« Back to Search« Back to SearchSearch » Renovation of the building at ul. Pilsudski 47a Terespol.  

Renovation of the building at ul. Pilsudski 47a Terespol.

  Terespol Poland — 
Published September 26, 2014 — Deadline October 10, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Finishing construction works involving plastering, flooring, painting and finishing works, pow. zab. Building 154, 9 m2, volume 712, 54 m3, pow. User. 123.41 m2 - five apartments; Internal electrical works involving the execution of the power line TM, TM housing tables, Tables administrative installation of sockets and lighting homes, administrative circuits, protection from electric shocks - five apartments; Plumbing systems including cold water at the equipment. measuring hot water - five apartments; The execution of a power connection through adoption of an existing connection to the needs of the renovated building - one connection to the entire building. Detailed scope of work determines ANNEXURE with attachments hereto and Detailed Technical Specification ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Miasto Terespol , ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, woj. lubelskie, tel. 83 3752036, faks 83 3752327.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Remont budynku przy ul. Piłsudskiego 47a w Terespolu.
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Roboty ogólnobudowlane wykończeniowe polegające na wykonaniu tynków, posadzek, robót malarskich i wykończeniowych, pow. zab. budynku 154, 9 m2, kubatura 712, 54 m3 , pow. użytk. 123,41 m2 - pięć mieszkań; Roboty elektryczne wewnętrzne polegające na wykonaniu linii zasilającej TM, tablic mieszkaniowych TM, Tablic administracyjnej, instalacji gniazd i oświetlenia mieszkań, obwody administracyjne, ochrona od porażeń prądem elektrycznym - pięć mieszkań; Roboty sanitarne obejmujące instalacje co zimnej wody z urządz. pomiarowymi, ciepłej wody użytkowej - pięć mieszkań; Wykonanie przyłącza energetycznego poprzez adoptacje istniejącego przyłącza do potrzeb remontowanego budynku - jedno przyłącze do całego budynku. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do SIWZ oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.24.60-4, 45.40.00.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 15.12.2014.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.umterespol.bip.lublin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, pok. 7..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, pok. 13..
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB