« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Danske Spil A/S

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Brøndby Denmark — Danske Spil A/S
Published December 1, 2016 — Deadline January 16, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€40.32M

Danish Games provider framework of IT consultancy assembled comprising a number of areas in the form of web development (front-end development), Java development (backend development), .Net / Sitecore development (medium layer), testing, database administration (DBA), system administration, Business Intelligence (BI), network, service engineering, AX and Salesforce, and in relation to associated areas.

The services covered under the framework agreement includes IT consulting services on an hourly basis (body shopping) in a number of areas. The consultants will be used when shopping for short or long periods when the consultants will be stationed with the originator, and will join a team in order, as part of the customer's daily lives, on an equal footing with the originator's own employees in general. The Contracting Authority may indstationere consultants individually or in teams, typically of the order of 2-5 consultants.

For this purpose, provided the framework agreement with consultants within the following service areas and consultant categories:

Web development:

- Junior Consultants

- Senior Consultants

- Specialists.

Java development:

- Junior Consultants

- Senior Consultants

- Specialists.

.Net / Sitecore development:

- Junior Consultants

- Senior Consultants

- Specialists.

test:

- Test Managers

- Testers.

System Administration and Network:

- Junior Consultants

- Senior Consultants

- Specialists.

Business Intelligence (BI):

- Junior Consultants

- Senior Consultants

- Specialists.

Microsoft Dynamics AX:

- Application Consultants

- Solution Architects

- Developers

- Integration Consultants.

Salesforce:

- Salesforce architects

- Salesforce Developers

- Salesforce integration consultants

- Salesforce implementation consultants / administrators

- Salesforce-business consultants.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2016/S 232-422753

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Danske Spil A/S
64011715
Korsdalsvej 135
Brøndby
2605
Danmark
Kontaktperson: Anders Bossen
Telefon: +45 51611000
E-mail: atbo@ramboll.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176013&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176013&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danske Spil udbyder rammeaftale af it-konsulentydelser samlet omfattende en række områder i form af webudvikling (frontend udvikling), Java-udvikling (backend udvikling), .Net/Sitecore-udvikling (middellayer), test, databaseadministration (DBA), systemadministration, Business Intelligence (BI), netværk, serviceteknik, AX og Salesforce, samt i forhold til tilknyttede områder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72227000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De omfattede ydelser under rammeaftalen inkluderer it-konsulentydelser på timebasis (bodyshopping) indenfor en række områder. Konsulenterne vil blive anvendt ved indkøb i kortere eller længere perioder, hvor konsulenterne vil blive indstationeret hos ordregiver, og vil indgå i et team hos ordregiver som en del af kundens dagligdag, på lige fod med ordregivers egne ansatte i øvrigt. Ordregiver kan indstationere konsulenter enkeltvis eller i teams, typisk i størrelsesordenen 2-5 konsulenter.

Med henblik herpå, udbydes rammeaftalen med konsulenter inden for følgende ydelsesområder og konsulentkategorier:

Web-udvikling:

— Juniorkonsulenter

— Seniorkonsulenter

— Specialister.

Java-udvikling:

— Juniorkonsulenter

— Seniorkonsulenter

— Specialister.

.Net/Sitecore-udvikling:

— Juniorkonsulenter

— Seniorkonsulenter

— Specialister.

Test:

— Testmanagere

— Testere.

Systemadministration og netværk:

— Juniorkonsulenter

— Seniorkonsulenter

— Specialister.

Business Intelligence (BI):

— Juniorkonsulenter

— Seniorkonsulenter

— Specialister.

Microsoft Dynamics AX:

— Applikationskonsulenter

— Løsningsarkitekter

— Udviklere

— Integrationskonsulenter.

Salesforce:

— Salesforce-arkitekter

— Salesforce-udviklere

— Salesforce-integrationskonsulenter

— Salesforce-implementeringskonsulenter/-administratorer

— Salesforce-forretningskonsulenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I henhold til udbudslovens § 49, stk. 2, kan det oplyses, at rammeaftalen efter ordregivers vurdering udbydes mest hensigtsmæssigt som en samlet kontrakt ud fra et hensyn til, at ordregivers projekter kan og vil involvere nødvendige kompetencer på tværs af kompetenceområderne omfattet af udbuddet, hvorved fordelene herved fortabes ved en opsplitning af rammeaftalen i flere delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et »fælleseuropæisk udbudsdokument« (også kaldet ESPD-dokumentet), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 148, stk. 3. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer. Ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation som konsortium, skal konsortiet endvidere udfylde og underskrive dokumentet »Erklæring om konsortiedannelse«.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af sin anmodning aflevere et »fælleseuropæisk udbudsdokument« (også kaldet ESPD-dokumentet), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

— Ansøgerens egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ovenstående oplysninger angives i ESPD'en Del IV, Afsnit B, Økonomisk og Finansiel Formåen.

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 148, stk. 3. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

Derudover skal sådanne enheder vedlægge en underleverandørerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk kan råde over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudsbetingelsernes punkt 8.3.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Baserer ansøgeren sig på andre enheders (underleverandørers) økonomiske formåen, beregnes omsætningen som den samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår for ansøgeren og disse andre enheder. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Baserer ansøgeren sig på andre enheders (underleverandørers) økonomiske formåen, beregnes egenkapitalen som den samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår for ansøgeren og disse andre enheder. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en ansøger, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. Udbudslovens § 144, stk. 6.

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere vilkår herom fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/01/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/01/2017
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt ved ophør.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er tale om et offentligt udbud. Tilbud skal uploades via EU-Supply. Tilbud kan ikke afgives på anden måde.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver udfylde ESPD. ESPD kan udfyldes via eESPD, jf. vejledningen herom i udbudsbetingelserne.

Til punkt III.1: En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Til punkt III.1: Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i det fælleseuropæiske udbudsdokument vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed, samt vedrørende kriterierne for udvælgelse. Tilsvarende kan ordregiver anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til omsætning og egenkapital er opfyldt, skal den pågældende tilbudsgiver indenfor en nærmere angivet frist fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Del IV, afsnit B, Økonomisk og Finansiel formåen, er korrekte. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge denne dokumentation, såfremt ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dette forudsætter dog, at ansøger i ESPD har oplyst, hvilken database ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.

I forhold til dokumentation for udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal den pågældende tilbudsgiver som nærmere angivet i udbudsbetingelsernes punkt 16 fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 159 stk. 2.

For så vidt angår punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes det, at den anførte værdi udgør et anslået maksimum i forhold til en forventet volumen. Den estimerede volumen udgør 250 000 000 mio. DKK til 300 000 000 mio. DKK i rammeaftalens løbetid. De anførte estimater er alene skøn bl.a. baseret på et historisk forbrug samt forventninger. Det samlede forbrug er forbundet med en betydelig usikkerhed, og kan således være både større eller mindre.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
København Ø
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud.

De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB