« Back to Search« Back to SearchSearch » Protection of land and property PKM, Sp. z oo in Gliwice, ul. Chorzowska 150.  

Protection of land and property PKM, Sp. z oo in Gliwice, ul. Chorzowska 150.

  Gliwice Poland — 
Published November 9, 2015 — Deadline November 20, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1. The contract is for daily, round the clock, every day of the week, effective protection of land and property PKM, Sp. z oo in Gliwice which consists of 1.1 to protect against the entry of unauthorized persons into PKM, Sp. z oo in Gliwice, 1.2 protection of property and personnel of PKM, Sp. z oo in Gliwice prior to acting on its site by third parties disruptive, 1.3 protection of property PKM, Sp. z oo in Gliwice theft and devastation, 1.4 directing the movement of persons and vehicles under normal conditions, 1.5 directing the movement of people and vehicles during emergencies and during the rescue operation, 1.6 protection and control of traffic in parking lots for the parking of cars, 2. Object of the contract described in detail in paragraph 17 of the Terms of Reference - model agreement. 3. The concept of property PKM, Sp. z oo in Gliwice means: cash, tickets, buildings, structures, systems, computer systems, vehicles, fencing, equipment, hardware (device), machines and contents of storage. 4. The Contractor shall have the authority to perform specific activities or actions, if required by the law of such powers ie. The current concession Minister of Interior and Administration issued pursuant to the Act of 22 August 1997. On the protection of persons and property (OJ 1997. No. 114, item. 740, as amended. d.) to conduct business in the protection of people and property realized in the form of direct physical protection. 5. In the event the Contractor employs staff of physical protection is not included in the list of eligible employees of physical protection referred to in Art. 26 paragraph. 1 point 4 of the Act of 22 August 1997. On the protection of persons and property (Dz. U. No 114 of 1997. Pos. 740, as amended. D.), Supervising and controlling the work of these employees should be included on this list .6. The contract will be awarded for a period of 36 months. 7. The planned start of the service is to take place January 1, 2016 year.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
<!--zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. , ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 33 04 600, faks 32 33 04 601.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: Spółka prawa handlowego.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna, całodobowa, przez wszystkie dni tygodnia, skuteczna ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach polegająca na: 1.1 zabezpieczeniu przed przedostaniem się osób nieuprawnionych na teren PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, 1.2 ochronie mienia oraz pracowników PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach przed działaniem na jego terenie osób trzecich zakłócających porządek, 1.3 ochronie mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach przed kradzieżą i dewastacją, 1.4 kierowaniu ruchem osób i pojazdów w warunkach normalnych, 1.5 kierowaniu ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz w czasie akcji ratowniczej, 1.6 ochronie oraz kontroli ruchu pojazdów na parkingach przeznaczonych do parkowania samochodów osobowych, 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie 17 SIWZ - Wzór umowy. 3. Pojęcie mienie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach oznacza: gotówkę, bilety, budynki, budowle, instalacje, systemy komputerowe, pojazdy, ogrodzenie, wyposażenie, sprzęt ( urządzenia), maszyny oraz zawartość magazynów. 4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia pracowników ochrony fizycznej nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740 z późn. zm.), osoby nadzorujące i kontrolujące prace tych pracowników powinny być wpisane na tę listę.6. Zamówienie zostanie udzielone na okres 36 miesięcy. 7. Planowane rozpoczęcie wykonania usługi ma nastąpić 01 stycznia 2016 roku.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79.71.00.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 36.
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 10:30
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.pkm-gliwice.com.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
20.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB