« Back to Search« Back to SearchSearch » Sprinkler systems  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

Sprinkler systems

  Bratislava Slovakia — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Published February 17, 2017
|
Notice type
Award notice

The equipment is used to perform defrosting, removing ice and snow from aircraft technology and aviation technology to prepare to fly anti-icing spray, without harming aviation technology, in line with civil aviation regulations.

Purchase applicator chemical de-icing materials for airliners.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Postrekové systémy

2017/S 034-061316

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
30845572
Kutuzovova 8
Bratislava-mestská časť Nové Mesto
832 47
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Veronika Drgáčová
Telefón: +421 960317681
E-mail: veronika.drgacova@mod.gov.sk
Kód NUTS: SK

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.mosr.sk

I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov.

Referenčné číslo: ÚpIA-172/2017
II.1.2)Hlavný kód CPV
44115500
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zariadenie sa používa na vykonanie odmrazenia, odstránenia ľadu a snehu z leteckej techniky a na prípravu leteckej techniky k letu protinámrazovým nástrekom, bez poškodenia leteckej techniky, v súlade s civilnými leteckými predpismi.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44115500
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup aplikátora chemických rozmrazovacích materiálov pre dopravné lietadlá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 248-453750
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to z dôvodu, že nebolo predložených viac ako dve ponuky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB