« Back to Search« Back to SearchSearch » Warsaw: ambulance for the removal of the accident on the accident on the installation of plumbing systems and what in 2014. The matter: DNZP/3411/67/13  

Warsaw: ambulance for the removal of the accident on the accident on the installation of plumbing systems and what in 2014. The matter: DNZP/3411/67/13

   Poland — 
Published December 9, 2013 — Deadline December 19, 2013 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Object of the contract covers the provision of services in the area to secure the proper inflow / outflow of cold / hot water, sewage and central heating for residential and commercial premises, by removing failures reported by telephone to users of premises, out of office hours crushed stone. A detailed description of the order and manner of implementation of the attachments are an integral part siwz: for Part I - Description of the order - Annex No. 7 / I, list the address of municipal buildings residential and Administration of crushed stone in the No. 2, 3, 4 and 5 - Annex No. 8 / I and a draft agreement - Annex No. 9 / I and for Part II - Description of the order - Annex No. 7/II, list the address of buildings housing communities in the Administration of crushed stone No. 2, 3, 4 and 5 - Annex No. 8/II and a draft agreement - Annex No. 9/II ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy , ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Usługi pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych i c.o. w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/67/13.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia prawidłowego dopływu/odpływu zimnej/ciepłej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i użytkowych, poprzez usuwanie awarii zgłaszanych telefonicznie przez użytkowników lokali, poza godzinami urzędowania ZGN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7/I, Wykaz adresowy budynków komunalnych mieszkalnych i użytkowych na terenie Administracji ZGN Nr 2, 3, 4 i 5 - załącznik Nr 8/I i projekt umowy - załącznik Nr 9/I oraz dla części II - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7/II, Wykaz adresowy budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Administracji ZGN Nr 2, 3, 4 i 5 - załącznik Nr 8/II i projekt umowy - załącznik Nr 9/II..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50.70.00.00-2, 50.72.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 31.12.2014.
Informacja na temat wadium
w kwocie ogółem 5 040,00 słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych w tym: część I - 4800,00 zł słownie: cztery tysiące osiemset złotych i część II - 240,00 słownie: dwieście czterdzieści złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 103015080000000550872048.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zgn-praga-pn.waw.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpł. do pobrania ze strony Internet lub ul. Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 10,00 zł, opłata w Agencji bankowej AOM 4 ul. Bródnowska 24 lub 42 103015080000000550872013, albo za zalicz. poczt.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 107, piętro I..
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
CZĘŚĆ Nr
1 NAZWA: część I - w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia prawidłowego dopływu/odpływu zimnej/ciepłej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i użytkowych, poprzez usuwanie awarii zgłaszanych telefonicznie przez użytkowników lokali, poza godzinami urzędowania ZGN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7/I, Wykaz adresowy budynków komunalnych mieszkalnych i użytkowych na terenie Administracji ZGN Nr 2, 3, 4 i 5 - załącznik Nr 8/I i projekt umowy - załącznik Nr 9/I.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50.70.00.00-2, 50.72.00.00-8.
CZĘŚĆ Nr
2 NAZWA: część II - w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia prawidłowego dopływu/odpływu zimnej/ciepłej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i użytkowych, poprzez usuwanie awarii zgłaszanych telefonicznie przez użytkowników lokali, poza godzinami urzędowania ZGN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: część II - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7/II, Wykaz adresowy budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Administracji ZGN Nr 2, 3, 4 i 5 - załącznik Nr 8/II i projekt umowy - załącznik Nr 9/II..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50.70.00.00-2, 50.72.00.00-8.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB