« Back to Search« Back to SearchSearch » Oulu architectural status of the center.  Oulun kaupunki

Oulu architectural status of the center.

  Oulu Finland — Oulun kaupunki
Published February 24, 2016 — Deadline March 21, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City
Value
€300.00k

City of Oulu, the Finnish Transport Agency, Senate Properties and VR-Group Ltd is organized by the architectural competition for the design of Oulu status of the center area.

Status of the Centre's design competition seeks common vision of the development vision of the region as well as the principles of future measures. Competition is the idea competition in nature. It is hoped to produce an operational vision of the future of the region, as well as the overall plan which serves as the region further development and town planning basis.

The competition is invitational, which is called the Registration procedure in accordance with the Public Procurement no more than five expert groups tell criteria described below. Contract notice will be on display Hilma notification channel until 17.3.2016.

The competitors' task is to create functional, visually and architecturally city a high level position in the central area of ​​the overall plan. It will unite the various forms of public transport serving the central position, excellent traffic accessibility of different transport modes, comfortable urban spaces, as well as a high level, construction services, housing and office space.

The aim is functionally versatile and having a clear identity of the entity which connects the center of the grid pattern Raksila neighborhood area. and at the same time raise the quality of Oulu center environment by bringing in high-level architecture. Visibility due to the plan to modify the whole identity of the city, so it must be the architectural and townscape location and worthy of its position.

of the content of the competition area and the crop is shown in the attached the competition program.

Passed done a competitive proposal for a paid expert for EUR 50 000 to the reward. In addition, for the author of the winning proposal to be paid 50 000 EUR prize.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
300 000300000

Suomi-Oulu: Arkkitehtikilpailun järjestäminen

2016/S 038-062084

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Oulun kaupunki
Solistinkatu 2, PL 32
Yhteyspiste(et): Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Vastaanottaja: Uki Lahtinen
FI-90015 Oulu
SUOMI
Puhelin: +358 447032427
Sähköpostiosoite: uki.lahtinen@ouka.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: www.ouka.fi

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Oulun kaupungin kirjaamo
Torikatu 10 A, PL 27
FI-90015 Oulu
SUOMI
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi
Internet-osoite: www.ouka.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Oulun asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Oulu.

NUTS-koodi FI1A2

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Oulun kaupunki, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt sekä VR-Yhtymä Oy järjestävät arkkitehtuurikilpailun Oulun asemakeskuksen alueen suunnittelusta.
Asemakeskuksen suunnittelukilpailulla haetaan yhteistä näkemystä alueen kehitysvisiosta sekä tulevien toimenpiteiden periaatteista. Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu. Sen toivotaan tuottavan alueen tulevaisuudesta toteutuskelpoisen vision sekä kokonaissuunnitelman, joka toimii alueen jatkokehittämisen ja asemakaavoituksen perustana.
Kilpailu on kutsukilpailu, johon kutsutaan hankintalain mukaisella ilmoittautumismenettelyllä enintään viisi asiantuntijaryhmää jäljempänä kerrotuilla kriteereillä. Hankintailmoitus on esillä Hilma-ilmoituskanavassa 17.3.2016 saakka.
Kilpailijoiden tehtävänä on ideoida toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen asemakeskusalueen kokonaissuunnitelma. Siinä tulee yhdistyä eri joukkoliikennemuotoja palveleva asemakeskus, hyvä liikenteellinen saavutettavuus eri kulkumuodoilla, viihtyisät kaupunkitilat sekä korkeatasoinen, palveluiden, asumisen ja toimitilojen rakentaminen.
Tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen ja selkeän identiteetin omaava kokonaisuus, joka yhdistää Raksilan kaupunginosan keskustan ruutukaava-alueeseen. ja samalla nostaa Oulun keskustaympäristön laatua tuomalla sinne korkean tason arkkitehtuuria. Näkyvyytensä vuoksi suunnitelma muokkaa myös koko kaupungin identiteettiä, joten sen tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti sijaintinsa ja asemansa arvoinen.
Kilpailun tarkempi sisältö ja aluerajaus on esitetty liitteenä olevassa kilpailuohjelmassa.
Hyväksytysti tehdystä kilpailuehdotuksesta maksetaan asiantuntijaryhmälle 50 000 EUR:n palkkio. Lisäksi kilpailun voittaneen ehdotuksen laatijaryhmälle maksetaan 50 000 EUR:n palkinto.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71230000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 300 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Alkamispäivä 15.4.2016. Päättymispäivä 30.12.2016

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Yritys/yritykset on merkitty kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja yrityksen verot ja eläkevakuutusmaksut on suoritettu.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Osallistumishakemukseen tulee liittää yritystä/yrityksiä koskien:
1) selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten reksiteriin;
2) kaupparekisteriote;
3) todistus verojen maksamisesta;
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta;
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset voidaan antaa RALA- tai Tilaajavastuu.fi -palvelun todistuksella.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Yritys/yritykset on merkitty kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja yrityksen verot ja eläkevakuutusmaksut on suoritettu.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Ilmoittautuja(t) kokoaa suunnitteluryhmän, johon tulee kuulua seuraavat asiantuntijat:
1) kaupunkisuunnittelu (arkkitehti);
2) rakennussuunnittelu (arkkitehti);
3) liikennesuunnittelu;
4) ympäristösuunnittelu;
5) kiinteistöliiketoiminnan ja rakennuskustannusten laskennan asiantuntija.
Kaupunkisuunnittelun ja rakennussuunnittelun asiantuntija voi olla myös sama henkilö.
Osallistumishakemukseen tulee liittää seuraavat suunnitteluryhmää koskevat selvitykset:
1) Tiivis kuvaus suunnitteluryhmästä ja sen soveltuvuudesta Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailuun. Kuvaus voi olla enintään yhden sivun mittainen (A4).
2) Selvitykset suunnitteluryhmään kuuluvista asiantuntijoista, tiedot heidän koulutuksesta, työkokemuksesta ja referensseistä.
Tiedot tulee antaa hankintailmoituksen mukaisilla liitelomakkeilla. (Liitteet 1A-1E.)
Lomakkeessa referenssit esitetään yhdellä A4 paperilla/referenssikohde. Kuvaus saa sisältää sekä kuvia että tekstiä. Muuta materiaalia ei oteta huomioon kilpailijoita valittaessa.
Kaupunkisuunnittelun asiantuntijan referensseinä esitetään:
a) enintään viisi kaupunkisuunnittelukohdetta, jotka voivat olla viimeisen 15 vuoden aikana suunniteltuja tai toteutettuja kohteita ja
b) enintään viisi kilpailureferenssiä Suomen Arkkitehtiliiton tai sen sisarjärjestöjen hyväksymissä yleisissä- tai kutsukilpailuissa viimeisten 10 vuoden ajalta.
Rakennussuunnittelijan asiantuntijan referensseinä esitetään:
a) enintään viisi rakennussuunnittelukohdetta, jotka voivat olla viimeisen 10 vuoden aikana suunniteltuja tai toteutettuja kohteita ja
b) enintään viisi kilpailureferenssiä Suomen Arkkitehtiliiton tai sen sisarjärjestöjen hyväksymissä yleisissä- tai kutsukilpailuissa viimeisten 10 vuoden ajalta.
Liikennesuunnittelun, ympäristösuunnittelun sekä kiinteistöliiketoiminnan ja rakennusten kustannuslaskennan asiantuntijan referensseinä esitetään enintään kolme suunnittelutehtävää/toimeksiantoa lähinnä olevaa suunnittelukohdetta viimeisen 10 vuoden ajalta.
Arkkitehtuurikilpailuun kutsuttavat suunnitteluryhmät valitaan osallistumishakemuksien laatuarvioinnin perusteella.
Laatuarvioinnissa suunnitteluryhmä esitettyine asiantuntijoineen arvioidaan kokonaisuutena suhteessa arkkitehtuurikilpailun kilpailutehtävän sisältöön. Asiantuntijoiden kokemuksen, referenssien ja kilpailumenestyksen arvioinnissa painotetaan erityisesti kaupunkikeskustojen ja kaupunkimaisen ympäristön suunnittelua. Referenssien arvioinnissa painotetaan enemmän esitettyjen kohteiden sisältöä kuin niiden pelkkää lukumäärää.
Kaupunkisuunnittelun ja rakennussuunnittelun asiantuntijoiden osalta kokemus ja referenssit merkittävien ja toiminnallisesti monipuolisten suunnittelukokonaisuuksien hallinnasta ja ratkaisemisesta lasketaan suunnitteluryhmän arvioinnissa eduksi. Kilpailureferenssien osalta arvioinnissa painotetaan erityisesti saatuja palkintosijoja.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
Kaupunkisuunnittelun ja rakennussuunnittelun asiantuntijoiksi esitetyillä henkilöillä on oltava korkeakoulussa suoritettu arkkitehdin tutkinto sekä vähintään 5 vuoden työkokemus.
Liikennesuunnittelun, ympäristösuunnittelun sekä kiinteistöliiketoiminnan ja rakennusten kustannuslaskennan asiantuntijoiksi esitetyllä henkilöllä on oltava soveltuva koulutus sekä vähintään 5 vuoden työkokemus.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Kyseisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OUKA/1552/2016
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.3.2016 - 15:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Osallistumishakemukset tulee toimittaa 21.3.2016 klo 15:00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Oulun kaupungin kirjaamo
Torikatu 10 A, PL 27
FI-90015, Oulu.
Kirjekuoreen merkintä: ”OUKA/1552/2016, osallistumishakemus, Oulun asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu”.
Osallistumishakemuksessa tulee olla suunnitteluryhmää edustavan yhteyshenkilön tiedot, allekirjoitus ja sähköpostiosoite.
Osallistumishakemuksen tulee sisältää tässä hankintailmoituksessa vaaditut teknistä suorituskykyä ja taloudellista ja rahoituksellista tilannetta kuvaavat selvitykset ja todistukset.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB