« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction, foundation and surface works for highways, roads  Česká republika – Státní pozemkový úřad, KpÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Construction, foundation and surface works for highways, roads

  Strakonice Czech Republic — Česká republika – Státní pozemkový úřad, KpÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Published August 27, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€346.92k
Winner
Lesostavby Třeboň a.s.

Implementation of the construction of footpaths in k. Ú. Třesovice according to project documents prepared in 2012 by Mgr. George Touš. SO 101 Dirt road RCH2 - structurally modifies plot no. 1429 in k. Ú. Třesovice. Dirt road is designed as a single-lane with a connection to the existing local road village Třesovice. The length of the proposed field trips is 1 126.72 meters. The trail dirt track is designed as a single-lane road with reinforced shoulder. Lane width is 3.5 m, the curves, the proposed extension. SO 102 Dirt road RCV6 - structurally modifies plot no. 1418 v. Dirt track is designed as a single-lane connected to a dirt road RCH2 a dirt road in k. Ú. Jinín. Route dirt track is designed as a single-lane road with reinforced shoulder. Length designed dirt track is 1042.94 meters. The width of the lane is 4.0 meters, the curves, the proposed extension. SO 103 Dirt road RCV7 - structurally modifies plot no. 1265 k. Ú. Třesovice. Dirt road is designed as a single-lane. Length designed dirt track is 507.30 m. Route dirt track is designed as a single-lane paved road without verges. Lane width is 3.5 m, the curves, the proposed extension. SO 104 Dirt road RCV8, NCV5, RCV9, RCV1 Building object contains the proposal for a total of 4 dirt roads marked RCV8, NCV5, RCV9 in k. Ú. Třesovice and RCV1 in k. Ú. Paračov - construction and regulates land no. 1431, 1295 1288 in k. ú. Třesovice and land no. 2203, 2205 in k. ú. Paračov. The length of the proposed field trips is 1070.76 m. The trail dirt track is designed as a single-lane paved road without verges. Lane width is 3.5 m, the curves, the proposed extension.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
9 375 2319375231
19 800 00019800000
9 375 2139375213
0,600.60

Česká republika-Strakonice: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

2016/S 165-297612

Oznámení o zadání zakázky

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Česká republika – Státní pozemkový úřad, KpÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
01312774
Palackého náměstí 1090
Kontaktní místo: Pobočka Strakonice
K rukám: Ing. Marie Hromádková
386 01 Strakonice
Česká republika
Tel.: +420 725385780
E-mail: m.hromadkova@spucr.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://spucr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.spucr.cz

Elektronický přístup k informacím: https://zakazky.spucr.cz/vz00006702

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: zemědělství – pozemkové úpravy
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Polní cesty Třešovice.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jihočeský kraj, okres Strakonice, obec Třešovice.

Kód NUTS CZ031

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Realizace stavby polních cest v k. ú. Třešovice podle projektové dokumentace zpracované v roce 2012 firmou Bc. Jiří Touš. SO 101 Polní cesta RCH2 – stavebně upravuje pozemek č. 1429 v k. ú. Třešovice. Polní cesta je navržena jako jednopruhová s napojením na stávající místní komunikaci obec Třešovice. Délka navržených polních cest je 1 126,72 m. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, v obloucích je navrženo rozšíření. SO 102 Polní cesta RCV6 – stavebně upravuje pozemek č. 1418 v. Polní cesta je navržena jako jednopruhová s napojením na polní cestu RCH2 a polní cestu v k. ú. Jinín. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi. Délka navržené polní cesty je 1042,94 m. Šířka jízdního pruhu je 4,0 m, v obloucích je navrženo rozšíření. SO 103 Polní cesta RCV7 – stavebně upravuje pozemek č. 1265 k. ú. Třešovice. Polní cesta je navržena jako jednopruhová. Délka navržené polní cesty je 507,30 m. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace bez zpevněných krajnic. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, v obloucích je navrženo rozšíření. SO 104 Polní cesta RCV8, NCV5, RCV9, RCV1 Stavební objekt obsahuje v návrhu celkem 4 polní cesty s označením RCV8, NCV5, RCV9 v k. ú. Třešovice a RCV1 v k. ú. Paračov – stavebně upravuje pozemky č. 1431, 1295, 1288 v k. ú. Třešovice a pozemky č. 2203, 2205 v k. ú. Paračov. Délka navržených polních cest je 1070,76 m. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace bez zpevněných krajnic. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, v obloucích je navrženo rozšíření.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45233000, 71250000

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 9 375 231 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
2VZ1280/2016-505206
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 080-141566 ze dne 23.4.2016

Oddíl V: Zadání zakázky

Název: Polní cesty Třešovice
V.1)Datum zadání zakázky:
15.8.2016
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 9
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
379 01 Třeboň
Česká republika

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 19 800 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 9 375 213 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Poměrná část: 0,60 %
Stručný popis hodnoty/poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: Geodetické práce spojené se stavbou.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Program rozvoje venkova 2014–2020.
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB