« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of medicines, medical supplies and dressings for the 21 Military Hospital-Rehabilitation Health Resort SP Health Care Centre in Busko-Zdroj.  

Supply of medicines, medical supplies and dressings for the 21 Military Hospital-Rehabilitation Health Resort SP Health Care Centre in Busko-Zdroj.

  Busko-Zdrój Poland — 
Published October 31, 2014 — Deadline November 14, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1.Przedmiotem orders are successive deliveries of medicines, medical supplies and dressings for 21 Military Hospital Rehabilitation Health Resort Health Care Centres in Busko-Zdroj. Rzewuski 8 28-100 Busko-Zdroj. 3.Przedmiot order was divided into parts / packages in the context of this case: 1) Package I - DRUGS, 2) Package II - PREPARATION MUD, 3) PACKAGE III - BALM FOR MASSAGE, 4) Package IV - low molecular weight heparin, B6, 6 ) Package VI - MEDICAL MATERIALS AND dressings. 4. The Principal shall allow partial bids within the PACKAGE-s I - VI. 5.Przedmiot order (each medication) must have a marketing authorization - certificate of registration of the drug. Note: applies only to products which are drugs available in the market and on the day of the offer. 6. In the package should be offered to all the items listed. 7. Do not fill any position within the package will result in rejection of the offer. 8.Zamawiający reserves the right to change products ordered quantitative limits in respect of specific individual positions of each package -in both plus- and minus the -in maintaining the price of the product in accordance with the offer. 9.Zmiana quantitative limits of ordered products covered by the contract may be due to changes in the needs of the Employer, and these changes will not increase the value of the contract in terms of the package. 679), free from any natural or legal defects and have a delivery date, expiration date, not less than 12 months. In this case, Employer requires submission of a relevant document, authenticating that the offered range is equivalent to the drug. There may be the possibility of omissions and does not calculate any position. 13. In the framework of the equivalence of the offer: 181, 193,234,309,365;

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ , ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3780919, 3780348, faks 041 3780332.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju.
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju. 2.Dostawy leków, materiałów medycznych i opatrunkowych odbywać się będą do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 3.Przedmiot zamówienia został podzielony na części/pakiety w ramach tego postępowania: 1)PAKIET I - LEKI, 2)PAKIET II - PREPARAT BOROWINOWY, 3)PAKIET III - BALSAM DO MASAŻU, 4)PAKIET IV - HEPARYNA MAŁOCZĄSTECZKOWA, 5)PAKIET V - MAGNEZ z vit. B6, 6)PAKIET VI - MATERIAŁY MEDYCZNE I OPATRUNKOWE. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach PAKIET-ów I - VI. 5.Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu - świadectwo rejestracji leku. Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia oferty. 6.W ramach pakietu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. 7.Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany limitów ilościowych zamawianych produktów w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach każdego z pakietu , zarówno -in plus- jak i -in minus- z zachowaniem ceny produktu zgodnie z ofertą. 9.Zmiana limitów ilościowych zamawianych produktów objętych przedmiotem zamówienia może nastąpić w wyniku zmiany potrzeb Zamawiającego, a zmiany te nie spowodują zwiększenia wartości umowy w zakresie danego pakietu. 10.Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) , wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 m-cy. 11.Zgodnie z art. 30. ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zaoferowaniu innego asortymentu lekowego niż podany w formularzu asortymentowo-cenowym pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów takich jak skład chemiczny, dawka oraz spełniające wymagania opisane w przedmiocie zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownego dokumentu, uwiarygodniającego, że zaoferowany asortyment lekowy jest równoważny. 12.W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji udokumentowanej przez producenta) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. poprzez zapis pod pakietem pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia i nie skalkulowania jakiejkolwiek pozycji. 13.W ramach równoważności oferty: 1)Zamawiający zezwala wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez niego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć do dwóch cyfr po przecinku, tak aby ogólna ilość danej pozycji lekowej była zgodna z SIWZ pod warunkiem, że zostaną spełnione pozostałe parametry oferowanego leku za wyjątkiem PAKIET-u I - LEKI - Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania dla asortymentu lekowego w poz. 181, 193,234,309,365; 2)Zamawiający za asortyment równoważny uznana produkt inny, ale mający taki sam skład chemiczny, dawkę niż wskazany przez Zamawiającego w formie znaków towarowych, nazwy handlowej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.60.00.00-6, 33.14.00.00-3.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 6.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 31.10.2015.
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1)PAKIET I - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2)dla PAKIET-ów: II; III; IV; V i VI Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2.Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 9, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5.Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2). do 5). muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w pkt. 4 ppkt. 3). do 5). muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1)bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 2)informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3)wskazanie sumy gwarancyjnej, 4)wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 5)wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6)określenie terminu ważności gwarancji. 6.Poręczenia określone w pkt. 4 ppkt. 2). do 5). muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1)wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) dokonuje poręczenia; 2)precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 3)kwoty, do wysokości której bank - poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) będą zobowiązane; 4)wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 7.Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2). do 5). należy złożyć wraz z ofertą w terminie określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda aby oryginał dokumentu był wewnątrz koperty wraz z ofertą w formie luźnej, natomiast ksero tego dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem stanowiła jedną całość zgodnie zapisem w rozdz. X pkt 10 niniejszej SIWZ. 8.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank BPH O/Busko - Zdrój nr: 68106000760000320001263294 z dopiskiem -wadium w postępowaniu na: Dostawę leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju. 9.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Na pisemny wniosek, Zamawiający jest obowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 13.Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. 15.Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, możliwym jest zwrócenie się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://21wszur.tbu.pl/bip/przetargi.php Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, budynek OPAL, piętro I, pokój nr 23.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
14.11.2014 godzina 12:00, miejsce: -sekretariat 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, budynek AGAT, parter, pokój nr 405.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
CZĘŚĆ Nr
1 NAZWA: PAKIET I - LEKI.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wykaz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.60.00.00-6.
CZĘŚĆ Nr
2 NAZWA: PAKIET II - PREPARAT BOROWINOWY.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wykaz asortymentowo-cenowy - zał. nr 2 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.60.00.00-6.
CZĘŚĆ Nr
3 NAZWA: PAKIET III - BALSAM DO MASAŻU.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wykaz asortymentowo-cenowy - zał. nr 3 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.60.00.00-6.
CZĘŚĆ Nr
4 NAZWA: PAKIET IV - HEPARYNA MAŁOCZĄSTECZKOWA.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wykaz asortymentowo-cenowy - zał. nr 4 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.60.00.00-6.
CZĘŚĆ Nr
5 NAZWA: 5) PAKIET V - MAGNEZ z vit. B6.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wykaz asortymentowo-cenowy - zał. nr 5 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.60.00.00-6.
CZĘŚĆ Nr
6 NAZWA: PAKIET VI - MATERIAŁY MEDYCZNE I OPATRUNKOWE.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wykaz asortymentowo-cenowy - zał. nr 6 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.14.00.00-3.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB