« Back to Search« Back to SearchSearch » Provision of collection, transport and disposal of medical waste from the area of ​​the Centre of Gynaecology, Obstetrics and Neonatology in Opole - for a period of three years.  

Provision of collection, transport and disposal of medical waste from the area of ​​the Centre of Gynaecology, Obstetrics and Neonatology in Opole - for a period of three years.

  Opole Poland — 
Published December 1, 2015 — Deadline December 11, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is to provide services for the collection, transport and disposal of medical waste from the area of ​​the Centre of Gynaecology, Obstetrics and Neonatology in Opole - for a period of 3 years. Removal of medical waste are subject to waste identified by codes 18 01 01 18 01 02 * 18 01 03 * 18 01 06 * 18 01 09 classified in accordance with the Regulation of the Minister of the Environment of 9 December 2014. on waste (Dz. U. of 2014. pos. 1923). A detailed description and scope of the contract is specified in Appendix No. 1 to SETC - model agreement along with Annex 1 to the contract.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
<!--zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu , ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, woj. opolskie, tel. 077 454-54-01, faks 077 453-61-06.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - na okres 3 lat.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - na okres 3 lat. Odbiorem odpadów medycznych objęte są odpady oznaczone kodami: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 09 sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ - wzorze umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90.52.40.00-6.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 36.
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 700,00 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 PLN)
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.ginekologia.opole.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - pok. nr 107 w budynku C (Zamówienia Publiczne).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
11.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 7 w budynku A).
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB