« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning services  Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

Cleaning services

  Opole Poland — Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
Published April 28, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€1.79M
Winner
Konsorcjum firm: DGP Clean Prtner Sp. z o.o.

Performing services related to the maintenance of cleanliness and performance of sanitary treatment of the Employer, in accordance with the sanitary-epidemiological assistance in patient care, help with the feeding of patients, management of underwear hospital and perform cleanup work, transport, and services in the field of waste management and hygiene environment.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
00
7 950 379,847950379.84
7 848 0007848000

Polska-Opole: Usługi sprzątania

2016/S 083-147453

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kośnego 53
Osoba do kontaktów: Ryszard Czernecki
45-372 Opole
POLSKA
Tel.: +48 774433121
E-mail: dlg@szpital.opole.pl
Faks: +48 774433021

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.opole.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
DLG.39.562/16 Wykonywanie usług z zakresu utrzymanie czystości i wykonywanie zabiegów sanitarnych u Zamawiającego, zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi, pomocy przy opiece nad pacjentem, pomocy przy żywienia pacjentów, gospodarowania bielizna szpitalną a także wykonywanie prac porządkowych, transportowych, oraz usług z zakresu gospodarki odpadami oraz higieny otoczenia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonywanie usług z zakresu utrzymanie czystości i wykonywanie zabiegów sanitarnych u Zamawiającego, zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi, pomocy przy opiece nad pacjentem, pomocy przy żywienia pacjentów, gospodarowania bielizna szpitalną a także wykonywanie prac porządkowych, transportowych, oraz usług z zakresu gospodarki odpadami oraz higieny otoczenia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 0 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Jakość zaoferowanych artykułów czystości i środków eksploatacji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DLG.39.562/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 042-069701 z dnia 1.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: DGP Clean Prtner Sp. z o.o.
ul. Naświętszej Marii Panny 5c
59-220 Legnica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 950 379,84 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 848 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB