« Back to Search« Back to SearchSearch » Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

  Bratislava Slovakia — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Published July 30, 2016 — Deadline September 5, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
For protection against nuclear, biological, chemical and radiological agent

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom

2016/S 146-263252

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Mravík
Telefón: +421 250944233
E-mail: lubos.mravik@minv.sk
Fax: +421 250944008
Kód NUTS: SK

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.minv.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup špeciálnych zariadení pre oblasť CBRN materiálov.

Referenčné číslo: OVO2-2016/000567
II.1.2)Hlavný kód CPV
35113200
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup špeciálnych zariadení pre oblasť CBRN materiálov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 214 160.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detekčná technika, chemické vzorky a vzorky zdrojov ionizujúceho žiarenia

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prezídium PZ. Úrad kriminálnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 164 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ochranná technika

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35113400
35113410
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prezídium PZ. Úrad kriminálnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 49 360.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.5 Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa písm. b) a c) bodu 1.1 oznámenia, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

1.6 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

§ 34 ods.1 písm. a) zákona.

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval minimálne tri (3) dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky uvedený v prílohe č.1 predmetných súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 34 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona:

Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 zákona definoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona.

V súlade s § 187 ods. 6 zákona, ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie (JED) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona, pričom ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/09/2016
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2016
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/09/2016
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Neverejné otváranie ponúk označených ako „Ostatné” sa uskutoční na MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 4. poschodie, zasadacia miestnosť č. 420. Verejné otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá sa uskutoční v lehote podľa zákona na vyššie uvedenej adrese.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Nie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tohto oznámenia. Súťažné podklady vrátane príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme na emailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie v zmysle bodu 21.4 a 21.7 súťažných podkladov musí byť doručená v súlade s § 48 zákona dostatočne vopred.

6. Pri komunikácii verejný obstarávateľ postupuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom faxu alebo e-mailu.

7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

8. Úspešný/í uchádzač/i pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude/ú povinný/í predložiť v rámci poskytnutia súčinnosti doklady/ dokumenty v súlade s bodom 33.12 súťažných podkladov.

9.Predmet zákazky bude financovaný v súlade s Projektovou zmluvou č. 817/2015 na realizáciu projektu SOS Alert Solution – cezhraničná spolupráca pre lepšiu detekciu a zachytávanie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a dodatku č. 1 k Projektovej zmluve č 817/2015.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB