« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase of teaching materials for the Group of Schools and Building - Architectural Tarnowski Gory project I have a profession-I work in the region.  

Purchase of teaching materials for the Group of Schools and Building - Architectural Tarnowski Gory project I have a profession-I work in the region.

  Tarnowskie Góry Poland — 
Published November 21, 2013 — Deadline November 29, 2013 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is for the purchase of materials for the School and Building - Architectural Tarnów Mountains. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. Description of the order: (the subject of the contract is divided into 2 parts) Part A - Purchase materials for the School and Building - Architectural - Technical No. 2 in Tarnów Mountains, within the project. I have a job - I work in the region. 1 The contract is for the purchase of materials and teaching aids for the School and Building - Architectural - Technical No. 2 in Tarnów Mountains in the project I have a profession - I work in the region. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. 2 The Contractor shall provide the following materials and resources: 1) software package for the design of a family of CAD - educational minimum of 11 licenses: perpetual license on electronic media, educational software dedicated to enabling schools to educate future designers in all fields of architecture and construction. The software must be compatible with the version of Microsoft Windows XP and / or WIN 7 The software package should include at least: a) a program for the design and creation of technical documentation, b) software for architects, c) a program for land-use planning, d) the installation of mechanical, electrical and plumbing systems, e) program for engineers mechanics and electricians, f) program for architects, designers and visualization specialists, g) libraries Industry - Architectural 3D Symbol Library contains a collection of three-dimensional blocks for the preparation of architectural and construction projects and land development and interior design. 2) Dictionary of green plants - a book that collects the full way and systematizes Polish naming a group of green plants. The book should be included all herbaceous plants found in Poland in the wild, as well as those grown commercially usable - 4 pieces. 3) Plant Encyclopedia - a guide that should describe and have several thousand products currently available, include their photographs bear descriptions, symbols defining their requirements and descriptions should be given botanical names, synonyms and common names. 4) Encyclopedia of flowers (version for PC) - encyclopaedia, which should describe at least a few thousand flowers, bulbous plants, vines and orchids. For each of them should include: photos, soil requirements, water, sunlight, temperature, size, growth, life span, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition, should include full color for each plant - the colors of the leaves, flowers and fruit every month. It should also include pictures of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. Encyclopedia should allow browsing manually or in an automated slide show. It should contain the exact monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities and pictures of diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention. The program should have the names of Polish, Latin, synonyms, generic and species, variety - 10 positions 5) Encyclopaedia of trees and shrubs (version on the computer) - the program should include a description of the deciduous trees, conifers, shrubs, ferns, cacti, succulents and palms and all should have: pictures, soil requirements, hydro, solar, temperature, size, growth, life span, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition encyclopedia should include: year-round color, a collection of images of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. It should also make it possible to browse manually or in an automated slide show. The program should have accurate monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities, animations of specific treatments, a description of diseases and pests, photos, diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention - to 10 positions. 6) The computer program used to design

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Powiat Tarnogórski , ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie.
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Opis przedmiotu zamówienia: (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Część A - Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych - Technikum nr 2 w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych - Technikum nr 2 w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów i pomocy dydaktycznych: 1) Pakiet oprogramowania do projektowania z rodziny CAD - wersja edukacyjna minimum 11 licencji: licencja wieczysta na nośniku elektronicznym, oprogramowanie edukacyjne dedykowane dla szkół średnich umożliwiające kształcenie przyszłych projektantów we wszystkich dziedzinach architektury i budownictwa. Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem Microsoft Windows w wersji XP i/lub WIN 7. W skład pakietu oprogramowania powinny wchodzić co najmniej: a) program do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej, b) oprogramowanie dla architektów, c) program do planowania zagospodarowania przestrzennego, d) program do instalacji mechanicznych, elektrycznych i kanalizacyjnych, e) program dla inżynierów, mechaników i elektryków, f) program dla architektów, projektantów oraz specjalistów ds. wizualizacji, g) biblioteki branżowe - Biblioteka Symboli Architektonicznych 3D zawierająca zbiór bloków trójwymiarowych do przygotowania projektów architektoniczno-budowlanych oraz zagospodarowania terenu i wyposażenia wnętrz. 2) Słownik roślin zielonych - książka, która w pełny sposób zbiera i systematyzuje polskie nazewnictwo grupy roślin zielonych. W książce powinny być uwzględnione wszystkie rośliny zielne występujące w Polsce w stanie dzikim, jak i te uprawiane w celach użytkowych - 4 sztuki. 3) Encyklopedia roślin - przewodnik który powinien opisywać i posiadać kilka tysięcy dostępnych aktualnie roślin, zawierać ich fotografie opatrzone opisem, symbolami określającymi ich wymagania, przy opisach powinny być podane nazwy botaniczne, synonimy i nazwy popularne. 4) Encyklopedia kwiatów (wersja na komputer) - encyklopedia, która powinna opisywać co najmniej kilka tysięcy kwiatów, roślin cebulowych, pnączy i orchidei. Dla każdego z nich powinna zawierać: zdjęcia, wymagania glebowe, wodne, słoneczne, temperaturowe, wymiary, rozrost, okres życia, kłopotliwość uprawy, zastosowanie i wiele innych praktycznych informacji. Dodatkowo powinna zawierać pełną kolorystykę dla każdej rośliny - kolory liści, kwiatów i owoców w każdym miesiącu. Powinna zawierać również zdjęcia roślin i ich poszczególnych części, wygodny filtr pozwalający zobaczyć tylko interesujące nas zdjęcia. Encyklopedia powinna umożliwiać przeglądanie ręczne lub w formie automatycznego pokazu. Powinna zawierać dokładne miesięczne kalendarze pielęgnacji dla każdej rośliny, opis wszystkich czynności pielęgnacyjnych oraz zdjęcia chorych roślin, opisy objawów, ich leczenie i profilaktykę. Program powinien posiadać nazwy polskie, łacińskie, synonimy, nazwy rodzajowe i gatunkowe, odmiany - na 10 stanowisk 5) Encyklopedia drzew i krzewów (wersja na komputer) - program powinien zawierać opis drzew liściastych, iglastych, krzewów, paproci, kaktusów, sukulentów i palm oraz dla wszystkich powinien posiadać: zdjęcia, wymagania glebowe, wodne, słoneczne, temperaturowe, wymiary, rozrost, okres życia, kłopotliwość uprawy, zastosowanie i wiele innych praktycznych informacji. Dodatkowo encyklopedia powinna zawierać: całoroczną kolorystykę, zbiór zdjęć roślin i ich poszczególnych części, wygodny filtr pozwalający zobaczyć tylko interesujące nas zdjęcia. Powinna również umożliwiać przeglądanie ręczne lub w formie automatycznego pokazu. Program powinien posiadać dokładne miesięczne kalendarze pielęgnacji dla każdej rośliny, opis wszystkich czynności pielęgnacyjnych, animacje przedstawiające konkretne zabiegi, opis chorób i szkodników, zdjęcia chorych roślin, opisy objawów, ich leczenie i profilaktykę - na 10 stanowisk. 6) Program komputerowy służący do projektowania ogrodów oraz terenów zielonych. Najważniejsze cechy i możliwości programu to: encyklopedia zawierająca minimum 7000 roślin, zbiór minimum 10000 zdjęć, wszechstronne wyszukiwanie najlepszych roślin do ogrodu, dla każdej rośliny: cechy użytkowe, pielęgnacja, choroby, miesięczny kalendarz pielęgnacji dla każdej rośliny, minimum 100 animacji objaśniających czynności pielęgnacyjne, zapobieganie i leczenie minimum 300 chorób ilustrowane zdjęciami, możliwość dodawania nowych roślin, możliwość uaktualnienia bazy roślin przez internet, modelowanie rzeźby terenu (stoki, wzniesienia, dolinki), tworzenie i umieszczania na planie budynków i obiektów, projektowanie i wstawianie ogrodzeń i budowli, oczka wodne, latarnie, chodniki i setki innych gotowych elementów, projektowanie ozdobnego strzyżenia krzewów, minimum 300 wstępnie zaprojektowanych obiektów dodatkowych, minimum 30 przykładowych projektów ogrodów, fotorealistyczne, trójwymiarowe zobrazowanie ogrodu, wirtualna trójwymiarowa wycieczka po zaprojektowanym ogrodzie, obrazowanie wyglądu ogrodu w poszczególnych miesiącach roku, obrazowanie rozrostu roślin i wyglądu ogrodu w kolejnych latach, widok ogrodu w świetle dziennym i oświetleniu nocnym, widok stereoskopowy, obszerny opis narzędzi ogrodniczych, eksport danych, w tym gotowych projektów ogrodów, w formacie HTML, możliwość drukowania zestawień rodzaju i ilości roślin w ogrodzie, biblioteka gotowych modeli altan, gotowe projekty - na 10 stanowisk. 7) Mały zestaw ogrodniczy zawierający co najmniej: nożyce do przycinania, małe widły, pace, małą bronę, rozpylacz, mini kielnię, mini transplanter, mini kultywator, dozownik Twist-Tie, parę rękawic ogrodniczych - 3 komplety. 8) Mapy geodezyjne o skalach: 1:10000 - 15 sztuk, 1:25000 - 15 sztuk, 1:50000 - 15 sztuk. 9) Poziomica laserowa - zasięg lasera minimum 30 m, dwa moduły laserowe: punktowy i liniowy, dokładność (mm na m): (+-) 0,5 - 1 sztuka. 10) Taśma stalowa 30 m - 2 sztuki. 11) Podziałka transwersalna z pokrowcem ochronnym - skale naniesione po obu stronach podziałki. Podziałka transwersalna w skalach: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000. Wykonana ze stopu mosiądzu - 4 komplety. 12) Żabka niwelacyjna - solidny żeliwny korpus, dwa trzpienie chromowo-niklowe - 1 sztuka. 13) Pion pomiarowy precyzyjny -mosiężny korpus, wydłużona konstrukcja ułatwiająca dokładne pionowanie, osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż sznura, nakrętka centrująca sznur, wymienne zakończenie z hartowanej stali - 1 sztuka. 14) Dalmierz ultradźwiękowy z wyświetlaczem LCD - wyposażony w plamkę laserową, zakres pomiarowy: 0,6 m- 15 m - 1 sztuka. 15) Libella przykładana, metalowa z możliwością regulacji, czułość minimalna 25 stopni - 1 sztuka. 16) Szpilki geodezyjne ze stali ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie, długość minimum 50 cm - 3 komplety po 11 sztuk. 17) Węgielnica pryzmatyczna - dwa pryzmaty kierunkowe, pion sznurkowy oraz etui w komplecie - 1 komplet. 18) Ruletka z hartowanej, lakierowanej stali, pokryta poliamidem, z aluminiową obudową, długość minimalna 30 m - 1 sztuka. 19) Zestaw ołówków 5H-5B koh-i-noor - 10 kompletów. 20) Rapidografy zestaw 4-elementowy - 5 sztuk. 21) Szablony liter - wymiary: 0,5; 0,4; 1,0 cm , litery małe, wielkie i cyfry, pismo proste i pochyłe - 10 sztuk. 22) Pendrive 32 GB - 3 sztuki. 23) Pendrive 16 GB - 8 sztuk. 24) Karta SD 16 Gb - 8 sztuk. 25) Przybory tablicowe drewniane magnetyczne + 2 wskaźniki - w skład kompletu wchodzi minimum sześć elementów: liniał, trójkąt 45 stopni ,trójkąt 60 stopni, kątomierz, cyrkiel z magnesami, magnetyczna stopka trójnóg cyrkla - 1 komplet. 26) Kalkulator prosty - umożliwia wykonanie najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb - 25 sztuk. 27) podręczniki dla zawodu technik budownictwa na podbudowie betoniarz zbrojarz i murarz - tynkarz - 2 sztuki z każdej pozycji wymienionej poniżej: a) z zakresu: Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu, autor: Mirosław Kozłowski, b) z zakresu: Montaż zbrojenia w deskowaniach, autor: Mirosław Kozłowski, c) z zakresu: Betonowanie i pielęgnacja betonu, autor: Mirosław Kozłowski, d) z zakresu: Prowadzenie działalności gospodarczej, autor: Teresa Gorzelany, Wiesława Aue, e) z zakresu: Bezpieczeństwo i higiena pracy, autor: Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch, f) z zakresu: Język angielski zawodowy w budownictwie, autor: Marlena Kucz, g) z zakresu: Język niemiecki zawodowy w budownictwie, autor: Maria Ratajczak, Marlena Kucz, h) z zakresu: Organizacja i przygotowanie budowy, autor: Tadeusz Maj, i) z zakresu: Organizacja i technologia robót stanu surowego, autor: Tadeusz Maj, j) z zakresu: Organizacja i technologia robót wykończeniowych, autor: Tadeusz Maj, k) z zakresu: Utrzymanie obiektów budowlanych, autor: Tadeusz Maj, l) z zakresu: Budownictwo ogólne, autor: Mirosława Popek, Bożena Wapińska, m) z zakresu: Rysunek techniczny budowlany, autor: Tadeusz Maj. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu materiałów dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych - Technikum nr 2 w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia kompatybilny z innymi zamawianymi urządzeniami. Warunek ten dotyczy wyłącznie tej części przedmiotu zamówienia, który wymaga lub umożliwia konfigurację z innymi zamawianymi urządzeniami. Wyżej wymienione materiały i pomoce dydaktyczne winny posiadać wszelkie dokumenty uprawniające Zamawiającego do ich stosowania oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych - Technikum nr 2 w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 7. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do używania, będącego elementem przedmiotu zamówienia. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia za wyjątkiem: słownika roślin zielonych, encyklopedii roślin, map geodezyjnych, zestawu ołówków, szablonów liter oraz podręczników wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 12. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze (rachunku) w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). 14. Wynagrodzenie VAT nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku. 15. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 16. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia-SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ B - Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów i pomocy dydaktycznych: 1) Kompletny pakiet profesjonalnego oprogramowania do projektowania graficznego - wersja edukacyjna na minimum 10 stanowisk, licencja wieczysta na nośniku elektronicznym. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnej dystrybucji na terenie Polski. Program ma służyć do tworzenia profesjonalnych projektów graficznych, ilustracji, układów stron, trasowania, edycji zdjęć, grafik i witryn internetowych oraz do współpracy online w jednym, kompletnym pakiecie zintegrowanych aplikacji, łatwych do opanowania i obsługi. Ponadto pakiet obsługuje systemy 64-bitowe, umożliwiając pełne wykorzystanie mocy komputera. Program powinien zawierać co najmniej narzędzia do: a) dokładnego przekształcenia map bitowych na postać wektorową, b) edycji obrazu, c) tworzenia stron internetowych, d) przechwytywania zawartości ekranu jednym kliknięciem, e) bibliotekę, f) wysokiej jakości obrazów clipart i obrazów cyfrowych, g) profesjonalnych, wysokiej rozdzielczości zdjęć cyfrowych, h) czcionek OpenType, w tym czcionek premium, i) profesjonalnych szablonów, ramek i wzorów. 2) Poradnik majstra budowlanego - poradnik powinien zawierać aktualną wiedzę techniczną niezbędną majstrom budowlanym oraz powinien uwzględniać najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowywaniem budownictwa do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej - 2 sztuki. 3) Podręcznik z zakresu: Technologia Murarstwo i tynkarstwo - podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: dekarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz - 5 sztuk. 4) Podręcznik z zakresu: Technologia Zarys budownictwa ogólnego - podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: dekarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz - 5 sztuk. 5) Podręcznik z zakresu: Technologia budownictwa, część pierwsza i druga - podręcznik przeznaczony dla osób zdobywających kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie budownictwa. Część pierwsza winna zawierać informacje dotyczące prowadzenia robót ziemnych, murarskich, betoniarskich i zbrojarskich oraz budowy i sposobów wykonania fundamentów, ścian, kominów, słupów, belek, stropów, schodów, dachów, stropodachów i tarasów. Część druga obejmować powinna zagadnienia dotyczące prefabrykacji w budownictwie, izolacji budowlanych, robót dekarskich, stolarki budowlanej, tynków, podłóg, robót malarskich oraz okładzin i tapet - 3 komplety. 6) Podręcznik z zakresu: Układanie posadzek i okładzin - Podręcznik dla posadzkarzy, glazurników oraz uczniów i osób potwierdzających kwalifikację zawodową na wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - 2 sztuki. 7) Papier kserograficzny formatu A4, biały do urządzeń biurowych, tj. drukarek (atramentowych i laserowych), kserokopiarek (do jednostronnego i dwustronnego kopiowania) oraz faxów o następujących parametrach i wymaganiach technicznych: wymiary 210x297, gramatura 80g na m2 (+-) 2, białość minimum 146 CIE, klasa C, ryza minimum 500 arkuszy - 30 ryz. 8) Papier kserograficzny formatu A3, biały, do urządzeń biurowych, tj. drukarek (atramentowych i laserowych), kserokopiarek (do jednostronnego i dwustronnego kopiowania) oraz faxów o następujących parametrach i wymaganiach technicznych: wymiary 297x420, gramatura 80g na m2 (+-) 2, białość min. 146 CIE, klasa C, ryza minimum 500 arkuszy - 10 ryz. 9) Papier kserograficzny formatu A4, kolorowy do urządzeń biurowych, tj. drukarek (atramentowych i laserowych), kserokopiarek (do jednostronnego i dwustronnego kopiowania) oraz faxów o następujących parametrach i wymaganiach technicznych: wymiary 297x420, gramatura 80g na m2 (+-) 2, ryza minimum 500 arkuszy - 10 ryz. 10) Segregatory formatu A4,szerokość grzbietu - minimum 8cm, wysokość 32cm (+-) 2 cm, głębokość 28cm (+-2) cm, wzmocniony otwór na palec oklejany obustronnie, mechanizm dźwigniowy z kompresorem - 20 sztuk. 11) Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 162 - 2 sztuki. 12) Koszulki na dokumenty - format A4, otwierane z góry, do wszystkich rodzajów segregatorów, opakowanie zawiera minimum 100 sztuk - 20 opakowań. 13) Skoroszyt twardy zawieszany do segregatora - format A4, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w wysuwany pasek do opisu oraz w boczną perforację, co umożliwia wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, opakowanie zawiera minimum 10 sztuk - 10 opakowań. 14) Teczka na dokumenty z gumką - wykonana z tektury, jednostronnie barwiona kolorem, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A4 - 80 sztuk. 15) Przybory tablicowe drewniane magnetyczne + 2 wskaźniki - w skład kompletu wchodzi minimum sześć elementów: liniał, trójkąt 45 stopni,trójkąt 60 stopni, kątomierz, cyrkiel z magnesami, magnetyczna stopka trójnóg cyrkla - 1 komplet. 16) Gąbki do tablic suchościeralnych - 5 sztuk. 17) Nożyczki biurowe - wykonane z wysokiej jakości, hartowanej stali szlachetnej, długość ostrza minimum 21 cm - 10 sztuk. 18) Taśma klejąca - szerokość maksymalna 48mm, brązowa lub (i) bezbarwna - 8 sztuk. 19) Klej biurowy w sztyfcie 20 g - 20 sztuk. 20) Papier kancelaryjny A4 w kratkę - format A4, liniatura - kratka, ryza minimum 500 sztuk, papier 70 g/m2 (+-)2 - 30 ryz. 21) Papier kancelaryjny A3 w kratkę - format A3, liniatura - kratka, ryza minimum 500 sztuk, papier 70 g/m2 (+-)2 - 5 ryz. 22) Długopisy- metalowe, wkład wymienny koloru niebieskiego i czarnego - 25 sztuk z każdego koloru. 23) Płyty CD - pojemność minimalna 700 MB na 80 min, prędkość nagrywania: minimum x48 - 300 sztuk. 24) Płyty DVD - pojemność minimalna 4.7 GB - 300 sztuk. 25) Zakreślacze kolorowe - do papieru, xero, faksu, nie przebijające papieru, nieblaknące i szybkoschnące, z atramentem na bazie wody, kolory jaskrawe, nie rozmazujące wydruków atramentowych, zmywalne z rąk - 20 sztuk w różnych kolorach. 26) Folia A4 do drukarki laserowej - przezroczysta folia do kopiowania, dwustronnie antystatycznie powlekana, umożliwiająca drukowanie z zasobnika urządzenia - 200 arkuszy. 27) Marker do płyt CD i DVD - kolor czarny, permanentny, cienka końcówka, wodoodporny - 20 sztuk. 28) Grube pisaki kolorowe - 12 sztuk w komplecie, grubość linii pisania minimum 1,0 mm - 30 kpl. 29) Brystol w arkuszach biały - format: A1 (594 x 841 mm), gramatura: 200 g na m2 (+-) 2, przeznaczony do rysunku ołówkiem, węglem, kredkami, tuszem, do druku offsetowego oraz nadający się do prac manualnych - 200 arkuszy. 30) Taśma klejąca dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem, odrywana ręcznie, wymiary maksymalne taśmy: 50 mm x 5m - 15 sztuk. 31) Korektor wodny, biurowy w pędzelku - pojemność maksymalna 20 ml - 10 sztuk. 32) Markery do tablic suchościeralnych - łatwościeralny, szybkoschnący tusz, który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, grubość linii pisania minimum 1,9 mm, w komplecie co najmniej 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski - 20 kompletów. 33) Kreda szkolna biała w laskach - 20 sztuk. 34) Kreda szkolna kolorowa w laskach - 25 sztuk. 35) Dysk zewnętrzny USB 2 TB - zewnętrzny 3.5-calowy dysk twardy o pojemności minimum 2TB, podłączany do komputera za pomocą złącza USB 3.0 - 2 sztuki. 36) Zestaw narzędzi murarsko -tynkarskich zawierający minimalnie: kielnię sztukatorską, pacę styropianową, fugownicę, spoinówkę, kielnię trapezową, pacę nierdzewną, pacę tarkę, pacę gumową, pacę plastikową, pacę do papieru i siatki ściernej, kielnię trójkątną, kielnię kątową zewnętrzną i wewnętrzną, pace metalową zębatą, szpachlę do sztablatury - 2 sztuki. 37) Kompletny uniwersalny zestaw odzieży roboczej zawierający: spodnie ogrodniczki, bluzę, rękawice, kask, okulary, maskę przeciwpyłową, nauszniki, buty ze stalowymi podnoskami - 1 komplet. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu materiałów dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt kompatybilny z innymi zamawianymi urządzeniami. Warunek ten dotyczy wyłącznie sprzętu, który wymaga lub umożliwia konfigurację z innymi zamawianymi urządzeniami. Wyżej wymieniony sprzęt winien posiadać wszelkie dokumenty uprawniające Zamawiającego do jego stosowania oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony sprzęt winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 7. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do używania, będącego elementem przedmiotu zamówienia. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia tj.: kompletny pakiet profesjonalnego oprogramowania do projektowania graficznego, nożyczki biurowe, dysk zewnętrzny USB 2TB, zestaw narzędzi murarsko - tynkarskich oraz kompletny uniwersalny zestaw odzieży roboczej, wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 12. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze (rachunku) w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). 14. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 15. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 16. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6b do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30.23.00.00-0, 30.12.51.10-5, 30.19.23.20-0, 39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 39.16.21.10-9, 30.19.76.44-2, 48.00.00.00-8, 48.19.00.00-6, 22.11.41.00-3, 22.11.45.00-7, 22.11.43.00-5, 30.19.21.10-5, 30.19.70.00-6, 30.23.31.80-6, 30.23.46.00-4, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 22.11.00.00-4, 22.11.10.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 14.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.tarnogorski.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul.Karłuszowiec 5, Wydział Organizacyjny (pok.114) lub pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.SIWZ jest bezpłatna.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
29.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (Kancelaria pok. Nr 1).
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Niniejsze zamówienie jest częścią zadania pn. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie, którego wartość wynosi 170.000,00 zł. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi: na część A: 8.130,09 zł netto; na część B: 8.130,09 zł netto. 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: Część A: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część B: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednak oferowany przedmiot zamówienia musi być o parametrach i standardzie nie gorszym niż podane w SIWZ. Udowodnienie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki równoważności leży po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem regulacji art. 93 ust.4 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców. 13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy określającej ich współpracę. 14. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 15. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić zakres i rodzaj dostaw, uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia i zawierające w sobie wszystkie obowiązujące narzuty na płacę zgodnie z obowiązującym prawem. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie będą podlegały waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie wartości wskazane w formularzu ofertowym powinny być podane w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 18. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (maszynowej lub ręcznej). Wszystkie strony powinny być ponumerowane a oferta spięta w całość. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Powyższe oznacza, że dokumenty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem pełnomocnictw które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 19. Wykonawca ponosi koszty sporządzania oferty, w tym także ewentualne koszty tłumaczenia dokumentów czy też oświadczeń załączonych do oferty na język polski. 20. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej części zamówienia z osobna. 21. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem przesłanym za pośrednictwem poczty lub złożonym w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 22. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 23. Wyjaśnienia udzielają: w kwestiach formalnych - Iwona Penkaty - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym - tel. (+48 32) 381-37-86; w kwestiach merytorycznych - Anna Kubica - główny specjalista w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu, tel. (+48 32) 381-87-50. 24. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 25. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 29 listopada 2013 r. o godzinie 10:30.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB