« Back to Search« Back to SearchSearch » STREET CONSTRUCTION NASTURCJOWEJ in Konin.  

STREET CONSTRUCTION NASTURCJOWEJ in Konin.

  Konin Poland — 
Published December 23, 2014 — Deadline January 8, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is for the construction of street Nasturcjowej in Konin with complex lighting and drainage. The material scope of the contract includes the execution: 1.Robót traffic - foot building -jezdni - L. 0.079 km Works 1.1 measurements. 1.2 Construction and demolition and preparatory. 1.3 Works of earth. 1.4 Installation of the ducts on the existing gas network. 1.5 Setting the curb and beads. 1.6 paving the road with bkb (gray) - 411.3 m². 1.7 paving the road with bkb (red) - 47.10 m². 1.8 paving with bkb (graphite) -228.20 m². 1.9 Conversion of existing weapons - wells and control valves. 1.10 Reconstruction of the existing pavement. 1.11 Connections of the existing road. 1.12 Green Road - 43.90 m² 1.13 Vertical markings. 2.Odwodnienia measuring Works 2.1. 2.2 Works of earth. 2.3 Channel PVC Ø 315 mm - 61.2 m. 2.4 Channels of PVC Ø 200 mm - 4.72 m. 2.5 Well inspection of concrete rings Ø 1200 mm - 2 sets. 2.6 Spline drains cast iron D400 - 2 sets. 3. Electrical Works 3.1 Pose YAKY cable 4x25 mm² - 33,00 m 3.2 Installation of galvanized steel columns height. 9.0 m with 1.0 m boom arc 60W LED luminaire with the regulator and the programmer mocy.- 1 set.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Urząd Miejski w Koninie , Plac Wolności 1, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. (63) 24-01-111, 63 2401139, faks (63) 2401135.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
BUDOWA ULICY NASTURCJOWEJ W KONINIE.
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie : 1.Robót drogowych - budowa pieszo -jezdni - dł. 0,079 km 1.1 Robót pomiarowych. 1.2 Robót rozbiórkowych i przygotowawczych. 1.3 Robót ziemnych. 1.4 Montażu rur osłonowych na istniejącej sieci gazowej. 1.5 Ustawienia krawężnika i obrzeża. 1.6 Nawierzchni jezdni z bkb ( szara ) - 411,3 m². 1.7 Nawierzchni jezdni z bkb ( czerwona) - 47,10 m². 1.8 Nawierzchni z bkb ( grafitowa) -228,20 m². 1.9 Przebudowy istniejącego uzbrojenia - regulacja studni i zaworów. 1.10 Przebudowy istniejącego chodnika. 1.11 Połączenia z istniejącą nawierzchnią. 1.12 Zieleni drogowej - 43,90 m² 1.13 Pionowego oznakowania. 2.Odwodnienia 2.1 Robót pomiarowych. 2.2 Robót ziemnych. 2.3 Kanału z PCV Ø 315 mm - 61,2 m. 2.4 Kanałów z PCV Ø 200 mm - 4,72 m. 2.5 Studni rewizyjnych z kręgów betonowych o Ø 1200 mm - 2 kpl. 2.6 Studzienek ściekowych z wypustami żeliwnymi D400 - 2 kpl. 3. Robót elektrycznych 3.1 Ułożenia kabla YAKY 4x25 mm² - 33,00 m 3.2 Montażu słupów stalowych ocynkowanych o wys. 9,0 m wraz z wysięgnikiem łukowym 1,0 m i oprawą LED 60W z regulatorem i programatorem mocy.- 1 kpl.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 01.06.2015.
Informacja na temat wadium
nie dotyczy
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.konin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ(cena 277,55zł), wersja papierowa w siedzibie Zamawiającego Plac Wolności 1 pok.303 Urząd Miejski w Koninie lub za zaliczeniem pocztowym do 08.01.2015 r. (cena 297,55zł)..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
08.01.2015 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, pok.303.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB