« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Община Асеновград

Construction work

  Asenovgrad Bulgaria — Община Асеновград
Published February 25, 2017 — Deadline March 30, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€3.07M

The aim of the contract is the choice of contractor to perform planned investment in technical projects works that will be performed reconstruction, rehabilitation and development of spaces in residential West Asenovgrad through renovation and development of the green system and the separation of areas for recreation, sports, games and social networking.

Construction and rehabilitation of street, sidewalk and alley paving, installing a new marking, installation of traffic signs, construction of irrigation system, construction of playgrounds for ages 0-3 / 3-12 years, consistent with safety under Decree № 1 / 12.01.2009 on the terms and conditions of the device and the safety of playgrounds, construction of sports fields, construction of accessible urban environment for people with disabilities, a decision on locations for outdoor sports zones dog Walker, the establishment of new and improvement of existing green areas, placing the elements of street furniture (benches, gazebos, litter bins). A full description of the activities and specifications are in the attached documentation "Technical specification" and the Bill of Quantities.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Асеновград: Строителни и монтажни работи

2017/S 040-072442

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Асеновград
000471059
пл. „Академик Николай Хайтов“ № 9
Асеновград
4230
България
Лице за контакт: инж. Мая Василева
Телефон: +359 33120280
Електронна поща: obstina@assenovgrad.com
Факс: +359 33165156
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.assenovgrad.com

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170222LbNe718642

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170222LbNe718642
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда — благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград“ на Община Асеновград“.

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши предвидените в инвестиционните технически проекти СМР, с които ще се извърши реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Запад, град Асеновград, чрез обновяване и развитие на зелената система и обособяване на зони за отдих, спорт, игра и социални контакти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 007 112.78 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Град Асеновград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане и възстановяване на улични, тротоарни и алейни настилки, поставяне на нова маркировка, монтиране на пътни знаци, изграждане на поливна система, изграждане на детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/3-12 години, съобразени с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, изграждане на спортни игрища, изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, решение за места за спорт на открито, зони за разхождане на кучета, обособяване на нови и подобряването на съществуващи зелени площи, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци). Пълно описание на дейностите, както и спецификации има в приложената към документацията „Техническа спецификация“ и количествените сметки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Оц. на Техн. предл.“ (П1). П1=А+Б, където А — Мерки за нам. на затруд. за живущите и ползв. в целевата зона, об. на интер. при изп. на СМР с макс. бр. 50 т., Б — упр. на риска е с макс. бр. 50 т. / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 007 112.78 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
II.2.14)Допълнителна информация

Към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране за възлагане на нейното изпълнение.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката — II група, III (трета) категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът попълва раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, Справка за оборота в сферата на строителството за последните 3 приключили финансови години.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата на строителството изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години не по малко от 10 000 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът попълва поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в състава на участника.

3. Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум 1/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.

*** Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира изграждане и/или реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадни и пешеходни пространства.

**** Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира изграждане и/или реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадни и пешеходни пространства.

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:

Минимални изисквания:

— Ръководител на обекта: образователна степен инженер в строителството. Трудов стаж по специалността — минимум 5 години;

— Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: лице отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността — минимум 5 години;

— Отговорник по контрола на качеството — Да има успешно завършен курс по контрол на качеството;

— Координатор по безопасност и здраве: Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ и удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството.

За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на 2 позиции.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/03/2017
Местно време: 10:00
Място:

Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Академик Николай Хайтов“ № 9, ет. 5, зала 517.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:

1. Парична сума — превод по набирателната сметка на Община Асеновград: „Инвестбанк“ АД — Асеновград, IBAN: BG 54 IORT 73753304000003, BIC: IORTBGSF;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB