« Back to Search« Back to SearchSearch » The contract is for the supply of computer equipment, ie. Computers, notebooks, scanners, network, disk shelf matrix owned by the Purchaser to the disk array disks owned by the customer, network printers, backup software, windows and office software. A detailed description of technical parameters is given in Annex 2 to the tender documents.  

The contract is for the supply of computer equipment, ie. Computers, notebooks, scanners, network, disk shelf matrix owned by the Purchaser to the disk array disks owned by the customer, network printers, backup software, windows and office software. A detailed description of technical parameters is given in Annex 2 to the tender documents.

  Bydgoszcz Poland — 
Published December 15, 2014 — Deadline December 23, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1. Shelf Storage Array Fujitsu DX90S2 - 1 pc. 2. Fujitsu drives to the array DX90S2 - 20 pcs. 3.Komputer - 50 pcs. 4.Notebook - 25 pcs. 5.Skaner Network - 15 pcs. 6.Skaner network of the possibility of printing - 1 p. 7. Laser Printer - 5 pcs. 8.Office 2013 H & B - 100 pcs. 9.Windows 7 Pro x64 - 3 pcs. 10.Arcserv - 4 pcs ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3253100, faks 052 3253449.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj. komputery, notebooki, skanery sieciowe, półka dyskowa do macierzy będącej w posiadaniu zamawiającego, dyski do macierzy dyskowej będącej w posiadaniu zamawiającego, drukarki sieciowe, oprogramowanie do backupu, oprogramowanie windows i office. Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ..
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Półka dyskowa do macierzy Fujitsu DX90S2 - 1 szt. 2. Dyski do macierzy Fujitsu DX90S2 - 20 szt. 3.Komputer - 50 szt. 4.Notebook - 25 szt. 5.Skaner sieciowy - 15 szt. 6.Skaner sieciowy z możliwością druku - 1 szt. 7. Drukarka laserowa - 5 szt. 8.Office 2013 H&B - 100 szt. 9.Windows 7 pro x64 - 3 szt. 10.Arcserv - 4 szt..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30.20.00.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.21.00-5, 48.00.00.00-8, 38.52.00.00-6, 37.45.33.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 31.12.2014.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://bydgoszcz.sr.gov.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, pok. 312 - Oddział Informatyczny.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w pokoju 132.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB