« Back to Search« Back to SearchSearch » Library construction work  Tartu Ülikool

Library construction work

  Tartu Estonia — Tartu Ülikool
Published March 15, 2016 — Deadline April 12, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
construction of libraries

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Estonia-Tartu: Library construction work

2016/S 052-086180

Tartu Ülikool, 74001073, Ülikooli 18, For the attention of: Tuuli Ilula, Tartu 50090, ESTONIA. Telephone: +372 7376632. Fax: +372 7375660. E-mail: tuuli.ilula@ut.ee

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 4.3.2016, 2016/S 045-073142)

RE:
CPV:45212330

Library construction work

Instead of: 

III.2.3) Tehniline pädevus:

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:

1. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate järgmistel tegevusaladel:

1.1. üldehituslik ehitamine;

1.2. elektripaigaldise projekteerimine;

1.3. elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine;

1.4. elektripaigaldise katsetamine;

1.5. telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitamine;

1.6. ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimine;

1.7. tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine;

1.8. jahutussüsteemi ehitamine;

1.9. ventilatsioonisüsteemi ehitamine;

1.10. hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine;

1.11. hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine;

1.12. ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine.

Nõutav dokument

Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu (dokumenti ei pea esitama).

Pakkujal, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab (kui see on tema asukohamaal nõutav) olema ülalloetletud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohane tegevusõigus. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkujal on vastavalt oma asukohamaa seadustele õigus tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopia.

2. Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise kuupäevale eelneva 5 (viie) aasta jooksul, tööd võivad olla alustatud varem, kuid peavad olema lõpetatud nõutaval perioodil) olema teostanud peatöövõtjana vähemalt kolme ehitusseaduse tähenduses sisekliima tagamisega hoone püstitamis-, laiendamis- või rekonstrueerimistööd, kusjuures iga hoone puhul on

teostatud tööde maksumus vähemalt 3 000 000.- (kolm miljonit) EUR ilma käibemaksuta.

Esitada kirjalik kinnitus vastavalt hankedokumentide lisa 6 vormile.

3. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusest nr 120:

3.1. Projektijuht

3.1.1. peab omama bakalaureusekraadi või rakenduslikku kõrgharidust ehituse (ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus) erialal;

3.1.2. peab olema juhtinud ehitustöid projektijuhina vähemalt viimased viis aastat;

3.1.3. peab olema juhtinud vähemalt ühe punktis 2 ja selle alapunktides sätestatud tingimustele vastava hoone püstitamis-, laiendamis- või rekonstrueerimistöid.

3.1.4. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

4. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusest nr 120:

4.1. Objektijuht

4.1.1. peab omama bakalaureusekraadi või rakenduslikku kõrgharidust ehituse (ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus) erialal;

4.1.2. peab olema juhtinud ehitustöid projekti- või objektijuhina vähemalt viimased viis aastat.

4.1.3. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

5. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusest nr 120:

5.1. Elektritööde eest vastutav isik

5.1.1. peab omama bakalaureusekraadi elektrotehnika (või samaväärsel) erialal;

5.1.2. peab olema vähemalt viimased viis aastat ehitanud või projekteerinud elektripaigaldisi või teinud elektripaigaldiste tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana;

5.1.3. peab omama B-klassi pädevustunnistust (vastavalt elektriohutusseadusele ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007. a. määrusele nr 60). Esitada nõutud pädevustunnistuse koopia.

5.1.4. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks.

Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

6. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusest nr 120:

6.1. Nõrkvoolu- ja automaatikatööde eest vastutav isik

6.1.1. Nõrkvoolutööde teostajatel on vajalik kutsekvalifikatsiooni, turvasüsteemide tehnik tase 4 ja 5, olemasolu.

6.1.2. peab omama bakalaureusekraadi automaatika (või samaväärsel) erialal;

6.1.3. peab olema vähemalt viimased viis aastat juhtinud nõrkvoolupaigaldiste projekteerimis- või ehitustöid või juhtinud nende tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana;

6.1.4. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks.

Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

7. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusest nr 120:

7.1. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutustööde (KVJ) eest vastutav isik

7.1.1. peab omama bakalaureusekraadi kütte- või ventilatsioonisüsteemide ja jahutussüsteemide või muul samaväärsel erialal;

7.1.2. peab olema vähemalt viimased viis aastat viis aastat juhtinud KVJ süsteemide ehitus- või projekteerimistöid või nende tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana.

7.1.3. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

8. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a. määrusest nr 120:

8.1. Veevarustuse- ja kanalisatsioonitööde (VK) eest vastutav isik

8.1.1. peab omama bakalaureusekraadi veevarustuse- või kanalisatsioonisüsteemide või muul samaväärsel erialal;

8.1.2. peab olema vähemalt viimased viis aastat juhtinud VK süsteemide ehitus- või projekteerimistöid või nende tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana.

8.1.3. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

9. Pakkuja peab järgima kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 või sellega samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi. Esitada vastava sertifikaadi koopia vm asjakohased tõendid, mis kinnitavad samaväärse kvaliteedi tagamise süsteemi järgimist.

10. Pakkuja peab järgima keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 või sellega samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi. Esitada vastava sertifikaadi koopia vm asjakohased tõendid, mis kinnitavad samaväärse kvaliteedi tagamise süsteemi järgimist.

Read: 

III.2.3) Tehniline pädevus:

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:

1. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate järgmistel tegevusaladel:

1.1. üldehituslik ehitamine;

1.2. elektripaigaldise projekteerimine;

1.3. elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine;

1.4. elektripaigaldise katsetamine;

1.5. telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitamine;

1.6. ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimine;

1.7. tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine;

1.8. jahutussüsteemi ehitamine;

1.9. ventilatsioonisüsteemi ehitamine;

1.10. hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine;

1.11. hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine;

1.12. ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine.

Nõutav dokument

Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu (dokumenti ei pea esitama).

Pakkujal, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab (kui see on tema asukohamaal nõutav) olema ülalloetletud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohane tegevusõigus. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkujal on vastavalt oma asukohamaa seadustele õigus tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopia.

2. Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise kuupäevale eelneva 5 (viie) aasta jooksul, tööd võivad olla alustatud varem, kuid peavad olema lõpetatud nõutaval perioodil) olema teostanud peatöövõtjana vähemalt kolme ehitusseaduse tähenduses sisekliima tagamisega hoone püstitamis-, laiendamis- või rekonstrueerimistööd, kusjuures iga hoone puhul on

teostatud tööde maksumus vähemalt 3 000 000 EUR (kolm miljonit) ilma käibemaksuta.

Esitada kirjalik kinnitus vastavalt hankedokumentide lisa 6 vormile.

3. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 6.6.2005. a. määrusest nr 120:

3.1. Projektijuht

3.1.1. peab omama bakalaureuse kraadi õppevaldkonnas „tehnika, tootmine ja ehitus”, õppesuunal „arhitektuur ja ehitus” (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178 kõrgharidusstandard);

3.1.2. peab olema juhtinud ehitustöid projektijuhina vähemalt viimased viis aastat;

3.1.3. peab olema juhtinud vähemalt ühe punktis 2 ja selle alapunktides sätestatud tingimustele vastava hoone püstitamis-, laiendamis- või rekonstrueerimistöid.

3.1.4. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

4. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 6.6.2005. a. määrusest nr 120:

4.1. Objektijuht

4.1.1. peab omama bakalaureuse kraadi õppevaldkonnas „tehnika, tootmine ja ehitus”, õppesuunal „arhitektuur ja ehitus” (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178 kõrgharidusstandard);

4.1.2. peab olema juhtinud ehitustöid projekti- või objektijuhina vähemalt viimased viis aastat.

4.1.3. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

5. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 6.6.2005. a. määrusest nr 120:

5.1. Elektritööde eest vastutav isik

5.1.1. peab omama bakalaureuse kraadi õppevaldkonnas „tehnika, tootmine ja ehitus”, õppesuunal „tehnikaalad” (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178 kõrgharidusstandard);

5.1.2. peab olema vähemalt viimased viis aastat juhtinud elektripaigaldiste ehitus- või projekteerimistöid või elektripaigaldiste tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana;

5.1.3. peab omama B-klassi pädevustunnistust (vastavalt elektriohutusseadusele ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.7.2007. a. määrusele nr 60). Esitada nõutud pädevustunnistuse koopia.

5.1.4. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks.

Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

6. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 6.6.2005. a. määrusest nr 120:

6.1. Nõrkvoolu- ja automaatikatööde eest vastutav isik.

6.1.1. Nõrkvoolutööde teostajatel on vajalik kutsekvalifikatsiooni, turvasüsteemide tehnik tase 4 ja 5, olemasolu.

6.1.2. peab omama bakalaureuse kraadi õppevaldkonnas „tehnika, tootmine ja ehitus”, õppesuunal „tehnikaalad” (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178 kõrgharidusstandard);

6.1.3. peab olema vähemalt viimased viis aastat juhtinud nõrkvoolupaigaldiste projekteerimis- või ehitustöid või juhtinud nende tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana;

6.1.4. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks.

Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

7. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 6.6.2005. a. määrusest nr 120:

7.1. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutustööde (KVJ) eest vastutav isik

7.1.1. peab omama bakalaureuse kraadi õppevaldkonnas „tehnika, tootmine ja ehitus”, õppesuunal „tehnikaalad” (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178 kõrgharidusstandard);

7.1.2. peab olema vähemalt viimased viis aastat viis aastat juhtinud KVJ süsteemide ehitus- või projekteerimistöid või nende tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana.

7.1.3. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

8. Pakkujal peab olema ja pakkuja peab hankelepingu ehitustööde täitmisele kaasama minimaalselt järgmist haridust, kvalifikatsiooni ja kogemust omavad isiku, kusjuures haridustaseme määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 6.6.2005. a. määrusest nr 120:

8.1. Veevarustuse- ja kanalisatsioonitööde (VK) eest vastutav isik

8.1.1. peab omama bakalaureuse kraadi õppevaldkonnas „tehnika, tootmine ja ehitus”, õppesuunal „tehnikaalad” (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178 kõrgharidusstandard);

8.1.2. peab olema vähemalt viimased viis aastat juhtinud VK süsteemide ehitus- või projekteerimistöid või nende tehnilist hooldust professionaalse teenusepakkujana.

8.1.3. lisaks eelnevale peab nimetatud isikud valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult ulatuses, mis on vajalik hankelepingu täitmiseks. Esitada andmed vastavalt hankedokumentide lisa 7 vormile ning koopia haridust tõendavast dokumendist.

9. Pakkuja peab järgima kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 või sellega samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi. Esitada vastava sertifikaadi koopia vm asjakohased tõendid, mis kinnitavad samaväärse kvaliteedi tagamise süsteemi järgimist.

10. Pakkuja peab järgima keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 või sellega samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi. Esitada vastava sertifikaadi koopia vm asjakohased tõendid, mis kinnitavad samaväärse kvaliteedi tagamise süsteemi järgimist.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB