« Back to Search« Back to SearchSearch » Services turystyczne- tours and educational outputs from the project rural school = Modern School  

Services turystyczne- tours and educational outputs from the project rural school = Modern School

  Bielsk Podlaski Poland — 
Published November 12, 2014 — Deadline November 21, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1.Przedmiotem orders are services turystyczne- tours and educational outputs from the project rural school = Modern School in the following areas: Order Part 1) 1 day trip within UNIVERSITY civility - Organization 6 outputs / tours directed to 2 groups of 16 personal (Cinema, Opera, Theatre, Restaurant, Museum, Gallery). 2) 1 day trip within the UNIVERSITY OF ESTABLISHMENT - Organization 2 trips directed to 2 groups of 16 personal (bank, economic university, the Tax Office). 3) 1 day trip within UNIVERSITY THEATRE - Organization of 2 tours aimed to 1 of 8 people (Drama and Bialystok Puppet Theatre). Morning Courier). 5) 1 day trip within UNIVERSITY RESEARCHERS - Organization 6 trips directed to one group of 8 people (laboratory at the School of Professional No. 5 in Bialystok or other chemical laboratory). 6) 1 day trip within UNIVERSITY FILM AND PHOTOGRAPHY - Organization of 2 tours in the open air directed to one group of 16 personal (and vicinity Bialowieza Bialowieza National Park). 7) The organization of 10 trips to the pool targeted to a group of 77 students of the Primary School. 8) The organization of a two-day trip to Warsaw addressed to the 77 elementary school students and 97 middle school students. The second part of the order 1) Organization 6 day trips to employers / companies directed to a group of 92 middle school students. The detailed scope of services covered by the contract is contained in Annex 1 hereto. The Contractor shall be required to indicate in the tender part of the contract which the intends to subcontract (required in the above statement. Range is included on the tender form). Designation by the Common Procurement Vocabulary CPV 63500000-4 - Travel agency, tour operator and tourist assistance services 63510000-7 - Travel agency and similar 63511000-4 - Organization of excursions Additional requirements: 1) The Contractor is obliged to insure the participants to go out and tour of consequences accidents (accident insurance)

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Zespół Szkół w Augustowie , Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 731 10 97, faks 0-85 731 10 97.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: Zespół Szkół w Augustowie.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Usługi turystyczne- wycieczki i wyjścia edukacyjne w ramach realizacji projektu Wiejska szkoła= Nowoczesna szkoła.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są Usługi turystyczne- wycieczki i wyjścia edukacyjne w ramach realizacji projektu Wiejska szkoła= Nowoczesna szkoła w następującym zakresie : I część zamówienia 1) 1 dniowa wycieczka w ramach UNIWERSYTETU SAVOIR-VIVRE - Organizacja 6 wyjść/wycieczek skierowanych do 2 grup 16 osobowych (Kino, Opera, Teatr, Restauracja, Muzeum, Galeria). 2) 1 dniowa wycieczka w ramach UNIWERSYTETU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Organizacja 2 wycieczek skierowanych do 2 grup 16 osobowych (bank, uczelnia ekonomiczna, Urząd Skarbowy). 3) 1 dniowa wycieczka w ramach UNIWERSYTETU TEATRALNEGO - Organizacja 2 wycieczek skierowanych do 1 grupy 8 osobowej (Teatr Dramatyczny i Białostocki Teatr Lalek). 4) 1 dniowa wycieczka w ramach UNIWERSYTETU DZIENNIKARSKIEGO - Organizacja 3 wycieczek skierowanych do 1 grupy8 osobowej (TVP Białystok, redakcje mediów lokalnych np. Kuriera Porannego). 5) 1 dniowa wycieczka w ramach UNIWERSYTETU NAUKOWCA - Organizacja 6 wycieczek skierowanych do 1 grupy 8 osobowej (laboratorium w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku lub innego laboratorium chemicznego). 6) 1 dniowa wycieczka w ramach UNIWERSYTETU FILMU I FOTOGRAFII - Organizacja 2 wycieczek w plener skierowanych do 1 grupy 16 osobowej (okolice Białowieży i Białowieski Park Narodowy). 7) Organizacja 10 wyjazdów na basen skierowanych do grupy 77 uczniów Szkoły Podstawowej. 8) Organizacja dwudniowej wycieczki do Warszawy skierowanej do 77 uczniów szkoły podstawowej oraz 97 uczniów gimnazjum. II część zamówienia 1) Organizacja 6 wyjazdów jednodniowych do pracodawców/firm skierowanych do grupy 92 uczniów gimnazjum. Szczegółowy zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom (wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym). 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne 63511000-4 - Organizacja wycieczek 5. Wymagania dodatkowe : 1) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników wyjść i wycieczek od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) 2) Wykonawca jest zobowiązany do podpisania i przestrzegania umowy dot. powierzenia przetwarzania danych w projekcie Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63.50.00.00-4, 63.51.00.00-7, 63.51.10.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 20.06.2015.
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zsaug.manifo.com Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
21.11.2014 godzina 15:40, miejsce: Zespół Szkół w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski, (sekretariat).
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB