« Back to Search« Back to SearchSearch » Network servers  Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Network servers

  Bielsko-Biała Poland — Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Published December 3, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Advanced Business Systems Sp. z o.o.
The contract is for the supply of blade servers for the Municipal Office in Bielsko-Biala, pl. City Hall 1, that place is the place of performance at / in order, license extension and updating VMware VMware. The detailed scope of the contract and requirements specified in Annex 4 to nin. Terms of Reference. Contractor is obliged to repair any damage at the site of delivery, for which the contractor jointly and severally liable, and those acting on his behalf. Contractor is obliged to carry out proper waste produced as a result of the order and to respect the principles of environmental protection (eg to prevent waste, reduce their number and their negative impact on the environment, to ensure their recycling and proper disposal). Ordering demands that the Contractor has applied only products: free from legal defects, coming from a legitimate source, purchased at an authorized sales channel producer in the European Union, approved for marketing and use in accordance with applicable regulations, brand new - ie. Made no earlier than 6 months before the delivery date, high quality and high durability of use.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
136 849,80136849.80
2323
109 823109823
136 849,80136849.80
2323

Polska-Bielsko-Biała: Serwery sieciowe

2015/S 234-424948

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Osoba do kontaktów: Sebastian Wasilewski, Bogusława Własińska-Mrowiec
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA
Tel.: +48 334971580
E-mail: informatyka@um.bielsko.pl
Faks: +48 334971786

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://um.bielsko.pl/bip

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa serwerów typu BLADE dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Miasto Bielsko-Biała.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów typu BLADE dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, które to miejsce jest miejscem wykonania w/w zamówienia, rozszerzenie licencji VMware oraz aktualizacja środowiska VMware.
Szczegółowy zakres zamówienia i wymogów określony jest w załączniku nr 4 do nin. SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód w miejscu wykonania dostawy, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował wyłącznie wyroby: wolne od wad prawnych, pochodzące z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, fabrycznie nowe – tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, o wysokiej jakości i wysokiej trwałości użytkowania.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48821000, 48000000, 72250000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 136 849,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
INF.271.22.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 179-324788 z dnia 16.9.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Płk. Dąbka 8
30-732 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 109 823 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 136 849,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB