« Back to Search« Back to SearchSearch » Tables, cupboards, desk and bookcases  Domstolsstyrelsen

Tables, cupboards, desk and bookcases

  Copenhagen Denmark — Domstolsstyrelsen
Published December 23, 2015 — Deadline January 28, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€669.95k
Courts of Denmark has from 1.1.2007 passed by the Supreme Court, two high courts, the Maritime and Commercial Court, Land Registration Court 24 district courts, the Court in the Faroe Islands, the courts of Greenland, Procesbevillingsnævnet, the Special Court of Final Appeal Sideline Board, Judicial Appointments Council and the Court Administration. Under the concept of courtroom furniture shall include: - But not exhaustive - Judge counters, anklager-, defense and witness tables, journalist tables, railings, storage space for files, etc. It is noted that the framework agreement does not include delivery or installation of courtroom furniture to the Court in the Faroe Islands and the courts of Greenland. At Denmark Domtole be understood in this context: the Supreme Court, High Court, High Court, the Maritime and Commercial Court, Copenhagen City Court, the Court of Esbjerg, the Court of Glostrup Court in Elsinore, the Court of Herning, the Court of Hillerød, the Court of Hjørring Court in Holbaek, the Court of Holstebro, the Court of Horsens, the Court of Kolding, the Court of Lyngby, the Court of Nykøbing Falster, the Court of Naestved, the Court in London, the Court of Randers, the Court of Roskilde, the Court of Svendborg, the Court of Sønderborg, the Court of Viborg, the Court of Aalborg, the Court of Aarhus, right on the island, the Frederiksberg District Court, Registration Court and the appeals. Court Administration and Courts of Denmark therefore reserves the right to purchase courtroom furniture from other suppliers.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
3 000 0003000000
5 000 0005000000
3 000 0003000000
5 000 0005000000

Danmark-København: Borde, skabe, skriveborde og bogreoler

2015/S 248-451231

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
Att: Anne-Mette Bergelius Hvii
1264 København K
DANMARK
Telefon: +45 70103322
Mailadresse: post@domstolsstyrelsen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.domstol.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Andet: administration og udvikling af Danmarks Domstole
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammekontrakt for levering af retssalsinventar til Danmarks Domstole.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 3

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 3 000 000 og 5 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Danmarks Domstole har fra den 1.1.2007 bestået af Højesteret, 2 landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen.
Domstolsstyrelsen er en administrativ myndighed, der har til opgave at varetage den overordnede administration af de danske domstole, herunder domstolenes bygninger. Domstolsstyrelsen er som følge heraf bl.a. ansvarlig for om- og nybygning af de danske domstoles retsbygninger. En vigtig opgave er i den forbindelse indretning af domstolenes retssale med det nødvendige retssalsinventar. Under begrebet retssalsinventar forstås bl.a. — men ikke udtømmende — dommerskranker, anklager-, forsvars- og vidneborde, journalistborde, rækværk, opbevaringsplads til sagsakter mv.
Leverandøren skal kunne levere og montere retssalsinventar til samtlige af de retter, der er placeret i Danmark i overensstemmelse med ordregivers anvisninger og bestemmelserne i rammeaftalen. Det bemærkes, at rammeaftalen ikke omfatter levering eller montering af retssalsinventar til Retten på Færøerne og retterne i Grønland.
Det er Domstolsstyrelsens forventning, at der i rammeaftalens løbetid skal leveres og monteres retssalsinventar til følgende retter: Retten i Svendborg og Retten i Aarhus. Domstolsstyrelsen vil foretage bestillinger af yderligere retssalsinventar i det omfang, der opstår et behov herfor. Foruden Domstolsstyrelsen vil Danmarks Domstole være bestillingsberettigede under rammeaftalen. Ved Danmarks Domtole skal i denne sammenhæng forstås: Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten, Københavns Byret, Retten i Esbjerg, Retten i Glostrup, Retten i Helsingør, Retten i Herning, Retten i Hillerød, Retten i Hjørring, Retten i Holbæk, Retten i Holstebro, Retten i Horsens, Retten i Kolding, Retten i Lyngby, Retten i Nykøbing Falster, Retten i Næstved, Retten i Odense, Retten i Randers, Retten i Roskilde, Retten i Svendborg, Retten i Sønderborg, Retten i Viborg, Retten i Aalborg, Retten i Aarhus, Retten på Bornholm, Retten på Frederiksberg, Tinglysningsretten samt den særlige klageret.
Det bemærkes, at der ikke er tale om en eksklusivaftale. Domstolsstyrelsen og Danmarks Domstole forbeholder sig således ret til at indkøbe retssalsinventar fra andre leverandører.
Rammeaftalen løber i 3 år fra tidspunktet for rammeaftalens underskrivelse, med option for Domstolsstyrelsen til at forlænge aftalen i 1 år.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39120000, 39130000, 39150000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 3 000 000 og 5 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Leverandøren udsteder efter hver levering en specificeret elektronisk faktura til Domstolsstyrelsen eller den pågældende ret, der har bestilt inventaret og/eller montering. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura.
Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles bemyndiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. En tro og love-erklæring om, at leverandøren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor leverandøren er etableret og i Danmark.
2. En tro og love-erklæring om, at leverandøren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor leverandøren er etableret og i Danmark.
Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne gives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Erklæring om ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
2. Ansøgers balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balance er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.
Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne gives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1. Leverandøren skal have haft en mindste årlig omsætning på 2 000 000 DKK i hvert af årene.
2. Balancen skal fremvise en positiv egenkapital.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1. En liste over de 5 betydeligste konkrete leverancer af kontormøblement som leverandøren har leveret og monteret inden for de seneste 3 år. Listen skal indeholde oplysninger om beløb og tidspunkter samt den offentlige eller private modtager.
Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne gives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Leverandøren skal inden for de seneste 3 år have gennemført mindst 5 konkrete leverancer af kontormøblement inkl. levering og montering.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af, hvilke ansøgere der i forhold til den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer vurderet ud fra oplysningerne i pkt. III.2.3). Det vægtes positivt, såfremt en eller flere af leverancerne vedrører special tilpasset kontorinventar.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2015-8302-0005
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Bekendtgørelse om køberprofil

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 171-310756 af 4.9.2015

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 174-316016 af 4.9.2015

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Efterår 2018.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Det bemærkes, at der med hensyn til beløbsangivelserne i pkt. II.1.4) og pkt. II.2.1) er tale om en skønsmæssig angivelse af kontraktens værdi.

En formular til brug for de i pkt. III.2.1) omtalte tro og love-erklæringer kan downloades på www.domstol.dk under punktet »Udbud — retssalsinventar«.

Anmodninger om prækvalifikation skal fremsendes i 3 papireksemplarer til Domstolsstyrelsen (jf. punkt I.1)).
Kuverten bedes mærket »Levering af retssalsinventar«.
NB: Anmodninger, der modtages senere end fristen angivet i punkt IV.3.4), vil ikke blive taget i betragtning.
I relation til pkt. I.1). og pkt. IV.3.3) bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få.
I relation til pkt. II.1.2) bemærkes, at leverancer skal ske direkte til de danske domstoles adresser i Danmark.
Den i pkt. IV.3.5). anførte frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud er alene en anslået dato.
Der gøres opmærksom på, at den i pkt. II.3) angivne periode på 36 måneder regnes fra tidspunktet for kontraktens underskrivelse.
Domstolsstyrelsen forbeholder sig muligheden for — men er ikke forpligtede til — at anvende fremgangsmåden i implementeringsbekendtgørelsens § 12, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav, jf. punkt III.2.1), punkt III.2.2) og punkt III.2.3).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB