« Back to Search« Back to SearchSearch » SERVICE HOTEL AND CONFERENCE catering.  

SERVICE HOTEL AND CONFERENCE catering.

  Warszawa Poland — 
Published August 20, 2013 — Deadline August 30, 2013 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1.1. Rental and security training in a conference room with equipment and security in the coffee service. 1.2. Assurance of accommodation for the participants. 1.3. Provide full board. 1.4. Provision of parking spaces. 1.5. Organizing the photo memento for all participants. 1.6. Arranging travel history ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Jednostka Wojskowa 4226 , ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6815 030, faks 22 6815 093.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: Podsektor rządowy- jednostka budżetowa/jednostka wojskowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNO-KONFERENCYJNA.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.1. Wynajem i zabezpieczenie szkolenia w salę konferencyjną wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniem w serwis kawowy. 1.2. Zapewnienia bazy noclegowej dla uczestników szkolenia. 1.3. Zapewnienia całodziennego wyżywienia. 1.4. Zapewnienie miejsc parkingowych. 1.5. Zorganizowanie wykonania zdjęcia pamiątkowego dla wszystkich uczestników szkolenia. 1.6. Zorganizowanie podróży historycznej..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55.10.00.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 11.10.2013.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wadium do zabezpieczenia oferty.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://zamowienia.2rblog.wp.mil.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego- ul. Marsa 110 04-470 Warszawa, budynek nr 2, pokój nr 5.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
30.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna- budynek nr 3, pokój nr 8..
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB