« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction - Finishing works under renovation building technical facilities Polish Baltic Philharmonic. Frederic Chopin in Gdansk.  

Construction - Finishing works under renovation building technical facilities Polish Baltic Philharmonic. Frederic Chopin in Gdansk.

  Gdańsk Poland — 
Published September 24, 2014 — Deadline October 9, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1.Przedmiotem contract is works - finishing works under renovation building technical facilities Polish Baltic Philharmonic. Frederic Chopin in Gdansk. The scope w / the subject of the tender should be primarily the execution of works in accordance with the technical-design and interior design, and described in the bill of quantities involving area: 1.1Piwnicy and the entrance to the building - first of all: Basement - installation of fire doors Entrance - repair ceiling panels cardboard - gypsum at the entrance to the elevator, handcuffed partial plaster walls and ceilings and re-complement, supplement cement-lime plaster Cat. III arranged grooves of electrical installations, laying on the floor tiles, dismantle and re-laying of ceramic tiles, replacement of 2 units. fire doors, replacement of windows for window frames p. Fire, plaster on the walls complement the Cat. III, along with two to filling plaster walls, painting the walls with latex paint, painting ceilings emulsion paint. 1.2 Staircase - primarily: occupancy stairs and landings ceramic, plaster walls partially handcuffed and supplement plaster Cat. III cement and lime with the addition of grooves on the stacked electrical systems, along with two to filling the walls and ceiling plaster, latex paint wall painting, painting ceilings emulsion paint, repair balustrades and handrails with painting robots, inserting 2 sets. smoke vents in the roof, replacement of the door woodwork on doors in 3 pcs. I p. 1.3 Holl on the top floor of the toilet rooms and two rooms (technical + plumbing systems) - above all: Inserting the door woodwork including fire doors, not including supply, installation of glass doors marked DS.-3 (5700 x 5680) in the axis 4-5 in the attic next to the passenger lift, occupancy walls and ceilings with plaster-cardboard plates, filling double walls with plaster, laying of ceramic tiles in toilets and utility room next to the elevator and next to the toilet male performance ceiling with drywall, painting works latex paint walls, painting ceilings with emulsion paints. 1.4 The room 2.10 (conference room) - first of all: the housing wall and ceiling sheets of plasterboard, paint the walls with latex paint, emulsion paints painting ceilings, installation of the ventilation grilles in the walls and ceiling: ie. Linear slot diffusers NS-W L = 920 mm, Linear slot diffusers NS-N L = 1500 mm and existing ventilation system, the execution of self-leveling, laying parquet flooring planks with painting. NOTE: Changes in the architectural design of the attic: the subject of the contract does not include delivery, installation and glass doors marked DS.-3 (5700 x 5680) in the axis 4-5 in the attic next to the elevator passenger ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku , ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 3206250, faks (058) 323 83 63.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: samorządowa instytucja kultury.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Roboty budowlane - Wykończeniowe roboty budowlane w ramach remontu budynku zaplecza technicznego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wykończeniowe roboty budowlane w ramach remontu budynku zaplecza technicznego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Do zakresu w/w przedmiotu przetargu należy przede wszystkim wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową i aranżacją wnętrz oraz opisanych w przedmiarze robót obejmujących obszar: 1.1Piwnicy oraz wejście do budynku - przede wszystkim: Piwnica - zamontowanie drzwi pożarowych Wejście - remont sufitu z płyt kartonowo - gipsowych przy wejściu do windy, skucie częściowe tynków ścian i sufitów i ich ponowne uzupełnienie, uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat. III bruzd z ułożonymi instalacjami elektrycznymi, ułożenie na posadzce płytek ceramicznych, demontaż i ponowne ułożenie płytek ceramicznych, wymiana 2 szt. drzwi pożarowych, wymiana stolarki okiennej na stolarkę okienną p. poż, uzupełnienie tynków na ścianach kat. III wraz z dwukrotnym szpachlowaniem gipsem ścian, malowanie ścian farbą lateksową, malowanie sufitów farbą emulsyjną. 1.2 Klatka schodowa - przede wszystkim: obłożenie schodów i spoczników płytkami ceramicznymi, częściowe skucie tynków ścian i uzupełnienie tynków kat. III cementowo-wapienne wraz z uzupełnieniem bruzd po ułożonych instalacjach elektrycznych, wraz z dwukrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów gipsem, malowanie ścian farbą lateksowa, malowanie sufitów farbą emulsyjną, remont balustrad i poręczy wraz z robotami malarskimi, wstawienie 2 kpl. klap dymowych w dachu, wymiana stolarki drzwiowej na drzwi pożarowe 3 szt. na I p. 1.3 Holl na poddaszu z pomieszczeniami WC oraz dwoma pomieszczeniami (techniczne + węzeł sanitarnym) - przede wszystkim: Wstawienie stolarki drzwiowej w tym drzwi pożarowych, nie obejmuje dostaw, montażu drzwi szklanych oznaczonych symbolem DS.-3 (5700 x 5680) w osi 4-5 na poddaszu obok windy osobowej, obłożenie ścian i sufitów płytami kartonowo-gipsowymi, szpachlowanie dwukrotne ścian gipsem, ułożenie płytek ceramicznych w sanitariatach i pomieszczeniu technicznym obok windy i obok WC męskiego, wykonanie sufitów z płyt kartonowo-gipsowych, roboty malarskie ścian farbami lateksowymi, malowanie sufitów farbami emulsyjnymi. 1.4 Pomieszczenie 2.10 (sala konferencyjna) - przede wszystkim: obudowa ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi , malowanie ścian farbami lateksowymi, malowanie sufitów farbami emulsyjnymi, zamontowanie kratek wentylacyjnych w ścianach i suficie: tj. nawiewników szczelinowych NS-W L=920 mm, nawiewników szczelinowych NS-N L=1500 mm do istniejącej już instalacji wentylacyjnej, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie posadzki z klepki parkietowej wraz z lakierowaniem. UWAGA: Zmiany w projekcie architektonicznym poddasza: przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy, montażu drzwi szklanych oznaczonych symbolem DS.-3 ( 5700 x 5680) w osi 4-5 na poddaszu obok windy osobowej..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.42.11.31-1, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.32.40.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 05.01.2015.
Informacja na temat wadium
Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.filharmonia.gda.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1 80 - 751 Gdańsk pok. 109.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
09.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1 80 - 751 Gdańsk.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB