« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply and replacement of power transformer 2014. (10 000 kVA - 1 pc.) With 110/30/15 kV transmission station 110/30/15 kV Lubień for the project Reducing energy loss through the exchange of transformers in the distribution of PGE SA Branch Zamosc ..  

Supply and replacement of power transformer 2014. (10 000 kVA - 1 pc.) With 110/30/15 kV transmission station 110/30/15 kV Lubień for the project Reducing energy loss through the exchange of transformers in the distribution of PGE SA Branch Zamosc ..

  Zamość Poland — 
Published June 3, 2014 — Deadline June 18, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Specific requirements for the object of the contract: Supply and replacement of power transformer 10 MVA 110/30/15 kV station 110/30/15 kV Lubień. A. Scope of work: The contractor will provide a new transformer to the indicated station and make the foundation of the transformer in the final position. Prior to construction of a new transformer, the Contractor shall switching transformer replaced (previously dismantled by the Purchaser) from the position in the place indicated by the Employer located within the station; Contractor with the new transformer will provide full maintenance documentation; The contractor will carry out the required tests and perform the necessary measurements of the transformer described in detail in this specification. B. Technical Requirements for Transformer: The transformer should: come from current production transformer manufacturers, to be used in the energy sector (supply references demonstrate at least one piece of the transformer of similar equipment and the same power in the power industry), have appropriate certificates allowing for the use of the market Polish, have provided services in Polish. Detailed description of the contract is Attachment No. 1 to the ToR ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Zamość , ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 84 539 21 00, faks 084 539 21 09.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: Sektor elektroenergetyczny.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV Lubień na potrzeby projektu Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość..
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Dostawa i wymiana transformatora mocy 10 MVA 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV Lubień. A. Zakres prac: Wykonawca dostarczy nowy transformator do wskazanej stacji i dokona posadowienia transformatora na gotowym stanowisku. Przed posadowieniem nowego transformatora Wykonawca dokona przestawienia transformatora wymienianego (zdemontowanego wcześniej przez Zamawiającego) ze stanowiska w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie stacji; Wykonawca wraz z nowym transformatorem dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową; Wykonawca przeprowadzi wymagane próby i wykona niezbędne pomiary transformatora opisane szczegółowo w niniejszej specyfikacji. B. Wymagania techniczne dla transformatora: Transformator powinien: pochodzić z bieżącej produkcji producentów transformatorów, być stosowany w energetyce (wykazać referencje dostawy co najmniej 1 sztuki transformatora o podobnym wyposażeniu i tej samej mocy w energetyce zawodowej), posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, mieć zapewniony serwis na terenie Polski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31.17.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 24.11.2014.
Informacja na temat wadium
1. Wadium 1.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wnieść wadium w wysokości 28.000,00 zł . 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert, tj. do dnia 18.06.2014 r. godz. 11:00 1.3. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego, konto Pekao S.A. 46 1240 2816 1111 0010 1245 2090 z dopiskiem: Wadium ZPD/493-P/2014. 1.5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału u Kierownika Wydziału Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Zamość ul. Koźmiana 1, pokój nr 311 b, od poniedziałku do piątku - z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 14:00, przed upływem terminu do składania ofert lub dołączyć do oferty. 1.6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna powinno zawierać zobowiązanie gwaranta o płatności nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń i nie udowodnił, że nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie; 1.7. Dokument wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, 1.8. Wymagania dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń. 1.9. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 1.10. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przekaże dyspozycję dotyczącą zwrotu wadium do banku. 1.11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) w poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - postępowanie Nr ZPD/493-P/2014. 1.12. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym wadium było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 1.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy p.z.p. 1.14. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p. 1.15. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.16. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zamosc.pgedystyrybucja.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1, Wydział Zamówień.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
18.06.2014 godzina 11:00, miejsce: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, budynek A, RECEPCJA.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB