« Back to Search« Back to SearchSearch » Delivery performance of the closed system blood sampling by vacuum.  

Delivery performance of the closed system blood sampling by vacuum.

  Gdańsk Poland — 
Published May 13, 2014 — Deadline May 21, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is for the supply of a closed system disposable blood sampling vacuum method with the necessary accessories.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ , ul. Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5204040, faks 058 5204040.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa systemu zamkniętego j.u. do pobierania próbek krwi metodą próżniową.
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi metodą próżniową wraz z niezbędnymi akcesoriami.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 36.
Informacja na temat wadium
5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.krew.gda.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt.I.1. ogłoszenia..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
21.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt.I.1. ogłoszenia..
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB