« Back to Search« Back to SearchSearch » EU public procurement office and educational furniture.  Stichting Hanzehogeschool Groningen

EU public procurement office and educational furniture.

  Groningen Netherlands — Stichting Hanzehogeschool Groningen
Published February 23, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Ahrend Nederland BV

Supply, erection and installation of office furniture and related education.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Groningen: Meubilair

2016/S 037-060180

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Stichting Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 1
9747 AS Groningen
NEDERLAND
Telefoon: +31 505953351
E-mail: inkoop@org.hanze.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.hanze.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://www.hanze.nl

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
EU openbare aanbesteding kantoor- en onderwijsmeubilair.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Groningen.

NUTS-code NL1

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Leveren, monteren en plaatsen van kantoor- en onderwijsgerelateerd meubilair.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. G1.1 invulling advies- en expertrol. Weging 30
2. G1.2 innovatie op onderwijsgebied. Weging 30
3. G2.1 prijs basispakket. Weging 20
4. G2.2 prijsvorming niet-standaard producten. Weging 20
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
181
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 220-400743 van 13.11.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
17.2.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ahrend Nederland BV
Postbus 1
5490 AA Sint-Oedenrode
NEDERLAND

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
18.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB