« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction consultancy services  Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 Kajerød Vænge, Birkerød v/ Boligkontoret Danmark

Construction consultancy services

  Holte Denmark — Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 Kajerød Vænge, Birkerød v/ Boligkontoret Danmark
Published May 18, 2016 — Deadline June 20, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Services related to construction

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Holte: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2016/S 094-168493

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 Kajerød Vænge, Birkerød v/ Boligkontoret Danmark
Røjelskær 15, 2. sal
Holte
2840
DANMARK
Kontaktperson: Advokat Rikke L. Slavensky
E-mail: rls@ntadvokater.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bdk.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.nt.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Nielsen & Thomsen Advokater
Østbanegade 55
København Ø
2100
DANMARK
Kontaktperson: Advokat Rikke L. Slavensky
E-mail: rls@ntadvokater.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.nt.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning i forbindelse med udbedringsprojekt.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter totalrådgivning i forbindelse med et udbedringsprojekt, hvor eksisterende MgO facadeplader i lette facadepartier i alment boligbygger (90 rækkehuse)i skal udskiftes.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000
71311000
71312000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Boligselskabet Birkebo, afd. 01, Kajerød Vænge, 3460 Birkerød.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af udbedringsprojekt i bebyggelsen Kajerød Vænge, 3460 Birkerød (90 rækkehuse).

Totalrådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, som er nødvendige til løsningen af opgaven, herunder fagtilsyn og byggeledelse.

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse/tidsplan / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding/CV'er / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2016
Slut: 30/11/2017
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den juridiske enhed, der byder på opgaven, skal fremsende seneste godkendte og reviderede regnskab eller tilsvarende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles krav om minimumsomsætning (nettoomsætning) på 8 000 000 DKK indenfor seneste offentliggjorte regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den juridiske enhed, der byder på opgaven, skal fremsende referenceliste over tilsvarende opgaver udført indenfor de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles krav om min. 1 reference hvor Rådgiver har forestået beboerhåndtering uden genhusning af beboerne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2016
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2016
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet finder de frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse, jf. Udbudsloven § 137

Udbudsmaterialet vil være frit og offentligt tilgængeligt på http://nt.dk/Fagområder/Erhverv/Udbudsret.aspx

Evt. svar på indkomne spørgsmål og rettelsesblade vil ligeledes være offentligt tilgængelig på denne side. Tilbudsgiver har selv ansvaret for at holde sig ajour om udbuddet på denne side.

Tilbud skal fremsendes pr. e-mail til: rls@ntadvokater.dk inden tilbudsfristens udløb.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB