« Back to Search« Back to SearchSearch » venepuncture, blood sampling devices  Szpital Uniwersytecki w Krakowie

venepuncture, blood sampling devices

  KRAKOW Poland — Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Published January 17, 2012
|
Notice type
Award notice
Value
€1.55M
Winner
Sarstedt Sp. z o.o. ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice Blizne Łaszczyńskiego POLAND
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi. Probówki na morfologię - różne wielkości - łącznie 777 000 szt.; Zestaw do OB. logarytmiczny - 60 000 szt.; Zestaw do pobierania krwi żylnej i tętniczej na gazometrię - 100 000 zest.; Probówki na glukozę z fluorkiem - 25 000 szt.; Probówki do przyspieszonego wykrzepiania - różne wielkości - łącznie 1 128 000 szt.; Probówki z heparyną litową - różne wielkości - łącznie 94 000 szt.; Probówki do oznaczeń koaguologicznych - różne wielkości - łącznie 312 000 szt.; Igły systemowe - różne wielkości - łącznie 750 000 szt.; Łącznik typu Luer umożliwiający połączenie z wkłuciem obwodowym - 160 000 szt.; Łącznik umożliwiający podanie leku - 25 000 szt.; Igła motylkowa na posiew - 10 000 szt.; Opaski do pobierania krwi (stazy wielokrotnego użycia) - 900 szt.; Igły systemowe krótkie, ułatwiające pobranie krwi z małych naczyń (np. na dłoni) - 50 000 szt.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36 Contact point(s): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków For the attention of: Barbara Rumian 31-501 Kraków POLAND Telephone: +48 124247121 E-mail: brumian@su.krakow.pl Fax: +48 124247122 Internet address(es): General address of the contracting authority: www.su.krakow.pl
Type of the contracting authority
Body governed by public law
Main activity
Health
Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Title attributed to the contract
Dostawa zamkniętego aspiracyjno-różniowego systemu do pobierania krwi.
Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies Purchase NUTS code PL213
Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi. Probówki na morfologię - różne wielkości - łącznie 777 000 szt.; Zestaw do OB. logarytmiczny - 60 000 szt.; Zestaw do pobierania krwi żylnej i tętniczej na gazometrię - 100 000 zest.; Probówki na glukozę z fluorkiem - 25 000 szt.; Probówki do przyspieszonego wykrzepiania - różne wielkości - łącznie 1 128 000 szt.; Probówki z heparyną litową - różne wielkości - łącznie 94 000 szt.; Probówki do oznaczeń koaguologicznych - różne wielkości - łącznie 312 000 szt.; Igły systemowe - różne wielkości - łącznie 750 000 szt.; Łącznik typu Luer umożliwiający połączenie z wkłuciem obwodowym - 160 000 szt.; Łącznik umożliwiający podanie leku - 25 000 szt.; Igła motylkowa na posiew - 10 000 szt.; Opaski do pobierania krwi (stazy wielokrotnego użycia) - 900 szt.; Igły systemowe krótkie, ułatwiające pobranie krwi z małych naczyń (np. na dłoni) - 50 000 szt.
Common procurement vocabulary (CPV)
33141300
Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Total final value of contract(s)
Value: 1 549 443,60 PLN Including VAT. VAT rate (%) 8,00
Type of procedure
Open
Award criteria
Lowest price
Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
File reference number attributed by the contracting authority
ZP-BR-271-181/2011
Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice Notice number in the OJEU: 2011/S 208-338839 of 28.10.2011
Date of contract award decision
20.12.2011
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Sarstedt Sp. z o.o. ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice Blizne Łaszczyńskiego POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 1 687 630,00 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 1 549 443,60 PLN Including VAT. VAT rate (%) 8,00
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLAND Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLAND Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Date of dispatch of this notice
13.1.2012

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB