« Back to Search« Back to SearchSearch » A closed vacuum system blood sampling.  

A closed vacuum system blood sampling.

  Kraków Poland — 
Published February 28, 2014 — Deadline March 14, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Closed system vacuum blood sampling (test tubes, needles, butterfly).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie , ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2618810, faks 012 2618822.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zamknięty system próżniowy pobierania krwi do badań.
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamknięty system próżniowy pobierania krwi do badań (probówki, igły motylkowe).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.14.13.22-3, 33.19.25.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 12.
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rckik.krakow.pl/przetargi Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4.1G.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4.1G, sekretariat.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Nie dotyczy.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB