« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity, heating, solar and nuclear energy  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Electricity, heating, solar and nuclear energy

  Bydgoszcz Poland — Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Published December 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
NOVUM S.A.

1. The subject of the procedure is the sale of electricity to the Police units Kujawsko-Pomorskie.

Task No. 1: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, Inowrocław KPP KPP Mogilno, Nakło CPP, CPP Sępólno Krajeńskie, KPP World, KPP Tuchola, KPP Żnin with subordinate units,

Task No. 2: KMP Grudziadz, KMP Toruń, KMP Wloclawek, Aleksandrów CPP, CPP Brodnica, KPP Chelmno, KPP Golub-Dobrzyn, Lipno CPP, CPP Radziejów, Rypin CPP, CPP Wabrzezno, KWP Bydgoszcz with subordinate units.

Electricity sales for Police units Kujawsko-Pomorskie: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, Inowrocław KPP KPP Mogilno, Nakło CPP, CPP Sępólno Krajeńskie, KPP World, KPP Tuchola, KPP Żnin with subordinate units.

Electricity sales for Police units Kujawsko-Pomorskie: KMP Grudziadz, KMP Toruń, KMP Wloclawek, KPP Aleksandrów, KPP Brodnica, KPP Chelmno, KPP Golub-Dobrzyn, KPP Lipno, KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wabrzezno, KWP Bydgoszcz with subordinate units.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 237-431547

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz
85-090
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Krotoszyńska
Tel.: +48 52525-53-20
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Faks: +48 52525-53-19
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Numer referencyjny: SZPiFP-63-16
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadanie nr 1: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, KPP Inowrocław, KPP Mogilno, KPP Nakło, KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Świecie, KPP Tuchola, KPP Żnin wraz z podległymi jednostkami,

Zadanie nr 2: KMP Grudziądz, KMP Toruń, KMP Włocławek, KPP Aleksandrów, KPP Brodnica, KPP Chełmno,KPP Golub-Dobrzyń, KPP Lipno, KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wąbrzeźno, KWP Bydgoszcz wraz z podległymi jednostkami.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 649 421.16 PLN / Najdroższa oferta: 1 737 503.70 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, KPP Inowrocław, KPP Mogilno, KPP Nakło, KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Świecie, KPP Tuchola,KPP Żnin wraz z podległymi jednostkami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego: KMP Grudziądz, KMP Toruń, KMP Włocławek, KPP Aleksandrów, KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Lipno,KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wąbrzeźno, KWP Bydgoszcz wraz z podległymi jednostkami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 184-329564
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
NOVUM S.A.
PL9491924705
Racławicka 146
Warszawa
02-117
Polska
Kod NUTS: PL127

Adres internetowy:www.t-novum.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 205 506.40 PLN
Najtańsza oferta: 1 042 586.44 PLN / Najdroższa oferta: 1 096 761.17 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
NOVUM S.A.
PL9491924705
Racławicka 146
Warszawa
02-117
Polska
Kod NUTS: PL127

Adres internetowy:www.t-novum.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 708 161.20 PLN
Najtańsza oferta: 606 834.72 PLN / Najdroższa oferta: 640 742.53 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8;

2)5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i2 wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 -w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2)w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB