« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction of sidewalk street. Saffron Street. Rdestowa between ul. Saffron and the Loop Street. Mint in Gdynia  

Construction of sidewalk street. Saffron Street. Rdestowa between ul. Saffron and the Loop Street. Mint in Gdynia

  Gdynia Poland — 
Published October 9, 2014 — Deadline October 24, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1 The contract is for the construction of the pavement by the street. Saffron Street. Rdestowa between ul. Saffron and the Loop Street. Mint in Gdynia. 2 A detailed description of the contract are: a) technical specifications for the implementation and acceptance of works ul. Saffron - Annex A1 to siwz, b) technical specifications for the implementation and acceptance of works ul. Rdestowa - Annex A2 to siwz, c) technical specifications for the implementation and acceptance of works ul. Mint - Annex A3 to siwz, d) the bill of quantities ul. Saffron - Annex B1 to siwz e) the bill of quantities ul. Rdestowa - Annex B2 to siwz, f) the bill of quantities ul. Mint - Annex B3 to siwz, g) Street construction project. Saffron - Annex C1 to siwz, h) Street construction project. Rdestowa - Annex C2 to siwz. i) Street construction project. Mint - Annex C3 to siwz.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, faks 058 6622841.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa chodnika przy ul. Szafranowej, przy ul. Rdestowej pomiędzy ul. Szafranową oraz przy pętli ul. Miętowa w Gdyni.
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Szafranowej, przy ul. Rdestowej pomiędzy ul. Szafranową oraz przy pętli ul. Miętowa w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Szafranowa - załącznik A1 do siwz, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Rdestowa - załącznik A2 do siwz, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Miętowa - załącznik A3 do siwz, d) przedmiar robót ul. Szafranowa - załącznik B1 do siwz, e) przedmiar robót ul. Rdestowa - załącznik B2 do siwz, f) przedmiar robót ul. Miętowa - załącznik B3 do siwz, g) projekt budowlany ul. Szafranowa - załącznik C1 do siwz, h) projekt budowlany ul. Rdestowa - załącznik C2 do siwz. i) projekt budowlany ul. Miętowa - załącznik C3 do siwz.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.23.31.40-2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 25.
Informacja na temat wadium
2.800,00 zł, (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/chodniki Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pok. 403.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
24.10.2014 godzina 13:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, pok. 407.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
1. Termin realizacji zamówienia: 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Termin przekazania terenu budowy oraz rozpoczęcia robót nie będzie dłuższy niż 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI w sprawach merytorycznych : Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22, w godz. 8.00 - 15.00, Maria Skwierawska, tel. 761 20 21, w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.10.2014r. o godz. 13.15, w siedzibie Zamawiającego pokój nr 206.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB