« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial lasers  ifm ecolink Sp z o.o.

Industrial lasers

  Opole Poland — ifm ecolink Sp z o.o.
Published June 4, 2016 — Deadline July 12, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The training will be carried out at the Purchaser

The required guarantee period:

Laser marking machine - 24 months

Smoke extract - 12 months

Workstation equipment and dedicated holder for detail - 12 months

Delivery time: up to 14 calendar days from the date of signing of the supply contract.

In case of default by the supplier established delivery time recipient reserves the right to impose a penalty of 5 000 PLN net for each day of delay in delivery, which is the subject of procurement.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Opole: Lasery przemysłowe

2016/S 107-191226

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

ifm ecolink Sp z o.o.
ul. Północna 6
Osoba do kontaktów: Wojciech Ryczaj
45-805 Opole
POLSKA
Tel.: +48 519788565
E-mail: wojciech.ryczaj@ifm.com

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ifm.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorstwo prywatne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Konkurs ofert nr 3/06/2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ifm ecolink Sp z o.o., ul. Północna 6, 45-805 Opole.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu laserowego znakowania do obiektu badawczo-rozwojowego ifm ecolink Sp. z o.o. w Opolu w ramach składanego wniosku o dofinansowanie do Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Skład systemu
1. Znakowarka laserowa:
a) Podstawowe parametry:
typ lasera: Yb fiber ( światłowodowy)
Moc 10 W
częstotliwość impulsów 2,0 – 200 kHz
chłodzenie powietrzem
prędkość znakowania – 10,000 mm.s-1
zintegrowany układ chłodzenia
zasilanie – 230 V
komunikacja z PC przez RS 232 i USB, ethernet
przewidywana żywotność źródła lasera 100 000 godz.
temperatura pacy od +5 do +36 °C
2. Oprogramowanie lasera:
a) oprogramowanie sterujące na PC
b) komunikacja: Ethernet / USB / RS
c) obsługuje pliki: PLT (HPGL), AI, DXF, PNL, BMP, TIFF
d) kody kreskowe
e) kody dwuwymiarowe (Data Matrix)
f) data i czas
g) automatyczna serializacja
h) konektory I/O
3. Wyciąg dymu:
a) wyposażony w filtr wstępny o bardzo dużej powierzchni i filtr chemiczny
b) monitoruje i wskazuje poziom zanieczyszczenia filtrów
c) utrzymuje stały ciąg dostosowując obroty pompy do stopnia zanieczyszczenia filtrów
4. Stacja robocza z wyposażeniem i dedykowanym uchwytem do mocowania detalu:
a) metalowa komora znakowania z automatycznie otwieranymi drzwiami (laser Class I) ze sterowaniem
b) bezpieczne okno umożliwiające podgląd
c) wyjście do systemu uzdatniania powietrza
d) programowalna oś Z
e) sterowanie zintegrowane ze stacją roboczą
f) wymiary zewn. (wys. x gł. x szer.) 983 x 600 x 892 mm
g) maks. wymiar znakow. elem. (wys. x gł. x szer.) 300 x 300 x 270 mm
h) uchwyt rotacyjny do znakowania po obwodzie – współpracuje z laserem:
współczynnik redukcji 1:30
prędkość obrotowa 0-40 obr/min
moment obrotowy 12 Nm
d) uchwyt do mocowania detalu zmiennej szerokości
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających
Wymagane uruchomienie systemu laserowego znakowania przez serwis dostawcy
Wymagane szkolenia z zakresu obsługi i optymalizacji parametrów pracy systemu laserowego znakowania prowadzonego przez specjalistę dostawcy ds. serwisu. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego
Wymagany okres gwarancji:
Znakowarka laserowa – 24 miesiące
Wyciąg dymu – 12 miesięcy
Stacja robocza z wyposażeniem i dedykowanym uchwytem do mocowania detalu – 12 miesięcy
Termin dostawy: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na dostawę.
W przypadku niedotrzymania przez dostawce założonego terminu dostawy odbiorca zastrzega sobie prawo nałożenia kary w wysokości 5 000 PLN netto za każdy dzień opóźnienia dostawy będącej przedmiotem postępowania przetargowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38636110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagane warunki płatności:
40 % ceny przy zamówieniu,
60 % ceny 30 dni po dostawie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oferta zostanie dopuszczona do postępowania jeżeli:
— Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
Ocena spełnienia wymogu będzie dokonana na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oferent przedstawi dokumenty wskazujące na doświadczenie z zakresu zrealizowania podobnego typu dostaw (min. jedna dostawa na zamówienie o wartości co najmniej 160 000 PLN netto lub równowartości w innej walucie).
Ocena spełnienia wymogu będzie dokonana na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia oraz dokumentu potwierdzającego dostawę (np. faktura na dostawę, list intencyjny dotyczący zrealizowania dostawy podpisany przez odbiorcę wraz ze wskazaniem wartości dostawy, umowa na dostawę wraz ze wskazaniem jej wartości).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wymaga się zapewnienia corocznych gwarancyjnych przeglądów serwisowych
Wymaga się gotowości do zawarcia umowy serwisowej do zakupionych maszyn i urządzeń
Wymaga się zapewniania dostawy materiałów eksploatacyjnych w dniu następnym po przyjęciu zamówienia
Wymaga się zdolności do podjęcie działania mającego na celu usunięcie usterki nie później niż 48 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych)
Wymaga się udostepnienie serwisu telefonicznego dostępnego 24 godziny na dobę przez cały rok
Wymaga się zapewnienie dostawy części zamiennych do zakupionych urządzenia
Wymaga się wsparcia technicznego wykwalifikowanych pracowników serwisu
Kwalifikacje będą zweryfikowane na podstawie oświadczenia do oferty
Ocena spełnienia wymogu będzie dokonana na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin dostawy. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.7.2016 - 23:59
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny: W przypadku sporządzenia oferty w innym języku, należy dołączyć oryginał oferty oraz jej tłumaczenie na język polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu złożonego w konkursie o dofinansowanie do Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
Minimalny zakres oferty
— pełna nazwa i adres siedziby oferenta
— okres realizacji zamówienia podany w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy na dostawę (nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na dostawę)
— całkowita cena netto. Cena ofertowa zawierać musi dostawę i instalację maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników oraz wszystkie inne niezbędne koszty związane z prawidłowym działaniem urządzenia
— datę sporządzenia oferty
— oświadczenie o spełnianiu wymogów formalnych, ekonomicznych i finansowych oraz kwalifikacji technicznych wskazanych w ogłoszeniu
— oświadczenie, iż oferowane urządzenie spełnia parametry techniczne wskazane w zamówieniu
— ofertę można złożyć w języku polskim bądź innym dowolnym, przy czym w tym przypadku wymagane jest dołączenie oryginału oferty oraz jej tłumaczenie na język polski
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta
Kryteria oceny oferty
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:
W sumie można uzyskać max. 100 pkt – 100 %
1 – Cena: 60 %,
Ocenie podlega cena łączna netto oferty (zakup, dostawa, montaż, szkolenie oraz inne koszty nierozerwalnie związane z przedmiotem zamówienia) Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.
2 – Termin wykonania zamówienia: 40 %
Łączny okres wykonania zamówienia. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania zamówienia, tj. 40 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 40 pkt,
Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.
Termin, sposób i miejsce składania ofert
Termin składania ofert do 12.7.2016 do godziny 23:59
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, ifm ecolink Sp z o.o., ul. Północna 6, 45-805 Opole.
Zakres wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
— uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
— posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
— pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
— pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
— wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
— wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
— wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
— zmiany istotnych regulacji prawnych;
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB