« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Katowice Poland — Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Published October 15, 2016 — Deadline November 4, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information
Providing service support and technical assistance for hardware and software ORACLE database.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2016/S 200-361358

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 192-345741)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
Tel.: +48 327166645
E-mail: p.kozub@pgg.pl
Faks: +48 327293633
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego ORACLE.

Numer referencyjny: 531600108
II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zapewnienie wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego ORACLE.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 192-345741

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

1. Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego ORACLE

o wartości brutto powyżej 1 000 000 PLN.

Powinno być:

Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla sprzętu ORACLE na kwotę 200 000 PLN oraz co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla oprogramowania bazodanowego ORACLE na kwotę 300 000 PLN przy czym łączna wartość brutto tych usług musi wynosić co najmniej 1 000 000 PLN.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB