« Back to Search« Back to SearchSearch » Cultivation of road lighting in the MSC. Boksyce.  

Cultivation of road lighting in the MSC. Boksyce.

  Waśniów Poland — 
Published December 5, 2013 — Deadline December 19, 2013 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is: 1 Cultivation of road lighting in msc. Boksyce: Reconstruction of the power network consisting of dowieszeniu on existing poles additional cable and installation of street lighting luminaires 6 along with the implementation of the control box, power transformer station Boksyce 1

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Urząd Gminy w Waśniowie , Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2646026, faks 041 2646028.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
DOBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MSC. BOKSYCE.
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dobudowa oświetlenia drogowego w msc. Boksyce: Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu na istniejących słupach dodatkowego przewodu oświetlenia ulicznego i montażu 6 opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem skrzyni sterującej, zasilanych ze stacji transformatorowej Boksyce 1.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 30.12.2013.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie będzie żądał uiszczenia wadium
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.wasniow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Waśniów, ul Rynek 24, 27-425 Waśniów, pok. nr 16.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
19.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Waśniów, ul Rynek 24, 27-425 Waśniów, pok. nr 16 - po wcześniejszym zarejestrowaniu Oferty na sekretariacie UG Waśniów.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Umowa ramowa nie będzie stosowana.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB