« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewer cleaning services  Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Sewer cleaning services

  Doorn Netherlands — Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Published July 16, 2016 — Deadline September 27, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The purpose of the tender is to conclude an agreement with one contractor for providing the standby service in accordance with the functional and technical requirements specified by the contracting authority. The standby service solves problems in the public space outside regular working hours (which is open Monday to Friday from 16:00 to 7:45 pm throughout the weekend and holidays).

Demanded that the contractor after notification of the coordinator within one hour on the spot. During the New Year is claimed by former New Year's Day and that the contractor is on site within half an hour.

Guidelines standby service activities:

- Sewer Blockage and failures in sewer pumps,

- Flooding by burst pipes or rainwater,

- A hole in the road,

- Traces of oil on the road,

- Manhole cover broken or gone,

- Collision with object in public space (traffic, tree)

- Unsafe situations in municipal projects,

- Other destruction or damage in the public space.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Doorn: Diensten voor rioolreiniging

2016/S 136-246353

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
251670300
Kerkplein 2
Ter attentie van: Rogier van der Gugten
3941 HV Doorn
Nederland
Telefoon: +31 343565600
E-mail: rogier.vandergugten@tauw.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.heuvelrug.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=86104

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=86104

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Piketdienst.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

NUTS-code NL310,NL

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 24
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor het verzorgen van de piketdienst conform de door de Aanbestedende dienst gestelde functionele en technische eisen. De piketdienst lost problemen op in de openbare ruimte buiten reguliere werktijden (dat is van maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot 7:45 uur, het gehele weekend en op feestdagen).
Geëist wordt dat de aannemer na melding van de coördinator binnen één uur ter plaatse is. Tijdens de jaarwisseling op oud- en nieuwjaarsdag wordt geëist dat de aannemer binnen een halfuur ter plaatse is.
Richtlijnen werkzaamheden piketdienst:
— Rioolverstopping en storingen in rioolpompen,
— Wateroverlast door gesprongen leidingen of hemelwater,
— Een gat in de weg,
— Oliesporen op de weg,
— Putdeksel kapot of weg,
— Aanrijding met object in de openbare ruimte (verkeersbord, boom),
— Onveilige situaties bij gemeentelijke projecten,
— Overige vernielingen of schade in de openbare ruimte.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90470000, 63712200, 45233141

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Vanaf het moment dat de melding van een calamiteit of een andere ongewenste gebeurtenis wordt gedaan bij de aannemer, zullen de kosten voor het veilig stellen van deze calamiteit op basis van regietarieven worden vergoed. De bij de inschrijving in te dienen inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden is de basis voor verrekening van deze werkzaamheden.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Gemeente Utrechtse Heuvelrug is voornemens een raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van 2 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.11.2016 en loopt tot 1.11.2018. Daarnaast heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug een optie om onder gelijkblijvende voorwaarden de raamovereenkomst 2 maal te verlengen met een periode van telkens 1 jaar. Een en ander is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie door de gemeente van de uitvoeringsperformance van de opdrachtnemer van de uitgevoerde werkzaamheden.
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 1.11.2016. Voltooiing 1.11.2018

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
Eventuele minimumeisen: De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
Eventuele minimumeisen:
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Criterium: EMVI. Beschrijving: Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd: A. inschrijvingssom; B. kwaliteit plan van aanpak.

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
UH16.01
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.9.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28.9.2016 - 10:00
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Uitsluitend schriftelijk ingediende vragen worden tijdens het aanbestedingstraject in behandeling genomen. De vragen dienen via TenderNed, in de Nederlandse taal, gesteld te worden en dienen uiterlijk op donderdag 1.9.2016 vóór 12:00 uur in TenderNed kenbaar gemaakt te zijn.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB