paragraaf 2 van de betreffende verklaring vermelde verplichte uitsluitingsgronden;
— de in paragraaf 3 van de betreffende verklaring vermelde facultatieve uitsluitingsgronden.
De eigen verklaring dient geopend te worden met Adobe Reader.
Toelichting op bewijsstuk: indienen van rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eis: kwaliteitsborging.
Wetsverwijzing: technici of technische organen belast met kwaliteitscontrole.
Bewijsstuk: technici of organen kwaliteitscontrole.
Toelichting op bewijsstuk: certificaat.
Eventuele minimumeisen:
Beschrijving: kwaliteitsborging (minimum eis).
De gegadigde heeft de kwaliteit van zijn onderneming en de door deze onderneming geleverde producten en diensten georganiseerd en bewaakt deze structureel.
De gegadigde toont dit aan door het overleggen van:
a. in het bezit zijn van een geldig ISO-9001-certificaat.
Wetsverwijzing: technici of technische organen belast met kwaliteitscontrole.
Bewijsstuk: technici of organen kwaliteitscontrole.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd aantal ondernemingen: 5
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Criterium: technische bekwaamheid: kerncompetenties (minimum eisen).
Beschrijving:
Door de opdrachtgever zijn de volgende kerncompetenties vastgesteld, benodigd voor het toetsen van technische bekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid, overeenkomend met essentiële punten van de opdracht. De gegadigde dient technisch in staat te zijn de opdracht binnen de door gemeente Gooise Meren te stellen randvoorwaarden ten aanzien van tijd, kwaliteit en kosten te realiseren. De gegadigde dient aantoonbaar ervaring te hebben met:
1. een opdracht in hoofdaanneming op het gebied van het renoveren van een gebouw* met een minimale omvang van 4 000 m² bvo en 120 werkplekken waar de disciplines bouw, E&W-installaties in vertegenwoordigd waren;
2. een opdracht met het coördineren van de disciplines:
— bouw,
— E&W-installaties, en
— maatwerkmeubilair binnen 1 bouwproject. Het bovenstaande wordt aangetoond door het overleggen van de coördinatie-overeenkomst die hiervoor afgesloten is. Wanneer de inschrijver aan kan tonen dat hij deze 3 disciplines zelfstandig heeft uitgevoerd vervalt deze eis;
3. een opdracht op het gebied van het renoveren van een gebouw* met een publieksfunctie met een omvang van 1 500 m² die tijdens de verbouwing in gebruik (open) blijft;
4. een opdracht op het gebied van het gefaseerd renoveren van een gebouw* met tenminste 120 werkplekken waarbij het pand en de gebouw gebonden installaties in gebruik blijven en in het pand doorgewerkt kan worden gedurende de renovatie;
5. een opdracht op het gebied van het renoveren van een gebouw* met een opdracht waarde van tenminste 3 500 000 EUR waarbij het aantoonbare aandeel van E&W tenminste 50 % bedroeg.
*Onder gebouw verwijzen wij naar klasse indeling 5 SR 1997, zie hiervoor de begripsbepaling. Voor bovengenoemde 5 competenties geldt dat gegadigde elke competentie dient te onderbouwen door het geven van 1 referentieopdracht per competentie. De betreffende referentie dient in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van Indiening aanmeldingen (zie paragraaf 3.2) op een vakkundige en regelmatige wijze te zijn uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen). Eventuele extra referenties zullen terzijde worden gelegd. De referenties dienen direct te worden toegevoegd aan de aanvraag tot deelname, middels het format dat is opgenomen in de bijlagen. Meerdere competentie kunnen gelijktijdig door dezelfde referentie worden aangetoond ondernemers tonen hun technische bekwaamheid aan op de manier als beschreven in artikel 3.7.1, onder a van het ARW 2012, onder sub (1-6) en bovendien door per gestelde kerncompetentie-eis 1 referentie te overleggen. Hiertoe heeft de gemeente Gooise Meren in onderstaande tabel een aantal (kern)competenties benoemd die essentieel zijn voor de uitvoering van de onderhavige opdracht.
Vereisten: referenties.
Weging: 100.
In het geval van gelijke geschiktheid zal er worden geloot.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Criterium: economisch meest voordelige inschrijving. Beschrijving: in fase 2 van deze aanbestedingsprocedure worden verschillende gunningscriteria uitgevraagd en op basis van de economisch meest voordelige inschrijver (EMVI) zal aan 1 opdrachtnemer de opdracht worden gegund. Kwaliteitsaspecten zullen onder andere zijn: — plan van aanpak van werkzaamheden (o.a. planning, budget, logistiek, organisatie van het bouwproces en mogelijk een presentatie, BLVC plan); — prijs; — duurzaamheid.

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
3122015
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.1.2016 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
19.2.2016
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB