« Back to Search« Back to SearchSearch » RENOVATION OF THE BUILDING CENTRE HEALTH HUTA DĄBROWA.  

RENOVATION OF THE BUILDING CENTRE HEALTH HUTA DĄBROWA.

  Krzywda Poland — 
Published July 23, 2013 — Deadline August 8, 2013 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The scope of this procedure includes the execution of the project under the name: HEALTH CENTER BUILDING RENOVATION at the mill DĄBROWA The contract is for construction, renovation and conversion in the building SSPZOZ in the wrong, the Health Centre in Huta oak Street. Sienkiewicz, gm. Wrong, on a plot of Registration No. 92 works covered by this specification are made coded in accordance with the Regulation on the Common Procurement Vocabulary [CPV] COMMISSION REGULATION (EC) No 213/2008 of 28 November 2007, the CPV division construction ( works): 45 20 00 00-9 - Construction work for erection of complete or part construction and civil engineering civil 45 21 00 00-2 - Construction work for buildings 45 21 50 00-7 - Construction in the construction of buildings to health and social services, for crematoriums and public conveniences 45 26 00 00-7 - Construction work for roof covering and frames and other similar specialized work 45 30 00 00-0 - Building installation work. 45 31 00 00-3 - Construction work for electrical installation. 45 31 10 00-0 - Supply wiring and electrical installations. 45 33 00 00-9 - Plumbing and sanitary. 45 33 11 00-7 - Central-heating installation 45 40 00 00-7 - Finishing works for buildings 45 42 00 00-7 - Robot for Joinery and carpentry installation work 45 43 00 00-0 - Floor and wall covering 45 44 00 00-3 - Painting and glazing contractor under the contract shall: Perform removal door woodwork and expand (rozkucia) doorway to the planned width of the door. Disassembly of electrical installations with equipment, fixtures allocated to the re-installation. Dismantle plumbing systems with the equipment. Replace the internal gas system with instantaneous water heater. Disassembly rurarzu radiators and central heating radiators and re-assembly at the current site of the execution rurarzu in floors and walls. Make the specified partition demolition. Make the demolition of floors along with compensatory and insulating layers as necessary as the foundation. Dismantle the stairs and hatchway to the loft. Make a chained-tile cladding. Make scrape the paint on the walls and ceilings. Make advisable to plan renovations partitions of ceramic bricks, build in the entrance hole to the attic. The electrical installation, assembly equipment and accessories, including the installation of a complete meter box on the outside of the building (the elevation of the measurement system on the outside of the building) replacement of electrical circuits, sockets, switches and lighting fixtures (luminaires with some disassembly), installation of a complete panel RWN, installation of lightning protection, electrical testing and lightning. by drawings - plan renovations. Perform plumbing drawings by - plan renovations including installation of hot and cold water sinks and installation of four (in the offices of: vaccination, the treatment, medical), the installation of hot and cold water and installation of equipment for the disabled: sink, toilet bowl, handrails 2 each basin and two pieces hinged at the toilet in the bathroom for patients / people with disabilities, installation of sinks and a toilet bowl in the bathroom for the staff, installation of flow gas water heater, gas stove, sink, two-chamber of the cabinet in the social room, sink and faucet assembly in the room order. Perform exhaust ventilation in rooms separate to the toilet, installed fans switched lighting circuit. Make plaster walls, plaster repair the przekuciach and jambs. Make a floor with ceramic tiles (tiles non-slip) and rulonowych PVC flooring for healthcare, along with new insulation layers and countervailing measures. Make plaster walls and ceilings, and painting of washable acrylic paints in the paneling to a height of 1.6 m made in the technology of spray paint from structural resistant to stains and abrasion. Perform a wall facing the ceramic tiles in the toilets all the walls and social powieszczeniu wall with sink to his full height and in the offices of the sinks perform screens measuring 2m x 2m, Carry out installation in wooden frames for rebated adjustable full width of door jambs and sashes plan drawings renovations. The surgeries factory installed door frames finished with 37dB sound, recessed rebate seal around the door frame, door leaf thickness 50 mm, painted in white, with a lock with profile cylinder, lever handle and escutcheon. The study of vaccinations and the treatment and between

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie , ul. Żelechowska 11, 21-470 Krzywda, woj. lubelskie, tel. 0-25 7551233, faks 0-25 7551233.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
REMONT BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W HUCIE DĄBROWIE.
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: REMONT BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W HUCIE DĄBROWIE Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-adaptacyjne w budynku SSPZOZ w Krzywdzie, w Ośrodku Zdrowia w Hucie Dąbrowie przy ul. Sienkiewicza, gm. Krzywda, na działce nr ewid. 92 Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. CPV dział budownictwo (roboty budowlane): 45 20 00 00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45 21 00 00-2 - Roboty w zakresie budynków 45 21 50 00-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45 26 00 00-7 - Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach. 45 31 00 00-3 - Roboty w zakresie instalacyjne elektryczne. 45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 45 33 00 00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 45 33 11 00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45 40 00 00-7 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45 42 00 00-7 - Robot w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45 43 00 00-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45 44 00 00-3 - Roboty malarskie i szklarskie Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest: Dokonać demontażu stolarki drzwiowej oraz poszerzenia (rozkucia) otworów drzwiowych do planowanych szerokości drzwi. Dokonać demontażu instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, oprawy oświetleniowe przeznaczyć do ponownego montażu. Dokonać demontażu instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z urządzeniami. Dokonać wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przepływowym ogrzewaczem wody. Dokonać demontażu grzejników i rurarzu centralnego ogrzewania i ponownego montażu grzejników w dotychczasowym miejscu z wykonaniem rurarzu w posadzkach i ścianach. Dokonać rozbiórki wskazanych ścianek działowych. Dokonać rozbiórki posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi i izolacyjnymi w razie potrzeby także podbudowy. Dokonać demontażu schodów i wyłazu na strych. Dokonać skucia okładzin ściennych- glazury. Dokonać zeskrobania farb na ścianach i sufitach. Wykonać wskazane na planie prac remontowych ścianki działowe z cegły ceramicznej, zabudować otwór wejścia na strych. Wykonać instalację elektryczną wraz z montażem urządzeń i osprzętu w tym montaż kompletnej skrzynki licznikowej na zewnątrz budynku (wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku) wymiana obwodów elektrycznych, gniazd wtykowych, wyłączników i opraw oświetleniowych ( z użyciem niektórych opraw z demontażu), montaż kompletnej tablicy rozdzielczej RWN, montaż instalacji odgromowej, badania instalacji elektrycznej i odgromowej. wg rysunków - planu prac remontowych. Wykonać instalację wodnokanalizacyjną wg rysunków - plan prac remontowych w tym: instalacja wody zimnej i ciepłej oraz montaż 4 umywalek (w gabinetach: szczepień, zabiegowym, lekarskich), instalacja wody zimnej i ciepłej oraz montaż urządzeń dla niepełnosprawnych: umywalki, miski ustępowej, poręczy 2 szt. umywalkowych i 2 szt. uchylnych przy WC w toalecie dla pacjentów/niepełnosprawnych, montaż umywalki i miski ustępowej w toalecie dla personelu, montaż przepływowego gazowego ogrzewacza wody, kuchenki gazowej, zlewozmywaka dwukomorowego z szafką w pomieszczeniu socjalnym, montaż zlewu i kranu w pomieszczeniu porządkowym. Wykonać wentylację wywiewna w pomieszczeniach wydzielonym na toalety, zamontować wentylatory załączane wyłącznikiem oświetlenia. Wykonać tynki ścianek działowych, reperacji tynków po przekuciach i w ościeżach. Wykonać posadzki z płytek ceramicznych (gres antypoślizgowy) oraz wykładzin rulonowych PCV przeznaczonych dla służby zdrowia wraz z nowymi warstwami izolacyjnymi i wyrównawczymi. Wykonać gładzie gipsowe ścian i sufitów oraz wymalowań farbami akrylowymi zmywalnymi w tym lamperii na wysokość 1,6m wykonanej w technologii natrysku z farby strukturalnej odpornej na zabrudzenia oraz ścieranie. Wykonać oblicowania ścienne z płytek ceramicznych, w toaletach wszystkie ściany i powieszczeniu socjalnym ścianę ze zlewozmywakiem na pełną wysokość natomiast w gabinetach przy umywalkach wykonać ekrany o wymiarach 2m x 2m, Wykonać montaż ościeżnic drewnianych do skrzydeł przylgowych regulowanych na całą szerokość ościeży i skrzydeł drzwiowych rysunków plan prac remontowych. Do gabinetów lekarskich zamontować skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, dźwiękoizolacyjne 37dB, uszczelka przylgowa wpuszczana w obrębie ościeżnicy, grubość skrzydła 50 mm, malowane w kolorze białym, z zamkiem z wkładką patentową, klamką i szyldem. Do gabinetu szczepień i zabiegowego oraz pomiędzy gabinetem szczepień i zabiegowym, do pomieszczenia socjalnego i wiatrołapu przy socjalnym zamontować skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną, zawiasy czopowe regulowane, malowane w kolorze białym, z zamkiem z wkładką patentową, klamką i szyldem. Do toalet zamontować skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną, z przeszkleniem i i dolnymi otworami nawiewnymi - drzwi łazienkowe, zawiasy czopowe regulowane, malowane w kolorze białym, z zamkiem z wkładką, klamką i szyldem. Zamontować drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych tzw. ciepłych ze szkłem bezpiecznym, z dwoma zamkami z wkładką patentową, pochwytem i samozamykaczem. Wykonać wiatrołap w postaci ścianki szklanej w profilu aluminiowym z drzwiami, na profilach aluminiowych tzw. zimnych szklonych szkłem bezpiecznym, drzwi z samozamykaczem, usytuowany wg rysunku - plan prac remontowych. W poczekalni i korytarzach zamontować deski odbojowe z drewna dębowego lakierowanego gr 2,2 cm mocowane za pomocą krytych dybli do ściany . szer. (2szt x 10cm + odstęp między nimi 10 cm , mocowane na wys. 70 i 90 cm od posadzki. Wymienić obróbki i pokrycie zadaszenia wejścia głównego i zadaszenia wejścia na szczycie budynku. Od chodnika ulicznego do wejścia głównego ośrodka zdrowia wykonać utwardzenie z kostki brukowej z barierką ze stali nierdzewnej wg rysunku - plan prac remontowych. Roboty budowlane wykonywane będą przy remoncie funkcjonującego ośrodka zdrowia, w którym znajduje się również lokal mieszkalny. W lokalu mieszkalnym nie planuje się żadnych robót remontowych. Budynek usytuowany jest na terenie płaskim, ogrodzony od nieruchomości sąsiednich. Znajdują się na nim obecnie budynek, którego planowany jest remont, budynek gospodarczy oraz dojścia i dojazdy z kostki brukowej. Prace wykonywać należy tak, by nie dokonać zniszczenia wyposażenia budynku oraz uszkodzeń istniejących budynków w sąsiedztwie oraz urządzeń i infrastruktury podziemnej i napowietrznej. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.40.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.21.50.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 2.
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr PKO SA: 92124026981111000033708014 z dopiskiem: Wadium, oferta na remont OZ Huta Dąbrowa. 5. Pieniądze wnoszone tytułem wadium muszą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib i daty zawarcia umowy; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Postanowienia ust. 6 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 3 pkt 2 i 5. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. 9. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno zachować ważność od dnia składania ofert do upływu terminu związania ofertą. 10. Wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona wymienioną wyżej formą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo jeżeli wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.sspzozkrzywda.bip.lubelskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pobrać bezpłatnie ze strony www.sspzozkrzywda.bip.lubelskie.pl lub wykupić w SSPZOZ Krzywda, ul. Żelechowska 11, 21-470 Krzywda w godzinach od 8.00 do 15.35, cena 40,00 PLN.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
08.08.2013 godzina 10:15, miejsce: SSPZOZ Krzywda, ul. Żelechowska 11, 21-470 Krzywda - Pokój Nr 1.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB