« Back to Search« Back to SearchSearch » Miscellaneous inorganic chemicals  NV Nuon Energy

Miscellaneous inorganic chemicals

  Amsterdam Netherlands — NV Nuon Energy
Published May 19, 2016 — Deadline June 28, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Bulk Chemicals.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Amsterdam: Anorganische chemicaliën

2016/S 095-171402

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

NV Nuon Energy
Hoekenrode 8
Contactpunt(en): Procurement Heat
Ter attentie van: T. Hegen
1102 BR Amsterdam
NEDERLAND
Telefoon: +31 591692340-653404943
E-mail: tineke.hegen@emmtec.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.nuon.com

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=BEDCDB8B-FCDA-736C-535E2DE2FCD61E29

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=BEDCDB8B-FCDA-736C-535E2DE2FCD61E29

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=BEDCDB8B-FCDA-736C-535E2DE2FCD61E29

I.2)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
PHE 16101026 bulkchemicaliën.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 3
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bulkchemicaliën.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24315000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Ammonia 24,5 % Industik
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24300000

Perceel nr: 2 Titel: Ethylethanol en triethyleenglycol
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24300000

Perceel nr: 3 Titel: Logen, zoutzuur en ijzersulfaat
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24300000

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
PHE16.101.026
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.6.2016 - 10:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands. Engels.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Plaats

Amsterdam.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
Zie aanbiedingsleidraad.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB