« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial control software development services  HEP – Proizvodnja d. o. o.

Industrial control software development services

  Zagreb Croatia — HEP – Proizvodnja d. o. o.
Published August 25, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€1.60M
Supply, installation and commissioning of computer and software in a CPZ-in

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
14 366 06514366065
2525
12 000 00012000000
14 366 06514366065
3 580 0003580000

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja programske podrške za nadzor u industriji

2016/S 163-294804

Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektorska nabava

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HEP – Proizvodnja d. o. o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Ured direktora
Na pažnju (osoba za kontakt): Marko Kačić, dipl. ing.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 51408432
E-pošta: marko.kacic@hep.hr
Telefaks: +385 51216517

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+006-0018540

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava, ugradnja i puštanje u pogon računalne i programske opreme u CPZ-u.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: GHE Senj upravna zgrada u Grabovi, Sv. Juraj.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava, ugradnja i puštanje u pogon računalne i programske opreme u CPZ-u.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72212150

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 14 366 065 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
2Z00-V-1/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 065-113955 od 2.4.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

V.1)Sklapanje i vrijednost ugovora
Ugovor br.: U2Z00-74/16
Grupa br: 1 - Naziv grupe: Nabava, ugradnja i puštanje u pogon računalne i programske opreme u CPZ-u
V.1.1)Datum sklapanja ugovora :
26.7.2016
V.1.2)Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1

V.1.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Končar – Inženjering za energetiku i transport d. d.
29898970552
Fallerovo šetalište 22
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 13667502/0993112802
E-pošta: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefaks: +385 13667515

V.1.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 12 000 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 14 366 065 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 24
V.1.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Vrijednost bez PDV-a 3 580 000 HRK
Kratak opis vrijednosti/dijela ugovora koji se daje u podugovor: Stavke troškovnika sa udjelom od 50 %: 2.1.4., 2.2.4., 2.3.3., 2.4.3., 2.5.3. i 2.6.3.
Stavke troškovnika sa udjelom od 100 %: 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.13.2., 2.13.3., 2.14.2. i 2.14.3.
V.1.6)Cijena plaćena kod prigodne kupnje

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
23.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB