« Back to Search« Back to SearchSearch » Site supervision IMPLEMENTATION OF INVESTMENT OBJECTIVES PN. CONSTRUCTION OF ROADS - SWITCH FROM ul.Przemysłowa TO UL.KLECZEWSKIEJ In KONIN  

Site supervision IMPLEMENTATION OF INVESTMENT OBJECTIVES PN. CONSTRUCTION OF ROADS - SWITCH FROM ul.Przemysłowa TO UL.KLECZEWSKIEJ In KONIN

  Konin Poland — 
Published November 14, 2014 — Deadline December 9, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is to perform multi-discipline construction supervision company for road construction, sanitation, electricity, telecommunications over the implementation of the investment task. Construction of the road - the connector from the street. Industrial to the street. Kleczewska in Konin. The scope of work of contractors that are subject to supervision inwestorskiemu, m.in .: - preparatory works, including the felling of trees, - earthworks for the proposed pavement - road construction - construction of pavement, - construction of pedestrian and bicycle, - the construction of street lighting - Construction of storm water drainage - drainage ditch surface to the road, - rebuilding a drainage ditch, - construction of culverts double rectangular 2 x150x150 - construction of culvert fi 600, - construction of collectors, - reconstruction of telecommunication cable, - the construction of a technological channel with control wells, - protection of high-pressure pipeline - construction maneuvering site - demolition fence - demolition of garage sheet, - installation of nesting boxes for birds.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Urząd Miejski w Koninie , Plac Wolności 1, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. (063) 24-01-111, 63 2401139, faks (063) 2401135.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI - ŁĄCZNIK OD UL.PRZEMYSŁOWEJ DO UL.KLECZEWSKIEJ W KONINIE.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w branżach: drogowej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie. Zakres prac wykonawcy robót, które podlegają nadzorowi inwestorskiemu, m.in.: - roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew, - roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, - budowa drogi, - budowa chodnika, - budowa ciągu pieszo-rowerowego, - budowa oświetlenia ulicznego, - budowa kanalizacji deszczowej, - odwodnienie powierzchniowe do rowu drogowego, - przebudowa rowu melioracyjnego, - budowa przepustów podwójnych prostokątnych 2 x150x150, - budowa przepustu fi 600, - budowa kolektorów, - przebudowa kabla telekomunikacyjnego, - budowa kanału technologicznego wraz ze studzienkami kontrolnymi, - zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia, - budowa placu manewrowego, - rozbiórka ogrodzenia, - rozbiórka garażu z blachy, - montaż budek lęgowych dla ptaków.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71.24.70.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 29.08.2016.
Informacja na temat wadium
nie wymagane
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.konin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ(cena 22,00zł), wersja papierowa w siedzibie Zamawiającego Plac Wolności 1 pok.303 Urząd Miejski w Koninie lub za zaliczeniem pocztowym do 09.12.2014 r. (cena 42,00zł).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
09.12.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, pok.303 ..
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB