« Back to Search« Back to SearchSearch » Site preparation and clearance work  Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego

Site preparation and clearance work

  Sosnowiec Poland — Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Published June 4, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€251.93k
Winner
Skanska S.A.

1.Zamówienie covers the following works: 1.1. reconstruction of the road surface with

mixtures SMA 0 / 12.5 5cm thick - approx. 3 750,00 m 2 1.2. reconstruction of bus bays - 2p., 1.3.

the construction of a bicycle path - approx. 450,00 m, 1.4. reconstruction of sidewalks - approx. 2 450,00 m2, 1.5. reconstruction

and the construction of parking spaces for cars - approx. 51 pcs., 1.6. reconstruction of street inlets

- Approx. 18 pcs., 1.7. moving street lighting poles - 1 pc., 1.8. restoration of lawns - approx. 975

m2, 1.9. protection of electrical cables protective tubes - approx. 300 m, 1.10. protection of cables

telecommunication protective tubes - approx. 95 m. Economic Reconstruction of the street in Sosnowiec is to

separation of vehicular traffic, pedestrian and cycling within the street and to obtain additional surface

parking.

The term of the contract: to 11/10/2016 (end date).

Given in Section II.3) "Duration of the contract or time limit for implementation of the" start date is a

indicative. Binding for the Contractor is the end date.

II.1.6).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 359 1501359150
2323
1 311 077,151311077.15
1 105 0001105000

Polska-Sosnowiec: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2016/S 107-190963

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
41-200 Sosnowiec
POLSKA
Tel.: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.sosnowiec.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa ul. Gospodarczej w Sosnowcu – Etap I.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sosnowiec.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące roboty: 1.1. przebudowę drogi o nawierzchni z

mieszanek SMA 0/12,5 o gr 5cm – ok. 3 750,00 m2, 1.2. przebudowę zatok autobusowych – 2szt., 1.3.

budowę ścieżki rowerowej – ok. 450,00 mb, 1.4. przebudowę chodników – ok. 2 450,00 m2, 1.5. przebudowę
i budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych – ok. 51 szt., 1.6. przebudowę wpustów ulicznych
— ok. 18 szt., 1.7. przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego – 1 szt., 1.8. odtworzenie trawników – ok. 975
m2, 1.9. zabezpieczenie kabli elektrycznych rurami ochronnymi – ok. 300 mb, 1.10. zabezpieczenie kabli
teletechnicznych rurami ochronnymi – ok. 95 mb. Przebudowa ulicy Gospodarczej w Sosnowcu ma na celu
rozdzielenie ruchu kołowego, pieszego i rowerowego w obrębie ulicy oraz uzyskanie dodatkowych powierzchni
do parkowania.
Termin realizacji zamówienia: do 10.11.2016 (data zakończenia).
Podana w sekcji II.3) „Czas trwania zamówienia lub termin realizacji” data rozpoczęcia ma charakter
orientacyjny. Wiążąca dla Wykonawcy jest data zakończenia.
II.1.6).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111200, 45233120, 45233222, 45233220, 45232411, 45231400, 45232310, 45112710

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 359 150 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto. Waga 90
2. Długość okresu gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WZP.271.1.25.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 023-036014 z dnia 3.2.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 064-109738 z dnia 1.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skanska S.A.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 311 077,15 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 105 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Roboty rozbiórkowe, roboty brukarskie, organizacja ruchu, branża teletechniczna, branża elektryczna, kanalizacja deszczowa, zieleń, wiaty przystankowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB