« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity, heating, solar and nuclear energy  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Electricity, heating, solar and nuclear energy

  Bydgoszcz Poland — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Published September 8, 2016 — Deadline October 18, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
The contract is for the purchase of electricity in accordance with the provisions of the Act of 10.4.1997 (OJ 2012 item. 1059 and 2013 pos. 984), the Energy Law and its implementing legislation (hereinafter: PE) by the Employer to the collection points of energy, in the period from 1.1.2017 to 31.12.2018.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 173-310782

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 170-305704)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
Tel.: +48 523749271
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technlogiczno-Przyrodnicznego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Numer referencyjny: AZZP.243.91.2016
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 (Dz.U. 2012 poz. 1059 oraz 2013 poz. 984), Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii, w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 170-305704

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

— .

Powinno być:

Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy załączyć do oferty.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB